National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 189 Results for subject:"China -- Jiangxi Sheng."
Sort by:
 
 
Jiangxi gu jian zhu / Yao Tang, Cai Qing zhu bian
江西古建筑 / 姚赯, 蔡晴主编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015
北京 : 中国建筑工业出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jiangxi cang ci quan ji. Minguo / zhu bian Tie Yuan ; fu zhu bian Xi Ming, Zhou Jiaju
江西藏瓷全集. 民国 / 主编铁源 ; 副主编溪明, 周家驹
Beijing : Zhao hua chu ban she, 2008
北京 : 朝華出版社, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jiangxi li dai zhu zuo kao = Jiangxi lidai zhuzuo kao / zhu bian Kang Fen, Long Chenhong ; fu zhu bian Hu Changchun [and 3 others]
江西历代著作考 = Jiangxi lidai zhuzuo kao / 主编康芬, 龙晨红 ; 副主编胡长春 [and 3 others]
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2015
南昌市 : 江西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangxi Sheng ge ming lao gen ju di xiang (zhen) fen bu di tu ji / Jiangxi Sheng ge ming lao gen ju di jian she wei yuan hui, Zhong gong Jiangxi Sheng wei dang shi zi liao zheng...
江西省革命老根据地乡(镇)分布地图集 / 江西省革命老根据地建设委员会, 中共江西省委党史资料征集委员会, 江西省测绘局
by Jiangxi Sheng ge ming lao gen ju di jian wei yuan hui
江西省革命老根据地建委员会
[Jiangxi Sheng : Jiangxi Sheng ge ming lao gen ju di jian wei yuan hui : Zhong gong Jiangxi Sheng wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui : Jiangxi Sheng ce hui ju, 1991]
[江西省 : 江西省革命老根据地建委员会 : 中共江西省委党史资料征集委员会 : 江西省测绘局, 1991]
 
 
Jiangxi cang ci quan ji. Qing dai / zhu bian Tie Yuan ; fu zhu bian Cao Ganyuan, Yin Qinglan
江西藏瓷全集. 清代 / 主编铁源 ; 副主编曹淦源, 尹青兰
Beijing : Zhao hua chu ban she, 2005
北京 : 朝华出版社, 2005
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Jiangxi sheng di tu / Di tu chu ban she bian zhi chu ban
江西省地图 / 地图出版社编制出版
by Di tu chu ban she
地图出版社
Beijing [China] : Di tu chu ban she : Xin Hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, [1982]
北京 [China] : 地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, [1982]
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Hong se gu du : Ruijin / Wang Wenyuan bian zhu
紅色故都 : 瑞金 / 王文淵編著
by Wang, Wenyuan
王文淵
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1958
南昌 : 江西人民出版社, 1958
 
 
Ming Qing yi lai Jiangxi dao jiao yu di fang yin yue wen hua yan jiu : yi Yichun, Nanchang, Yingtan wei zhong xin / Huang Jianmin zhu
明清以来江西道教与地方音乐文化研究 : 以宜春、南昌、鹰潭为中心 / 黄剑敏著
by Huang, Jianmin, 1967-
黄剑敏, 1967-
Beijing Shi : Guang ming ri bao chu ban she, 2016
北京市 : 光明日报出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang Jiangxi li shi da shi ji / Zhong gong Jiangxi Sheng wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian
中国共产党江西历史大事记 / 中共江西省委党史资料征集委员会编
Beijing : Xin hua chu ban she, 1999
北京 : 新华出版社, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangxi Sheng di tu ji = Jiangxi / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
江西省地图集 = Jiangxi / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Jiangxi gu zhi kao / zhu zhe shang ce Li Chuanji, xia ce Yi Ping
江西古志考 / 著者上册黎传纪, 下册易平
Haikou Shi : Nan hai chu ban gong si, 1989
海口市 : 南海出版公司, 1989
 
 
Nan fang san nian you ji zhan zheng. Xiang Gan bian you ji qu / Zhong guo ren min jie fang jun li shi zi liao cong shu bian shen wei yuan hui
南方三年游击战争. 湘赣边游击区 / 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会
Bei jing : Jie fang jun chu ban she, 1994
北京 : 解放军出版社, 1994
BookBook [text, volume]
 
 
Nan fang san nian you ji zhan zheng. Gan Yue bian you ji qu / Zhongguo ren min jie fang jun li shi zi liao cong shu bian shen wei yuan hui
南方三年游击战争. 赣粤边游击区 / 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1991
北京 : 解放军出版社, 1991
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangxi fu yi quan shu
江西賦役全書
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國59 [1970]
 
 
Jiangxi guo shu feng chan jing yan / Jiangxi sheng nong ye ke xue yan jiu suo bian
江西果树丰产經驗 / 江西省农业科学硏究所編
Beijing : Nong ye chu ban she, 1959
北京 : 农业出版社, 1959
 
 
Jiangxi san nian you ji zhan zheng shi [electronic resource] / Liu Mianyu zhu ; Jiangxi Sheng xin si jun yan jiu hui zhu bian
江西三年游击战争史 [electronic resource] / 刘勉钰著 ; 江西省新四军研究会主编
by Liu, Mianyu
刘勉钰
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 2009
南昌 : 江西人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jiangxi pen jing yi shu / Jiangxi sheng ke xue ji shu xie hui bian ; Dai Xinmin she ying
江西盆景藝術 / 江西省科学技术协会编 ; 戴新民摄影
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1986
上海 : 上海文化出版社, 1986
 
 
Zhongguo zi ben zhu yi gong shang ye de she hui zhu yi gai zao. Jiangxi juan / Zhong gong Jiangxi sheng wei tong zhan bu, Zhong gong Jiangxi sheng wei dang shi yan jiu shi,...
中国资本主义工商业的社会主义改造. 江西卷 / 中共江西省委统战部, 中共江西省委党史硏究室, 江西省档案局编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian, 1992
北京 : 中共党史出版社 : 经销新华书店, 1992
 
 
Xue zi hong tu : Yiyang, Hengfeng bao dong ji shi / Xiaoge zhu
血渍红土 : 弋阳, 横峰暴动纪实 / 小戈著
by Xiaoge
小戈
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she, 1997
北京 : 解放军文艺出版社, 1997
 
 
Jiangxi Sheng fa yuan zhi / ["Jiangxi Sheng fa yuan hi" bian zuan wei yuan hui bian]
江西省法院志 / [《江西省法院志》编纂委员会编]
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 1996
北京市 : 方志出版社, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.