National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1455 Results for subject:"China -- Pictorial works."
Sort by:
 
 
Hui meng jing hua : Beijing de li shi yu jin tian = Beijing past and present / Lu Wei zhu ; Zhao Yunyun ying wen
回梦京华 : 北京的历史与今天 = Beijing past and present / 陆伟著 ; 赵芸芸英文
by Lu, Wei, 1975-
陆伟, 1975-
Beijing : Hua ling chu ban she, 2008
北京 : 華龄出版社, 2008
 
 
Wuhan jiu ying / bian zhe Wuhan Shi dang an guan, Wuhan Shi bo wu guan
武汉旧影 / 编者武汉市档案馆, 武汉市博物馆
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1999
北京 : 人民美術出版社, 1999
 
 
Fei yue Qingdao = Flying over Qingdao / [zhu bian : Zou Wei, Meng Mingfei, Wang Haitao]
飞越青岛 = Flying over Qingdao / [主编:邹伟, 孟鸣飞, 王海涛]
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she, 2003
青岛市 : 青岛出版社, 2003
 
 
Shou cang Qingdao = Recollections of Qingdao / Wang Zejie zhu
收藏青岛 = Recollections of Qingdao / 王泽杰著
by Wang, Zejie
王泽杰
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2008
南京 : 东南大学出版社, 2008
 
 
Chongqing jiu ying = Jūkei no sekijitsu no menei = Old fashions of Chongqing / [bian ji Liu Yuchuan, Yang Ming, Lin Wenbi]
重慶舊影 = 重庆の昔日の面影 = Old fashions of Chongqing / [编集刘豫川, 杨铭, 林文碧]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1998
北京 : 人民美朮出版社, 1998
 
 
Yang jing tou li de lao Beijing / Hedda Morrison = (Ao) Heda Molixun zhu ; Dong Jianzhong yi
洋镜头里的老北京 / Hedda Morrison = (澳)赫达・莫里逊著 ; 董建中译
Uniform title: Photographer in Old Peking. Chinese
by Morrison, Hedda, 1908-1991
Beijing : Beijing chu ban she, 2001
北京 : 北京出版社, 2001
 
 
Beijing feng jing = Peking landscapes
北京风景 = Peking landscapes
Beijing : Beijing chu ban she, 1959
北京 : 北京出版社, 1959
PicturePicture [still image, card]
 
 
Fei hu dui yuan yan zhong de Zhongguo, 1944-1945 / Ailun Lasen tu/wen ; Bier Dibo tu
飞虎队员眼中的中国, 1944-1945 / 艾伦・拉森图/文 ; 比尔・迪柏图
by Larsen, H. Allen, 1924-
Shanghai Shi : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010
上海市 : 上海锦绣文章出版社, 2010
 
 
Shanghai
上海
Shanghai : Ren min chu ban she, [197-]
上海 : 人民出版社, [197-]
PicturePicture [still image, card]
 
 
Foshan gu zhen Wuyang cheng
佛山古鎮五羊城
Xianggang : Xiang gang ying yi chu ban she, 1960
香港 : 香港影藝出版社, 1960
 
 
Gu cheng Taiyuan zhan xiong zi / zhu bian Wang Maolin ; fu zhu bian Yang Congchun ... [et al.] ; Ying wen fan yi Wang Zhenchun ... [et al.] ; she ying Li Anbao ... [et al.] =...
古城太原展雄姿 / 主編王茂林 ; 副主編楊崇春 ... [et al.] ; 英文翻譯王振春 ... [et al.] ; 攝影李安保 ... [et al.] = The Magnificent ancient city, Taiyuan / chief editor Wang Maolin ; deputy chief editor Yang Chongchun ... [et al.] ; English translators Wang Zhenchun ... [et al.] ; photographers Li Anbao ... [et al.]
[Beijing] : Hong qi za zhi she : Hong qi chu ban she, [1986?]
[北京] : 紅旗雜誌社 : 紅旗出版社, [1986?]
 
 
Jiang cun gu shi / Wang Qianrong wen ; Hai Yang, Zhang Zudao tu
江村故事 / 王亁荣文 ; 海洋, 张祖道图
by Wang, Qianrong
王亁荣
Beijing : Qun yan chu ban she, 2001
北京: 群言出版社, 2001
 
 
Ha'erbin jiu ying = Old photos of Harbin = Harubin no sekijitsu no omokage / [Li Shuxiao deng bian zhu]
哈尓滨旧影 = Old photos of Harbin = 哈尓滨の昔日の面影 / [李述笑等编著]
Beijing Shi : Ren min mei shu chu ban she, 2000
北京市 : 人民美术出版社, 2000
 
 
Luoyang / zhu bian Li Chengxian, Han Zhonghou, Chang Xiyuan
洛陽 / 主编黎承贤, 韩忠厚, 苌喜元
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 中國建筑工业出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Foshan xing = About Foshan / zhu bian Zhen Canqiu ; fu zhu bian Pan Jian, Wang Nan ; bian ji wei yuan Xu Donghai ... [et al.] ; mei shu she ji Lu Chi ; [she ying Fang Fuxun ......
佛山行 = About Foshan / 主編甄燦球 ; 副主編潘健, 王南 ; 編輯委員徐東海 ... [et al.] ; 美術設計陸馳 ; [攝影方富訊 ... et al.]
[Peking] : Hong qi chu ban she, 1985
[Peking] : 红旗出版社, 1985
 
 
Zhongguo ji yi, 1966 / she ying (Faguo) Suolangri Bulang (Solange Brand) ; shi tu Yang Lang
中国记忆, 1966 / 摄影(法国)索朗日·布朗(Solange Brand) ; 释图杨浪
Uniform title: Pékin 1966 : petites histoires de la révolution culturelle. Chinese
by Brand, Solange
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gutian
古田
[Fuzhou] : Fujian ren min chu ban she, 1973
[福州] : 福建人民出版社, 1973
BookBook [text, sheet]
 
 
Jinggangshan : ji nian Mao zhu xi chuang jian Jinggangshan ge ming gen ju di wu shi zhou nian, 1927-1977 / ["Jinggangshan" hua ce bian ji zu bian]
井岡山 : 纪念毛主席创建井冈山革命根据地五十周年, 1927-1977 / [《井冈山》画册编辑组编]
[Nanchang] : Jiangxi ren min chu ban she, 1977
[南昌] : 江西人民出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangsu = Kiangsu / Jiangsu Sheng you dian guan li ju yin zhi
江苏 = Kiangsu / 江苏省邮电管理局印制
[Nanjing?] : Jiangsu Sheng you dian guan li ju, [between 1975 and 1980]
[南京?] : 江苏省邮电管理局, [between 1975 and 1980]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.