National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 580 Results for subject:"China -- Kings and rulers."
Sort by:
 
 
Zhongguo li dai ming jun / Xiao Li zhu bian
中国历代名君 / 肖黎主编
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社, 1987
 
 
Long yu bin tian : Zhongguo di wang si wang zhi mi / Tao Deyan, Murong Si bian zhu
龙驭宾天 : 中国帝王死亡之谜 / 陶德言, 慕容似编著
by Tao, Deyan
陶德言
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1994
杭州 : 浙江人民出版社, 1994
 
 
Zhongguo shi da di wang : ba ye chun qiu / Wang Jun zhu
中國十大帝王 : 霸業春秋 / 王軍著
by Wang, Jun
王軍
Taibei Xian Xindian Shi : Ming tian wen hua you xian gong si, 2003
台北縣新店市 : 名田文化有限公司, 2003
 
 
Zhongguo li dai di wang zhi / Li Jieping, Yin Chenglin bian zhu
中國歷代帝王志 / 李洁萍, 尹承琳编著
by Li, Jieping
李洁萍
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1986
 
 
Qing Dong ling da guan / Yu Shanpu bian zhu ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Hebei sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian
清東陵大觀 / 于善浦编著 ; 中国人民政治协商会议河北省委员会文史资料硏究委员会编
by Yu, Shanpu
于善浦
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo huang di yao lu / Zou Yuanchu bian zhu
中国皇帝要录 / 邹元初编著
by Zou, Yuanchu
邹元初
Beijing : Hai chao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 海潮出版社: 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Zhongguo li dai kai guo di wang zhuan / Li Zude zhu bian
中国历代开国帝王传 / 李祖德主编
by Li, Zude
李祖德
Hefei shi : Huangshan shu she : [Peking?] : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
合肥市 : 黃山书社 : [Peking?] : 新華書店经销, 1987
 
 
Di wang ling qin jian zhu : di xia gong dian / Wang Boyang
帝王陵寢建築 : 地下宮殿 / 王伯揚
by Wang, Boyang, 1937-
王伯揚, 1937-
[Peking] : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban shu, c1993
[Peking] : 中國建築工業出版社, c1993
 
 
Di wang sheng huo / Puren [Wang Jiayu] zhu
帝王生活 / 樸人[王家棫]著
by Wang, Jiayu
王家棫
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, [1968]
臺北市 : 臺灣學生書局, [1968]
 
 
Di fan / Tang Taizong zhuan. Di wang jing shi tu pu : fu lu / Tang Zhongyou zhuan
帝範/ 唐太宗撰.帝王經世圖譜: 附錄/ 唐仲友撰
by Tang, Taizong, Emperor of China, 597-649
唐太宗, Emperor of China, 597-649
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Zhongguo kai guo huang di zhuan / Wang Junyun zhu
中国开国皇帝传 / 王军云著
by Wang, Junyun
王军云
Beijing Shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2007
北京市 : 中国华侨出版社, 2007
 
 
Zhongguo li chao huang di xiao dang an / Dahua bian zhu
中国历朝皇帝小档案 / 大华编著
by Dahua
大华
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she, 2009
长春市 : 吉林大学出版社, 2009
 
 
Zhongguo li dai di wang ci dian / zhu bian Che Dun'an ... [et al.]
中國歴代帝王辭典 / 主编車敦安 ... [et al.]
Beijing : Yan shan chu ban she, 1991
北京 : 燕山出版社, 1991
 
 
Ming chao shi liu di / Xu Daling, Wang Tianyou zhu bian
明朝十六帝 / 许大龄, 王天有主编
Beijing : Zi jin cheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 紫禁城出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Di wang shi ji ji cun: [10 juan] / [Huangfu Mi zhuan] ; Xu Zongyuan, ji
帝王世紀輯存: [10卷] / [皇甫謐撰] ; 徐宗元輯
by Huangfu, Mi, 215-282
皇甫謐, 215-282
Beijing : Zhonghua shu ju, 1964
北京 : 中華書局, 1964
 
 
Qing dai di hou xiang / bian ji suo Guo li Beiping gu gong bo wu yuan wen xian guan
淸代帝后像 / 編輯所國立北平故宮博物院文獻館.
[Peking] : Guo li Beiping gu gong bo wu yuan chu ban wu fa xing suo, Minguo 23-24 [1934-35]
[Peking] : 國立北平故宮博物院出版物發行所, 民國23-24 [1934-35]
 
 
Zhongguo li dai di wang mo bao jing xuan / zhu bian Zhao Fusheng
中國歷代帝王墨寶精選 / 主编, 赵夫生
Beijing Shi : Zhongguo dang an chu ban she, 2009
北京市 : 中国档案出版社, 2009
 
 
Wen xue di wang yan ji / Yuan Rong zhu
文學帝王艷紀 / 袁戎著
by Yuan, Rong
袁戎
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she
臺北市 : 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Di gong chun qiu / Meng Xinbo, Liu Sha zhu
帝宮春秋 / 孟昕伯, 刘沙
by Meng, Xinbo
孟昕伯
Shenyang : Liaoning ren min zhu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 ; 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Di wang chun qiu / Yi Baisha zhu
帝王春秋 / 易白沙著
by Yi, Baisha, 1886-1921
易白沙, 1886-1921
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.