National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 38 Results for subject:"China -- Kings and rulers -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Wen xue di wang yan ji / Yuan Rong zhu
文學帝王艷紀 / 袁戎著
by Yuan, Rong
袁戎
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she
臺北市 : 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Di gong chun qiu / Meng Xinbo, Liu Sha zhu
帝宮春秋 / 孟昕伯, 刘沙
by Meng, Xinbo
孟昕伯
Shenyang : Liaoning ren min zhu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 ; 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Huang hou zhi si / Boyang zhu
皇后之死 / 柏楊著
by Boyang, 1920-
柏楊, 1920-
Taibei shi : Xing guang chu ban she : Jing xiao zhe Xing guang shu bao she, Minguo 69- [1980-
台北市 : 星光出版社 : 經銷者星光書報社, 民國69- [1980-
 
 
Mo dai huang de mi shi
末代皇帝秘史
Xianggang : Zhong yuan chu ban she : zong dai li Li yuan shu bao she, 1986
香港 : 中原出版社 : 總代理利源書報社, 1986
 
 
Zhong guo di wang shi lue / Zhang yun feng bian zhu
中國帝王事略 / 張雲風編著
by Zhang, Yunfeng
張雲風
Taibei Shi : Da di chu ban she, 2007
台北市 : 大地出版社, 2007
 
 
Chongzhen yi lu / [Wang Shide zhu]
崇祯遗录 / [王世德著]
by Wang, Shide, 1613-1693
王世德, 1613-1693
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1980?]
[Peking] : 北京市中囯书店 : 北京市新华书店友行, [1980?]
 
 
Tang Taizong yi shi / Yao Shengquan
唐太宗轶事 / 姚生泉
by Yao, Shengquan
姚生泉
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1986
 
 
Mo dai huang di huang fei mi wen / Pan Jijiong zhu
未代皇帝皇妃秘聞 / 潘際坰著
by Pan, Jijiong
潘際坰
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1986
香港 : 天地圖書有限公司, 1986
 
 
Taibei Xian Xindian Shi : Ren lei zhi ku gu fen you xian gong si, 2009
臺北縣新店市 : 人類智庫股份有限公司, 2009
 
 
Kangxi de chuan shuo / Wang Honggang, Fu Yuguang, Li Guoliang bian
康熙的传说 / 王宏刚, 富育光, 李国梁编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国民間文藝出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Qi jing lei : Jiaqing cu si zhi mi / Tiejun zhu
起惊雷 : 嘉庆猝死之谜 / 铁钧著
by Lin, Tiejun
林铁钧
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1994
北京 : 中国人民大学出版社, 1994
 
 
Zhongguo li chao huang gong sheng huo quan shu / Xiang Si, Wang Jinglun zhu
中国历朝皇宮生活全书 / 向斯, 王镜轮著
by Xiang, Si
向斯
Beijing : Hua wen chu ban she, 1996
北京 : 华文出版社, 1996
 
 
Qing di wai ji ; Qing hou wai zhuan / Jin Liang zhuan
清帝外記 : 清后外傳 / 金梁撰
by Jin, Liang, 1878-
金梁, 1878-
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 廣文書局, 民國 69 [1980]
 
 
Qing Taizu chuan shuo / Jin Honghan bian
清太祖传说 / 金洪汉编
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Kangxi huang di de chuan shuo / Chen Delai, Tong Cuibin xuan bian ; [cha tu Zhang Weimin]
康熙皇帝的传说 / 陈德来, 童萃斌选编 ; [插图张为民]
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Zuo tian xia hen lei : Zhongguo shi quan li de ba zhong zi wei / Zhang Hongjie zhu
坐天下很累 : 中國式權力的八種滋味 / 張宏杰著
by Zhang, Chang, 1972-
張宏杰, 1972-
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Gong bian : leng xue quan mou / He Sen zhu
宫变 : 冷血权谋 / 何森著
by He, Sen
何森
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2010
青岛市 : 青岛出版社, 2010
 
 
Da Qing li shi xin wen. 2, Shunzhi juan / Zhang Yan zhu bian ; Wei Min zhu
大清历史新闻. 2, 顺治卷 / 张研主编 ; 魏民著
by Wei, Min
魏民
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2008
郑州市 : 中州古籍出版社, 2008
 
 
Guo bian : tie xue gai ge / He Sen zhu
国变 : 铁血改革 / 何森著
by He, Sen
何森
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2010
青岛市 : 青岛出版社, 2010
 
 
Huang chao tian yun : jie mi long mai xuan ji xi pin huang chao xing shuai / Xiang Si zhu
皇朝天运 : 揭秘龙脉玄机细品皇朝兴衰 / 向斯著
by Xiang, Si
向斯
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2007
北京 : 中国工人出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.