National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 78 Results for subject:"China -- Maps -- Early works to 1800."
Sort by:
 
 
Gu di tu mi ma : 1418 Zhongguo fa xian shi jie de xuan ji / Liu Gang zhu
古地圖密碼 : 1418中國發現世界的玄機 / 劉鋼著
by Liu, Gang
劉鋼
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2010
 
by Speed, John, 1552?-1629
[London : Printed for Thomas Bassett at the George in Fleet Street and Richard Chiswell at the Rose and Crown in St. Pauls Church Yard, 1676]
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu : Kang Yong Qian sheng shi tu / [Wang Ziqiang deng bian]
中國古地圖輯錄 : 康雍乾盛世圖 / [王自強等編]
Beijing Shi : Xing qiu di tu chu ban she, 2002
北京市 : 星球地圖出版社, 2002
 
 
Huang yu sou lan : Meiguo guo hui tu shu guan suo cang ming qing yu tu = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / bian zhuan Lin...
皇輿搜覽 : 美國國會圖書館所藏明清輿圖 = Reading imperial cartography : Ming-Qing historical maps in the Library of Congress / 編撰林天人 ; 英文編譯張敏
by Library of Congress
Washington D.C. : Library of Congress ; Taipei Shi : Zhong yang yan jiu yuan shu wei wen hua zhong xin, 2013
Washington D.C. : Library of Congress ; 台北市 : 中央硏究院数位文化中心, 2013
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Di tu Zhongguo : tu shu guan te cang / bian ji zhe Zhou Minmin = China in European maps : a library special collection / compiled and edited by Min-min Chang. [cartographic...
地圖中國 : 圖書館特藏 / 編輯者周敏民 = China in European maps : a library special collection / compiled and edited by Min-min Chang
by Hong Kong University of Science and Technology. Library
Xianggang : Xianggang ke ji da xue tu shu guan, c2003
 
 
Zhongguo gu dai hai dao wen xian di tu shi liao hui bian / [Xuan ti zu zhi ce hua: Fu chi shu yuan chu ban you xian gong si]
中國古代海島文獻地圖史料匯編 / [選題組織策劃: 蝠池書院出版有限公司]
Xianggang : Fu chi shu yuan chu ban you xian gong si, 2013
香港 : 蝠池書院出版有限公司, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.