National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 6306 Results for subject:"China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Wu Xian nian jian / Wu Xian dang an ju, Wu Xian dang an guan bian
吴县年鉴 / 吴县档案局, 吴县档案馆编
[Wu Xian : Wu Xian dang an ju : Wu Xian dang an guan], 1987-2001
[吴县 : 吴县档案局 : 吴县档案馆], 1987-2001
 
 
Yingkou nian jian zi liao hui bian
营口年鉴资料汇编
Yingkou shi : Yingkou shi di fang zhi bian cuan wei yuan hui ban gong shi, 1986-
营口市 : 营口市地方志编纂委員会办公室, 1986-
 
 
Shanghai wen hua
上海文化
Shanghai : Shanghai wen hua fu wu she, 1945-1947
上海 : 上海文化服務社, 1945-1947
 
 
Jingsha nian jian / Jingsha nian jian bian ji wei yuan hui
荊沙年鉴 / 荊沙年鉴编辑委员会
Beijing Shi : Zhongguo shan xia chu ban she, 1996-
北京市 : 中国三峡出版社, 1996-
 
 
Zhuzhou nian jian
株洲年鑒
Zhuzhou Shi : Zhuzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : "Zhuzhou nian jian" bian ji bu, 1989-
株洲市 : 株洲市地方志编纂委员会办公室 : 《株洲年鉴》编辑部, 1989-
 
 
Beijing nian jian / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京年鉴 / 北京市地方志编簒委员会
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
北京 : 中国城市出版社, 1990-
 
 
Nanning nian jian = Nan ning nian jian / Nanning shi ren min zheng fu zhu ban ; Nanning nian jian bian zuan wei yuan hui bian
南宁年鉴 = Nan ning nian jian / 南宁市人民政府主办 ; 南宁年鉴编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 1997-
南宁市 : 广西民族出版社, 1997-
 
 
Dantu nian jian. 2007(Zong di 15 qi) / zhu shen, Cao Dangling, Ding Jing
丹徒年鉴. 2007(总第15期) / 主审, 曹当凌, 丁憬
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2007
北京市 : 方志出版社, 2007
 
 
Yichang nian jian = Yi chang nian jian / Yichang nian jian bian zuan wei yuan hui
宜昌年鉴 = Yi chang nian jian / 宜昌年鉴编纂委员会
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1989-
武昌 : 武汉大学出版社, 1989-
 
 
Xin Xiang ping lun
新湘評論
[Changsha Shi : Xin Xiang ping lun za zhi she
[長沙市] : 新湘评论杂志社
 
 
Fuxin nian jian / Fuxin shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian
阜新年鉴 / 阜新市人民政府地方志办公室编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she
北京 : 中国统计出版社
 
 
Hunjiang nian jian
渾江年鉴
Hunjiang Shi : Hunjiang nian jian bian zuan wei yuan hui
渾江市 : 渾江年鉴编纂委员会
 
 
Haicheng nian jian / Haicheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi
海城年鉴 / 海城市地方志编纂委员会办公室
[Haicheng shi] : Haicheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi
[海城市] : 海城市地方志编纂委员会办公室
 
 
Yantai nian jian = Yearbook/yantai / Yantai shi ren min zheng fu, "Yantai nian jian" bian ji bu bian
烟台年鉴 = Yearbook/yantai / 烟台市人民政府, 《烟台年鉴》编辑部编
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she, 1990-
北京 : 科学普及出版社, 1990-
 
 
Chaozhou wen xian
潮州文獻
Taibei, Chaozhou wen xian she
台北, 潮州文獻社
 
 
Jinshan nian jian / Shanghai shi Jinshan nian jian bian zuan wei yuan hui bian
金山年鉴 / 上海市金山年鉴编纂委员会编
Shanghai : Shanghai ke xue pu ji chu ban she, 1993-
上海 : 上海科学普及出版社, 1993-
 
 
Guangdong wen xian ji kan
廣東文獻季刊
Taibei, : Guangdong tong xiang hui
台北, : 廣東同鄉會
 
 
Yunnan gong bao [microform]
雲南公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng gong shu shu chu gong bao suo
昆明市 : 雲南省公署樞処公報所
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Yunnan Sheng zheng fu gong bao [microform]
雲南省政府公報 [microform]
Kunming Shi : Yunnan Sheng zheng fu mi shu chu, 1929-
昆明市 : 雲南省政府秘書處, 1929-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Fengkai di fang zhi / Guangdong Sheng Fengkai Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian
封开地方志 / 广东省封开县地方志编纂委员会办公室编
Fengkai Xian : "Fengkai di fang zhi" bian ji bu, 1988-
封开县 : "封开地方志"编辑部, 1988-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.