National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 619 Results for subject:"China -- Macau (Special Administrative Region)"
Sort by:
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
 
Aomen fa zhan yu Ao Zhu he zuo / Xu Zhihua, Li Yanyi zhu
澳門發展與澳珠合作 / 許志樺, 李燕怡著
by Xu, Zhihua
許志樺
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si : Xianggang jin hui da xue dang dai Zhongguo yan jiu suo, 2011
香港 : 三聯書店(X)有限公司 : 香港浸會大學當代中國研究所, 2011
 
 
Yue Gang Ao wen hua guan xi / Xu Xihui, Li Ping zhu bian
粤港澳文化关系 / 许锡挥, 李平主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Ao guan xi san shi nian (1979-2008) [electronic resource] / Li Zhenwu ... [et al.] bian zhu
粤澳关系三十年(1979-2008) [electronic resource] / 李振武 ... [et al.]编著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2010
北京 : 中国国际广播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi zou xiang yan jiu = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / Chen Guanghan deng zhu
粤港澳经济关走向研究 = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / 陈广汉等著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006
广州 : 广东人民出版社, 2006
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi / zhu bian Zheng Tianxiang ; fu zhu bian Li Xun
粤港澳经济关系 / 主编郑天祥 ; 副主编李郇
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
 
Macau : Department of Tourism and Information, [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen Tebie Xingzhengqu fa lü tong lan / Yang Xiankun, Deng Weiping, Xing Yiqiang zhu bian
澳门特別行政区法律通览 / 杨贤坤, 邓伟平, 邢益強主编
Guangzhou Shi : Zhongshan da xue chu ban she, 2004
广州市 : 中山大学出版社, 2004
 
 
Aomen fa tan : He Zhiyuan fa xue lun wen ji / He Zhiyuan zhu
澳門法譚 : 何志遠法學論文集 / 何志遠著
by He, Zhiyuan
何志遠
Taibei Shi : Yuan zhao chu ban you xian gong si, 2015
臺北市 : 元照出版有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen shi jie yi chan (xu pian) / Deng Siping
澳門世界遺產(續篇) / 鄧思平
by Deng, Siping
鄧思平
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ming Qing Tian zhu jiao shi lun gao = History of Catholicism in China during the Ming and Qing Dynasties / Tang Kaijian zhu
明清天主教史論稿 = History of Catholicism in China during the Ming and Qing Dynasties / 湯開建著
by Tang, Kaijian
湯開建
Aomen : Aomen da xue, 2012-
澳門 : 澳門大學, 2012-
BookBook [text, volume]
 
 
Shi ji liu hen : er shi shi ji Aomen jiao yu da shi zhi / Liu Xianbing bian zhu
世紀留痕 : 二十世紀澳門敎育大事誌 / 劉羨冰編著
by Liu, Xianbing, 1934-
劉羨冰, 1934-
[Aomen] : Liu Xianbing, 2002
[澳門] : 劉羡冰, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Ti sheng Aomen zhong xiao qi ye jing zheng li yan jiu / Xu Yamin, Sun Daiyao, Guo Yongzhong
提升澳門中小企業競爭力研究 / 徐雅民, 孫代堯, 郭永中
by Xu, Yamin
徐雅民
Aomen : Aomen li gong xue yuan, 2004
澳門 : 澳門理工學院, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen duo yu xian xiang yan jiu = Multilinguism [sic] : the case of Macau / Zhang Zhuofu zhu
澳門多語現象研究 = Multilinguism [sic] : the case of Macau / 張卓夫著
by Zhang, Zhuofu, 1949-
張卓夫, 1949-
[Aomen] : Aomen xie zuo xie hui, 2001
[澳門] : 澳門寫作協會, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
"Yi guo liang zhi" xia nei di yu Aomen fa lü wen hua bi jiao yan jiu / zuo zhe Shi Tongbiao, Yu Lüxue, Wang Maosheng
"一國兩制"下內地與澳門法律文化比較研究 / 作者史彤彪, 余履雪, 王茂生
by Shi, Tongbiao
史彤彪
Aomen : Aomen li gong xue yuan yi guo liang zhi yan jiu zhong xin, 2013
澳門 : 澳門理工學院一國兩制研究中心, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qu yu yi ti hua shi dai Aomen fa de bian hua yu fa zhan / Gao Xiang zhu bian ; Zhang Tong fu zhu bian
區域一體化時代澳門法的變化與發展 / 高祥主編 ; 張彤副主編
Taibei Shi : Yuan zhao chu ban you xian gong si, 2015
臺北市 : 元照出版有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen li fa / Chen Zhenyu
澳門立法 / 陳震宇
by Chen, Zhenyu
陳震宇
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si ; Aomen : Aomen ji jin hui, 2015 , ©2015
香港 : 三聯書店(香港)有限公司 ; 澳門 : 澳門基金會, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.