National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 6164 Results for subject:"China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Shanghai wen hua
上海文化
Shanghai : Shanghai wen hua fu wu she, 1945-1947
上海 : 上海文化服務社, 1945-1947
 
 
Jingsha nian jian / Jingsha nian jian bian ji wei yuan hui
荊沙年鉴 / 荊沙年鉴编辑委员会
Beijing Shi : Zhongguo shan xia chu ban she, 1996-
北京市 : 中国三峡出版社, 1996-
 
 
Beijing nian jian / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京年鉴 / 北京市地方志编簒委员会
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
北京 : 中国城市出版社, 1990-
 
 
Nanning nian jian = Nan ning nian jian / Nanning shi ren min zheng fu zhu ban ; Nanning nian jian bian zuan wei yuan hui bian
南宁年鉴 = Nan ning nian jian / 南宁市人民政府主办 ; 南宁年鉴编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 1997-
南宁市 : 广西民族出版社, 1997-
 
 
Yingkou nian jian zi liao hui bian
营口年鉴资料汇编
Yingkou shi : Yingkou shi di fang zhi bian cuan wei yuan hui ban gong shi, 1986-
营口市 : 营口市地方志编纂委員会办公室, 1986-
 
 
Wu Xian nian jian / Wu Xian dang an ju, Wu Xian dang an guan bian
吴县年鉴 / 吴县档案局, 吴县档案馆编
[Wu Xian : Wu Xian dang an ju : Wu Xian dang an guan], 1987-2001
[吴县 : 吴县档案局 : 吴县档案馆], 1987-2001
 
 
Zhuzhou nian jian
株洲年鑒
Zhuzhou Shi : Zhuzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : "Zhuzhou nian jian" bian ji bu, 1989-
株洲市 : 株洲市地方志编纂委员会办公室 : 《株洲年鉴》编辑部, 1989-
 
 
Liaoning nian jian = Liaoning yearbook / [Liaoning nian jian bian wei hui bian]
辽宁年鉴 = Liaoning yearbook / [辽宁年鉴编委会编]
[Beijing] : Zhongguo tong qi chu ban she, 1992-
[Beijing] : 中国统计出版社, 1992-
 
 
Chibi nian jian / Chibi nian jian bian zuan wei yuan hui
赤壁年鉴 / 赤壁年鉴编纂委员会
Beijing : [Chibi nian jian bian zuan wei yuan hui?]
北京 : [赤壁年鉴编纂委员会?]
 
 
Shanxi nian jian
陕西年鑑
Uniform title: Shanxi nian jian (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)
陕西年鑑 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)
Xi'an Shi : Shanxi ren min chu ban she, 1988-
西安市 : 陕西人民出版社, 1988-
 
 
Dantu nian jian. 2007(Zong di 15 qi) / zhu shen, Cao Dangling, Ding Jing
丹徒年鉴. 2007(总第15期) / 主审, 曹当凌, 丁憬
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2007
北京市 : 方志出版社, 2007
 
 
Yantai nian jian = Yearbook/yantai / Yantai shi ren min zheng fu, "Yantai nian jian" bian ji bu bian
烟台年鉴 = Yearbook/yantai / 烟台市人民政府, 《烟台年鉴》编辑部编
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she, 1990-
北京 : 科学普及出版社, 1990-
 
 
Jinshan nian jian / Shanghai shi Jinshan nian jian bian zuan wei yuan hui bian
金山年鉴 / 上海市金山年鉴编纂委员会编
Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, 1993-
上海 : 上海科学普及出版社, 1993-
 
 
Yunnan gong bao [microform]
雲南公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng gong shu shu chu gong bao suo
昆明市 : 雲南省公署樞処公報所
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Yunnan Sheng zheng fu gong bao [microform]
雲南省政府公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng zheng fu mi shu chu, 1929-
昆明市 : 雲南省政府秘書處, 1929-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zaozhuang nian jian / Zaozhuang shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian
枣庄年鉴 / 枣庄市地方史志编纂委员会办公室编
Jinan : Qi lu shu she, 1994-
济南 : 齐鲁书社, 1994-
 
 
Hebei nian jian / [Hebei nian jian bian zuan wei yuan hui bian]
河北年鉴 / [河北年鉴编纂委员会编]
Shijiazhuang Shi : Hebei nian jian she, 1992-
石家庄市 : 河北年鉴社, 1992-
 
 
Kunming nian jian = Kunmingnianjian / Kunming Shi ren min zheng fu bian
昆明年鉴 = Kunmingnianjian / 昆明市人民政府编
[Peking?] : Xin hua chu ban she, 1990-
[Peking?] : 新华出版社, 1990-
 
 
Liuzhou nian jian / Liuzhou nian jian bian zuan wei yuan hui bian ji
柳州年鉴 / 柳州年鉴编纂委员会编辑
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1993-
南宁市 : 广西人民出版社, 1993-
 
 
Wuzhong nian jian = Wuzhong almanac / Suzhou Shi Wuzhong Qu nian jian bian zuan wei yuan hui bian zuan
吴中年鉴 = Wuzhong almanac / 苏州市吴中区年鉴编纂委员会编纂
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2002-
苏州市 : 古吴轩出版社, 2002-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.