National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 288 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1644-1912."
Sort by:
 
 
Chang yan bao [microform]
昌言報 [microform]
Shanghai : Chang yan bao guan, Guangxu 24 [1898]
上海: 昌言報館, 光緖24 [1898]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Qing dai guo jia ji guan kao lüe / Zhang Deze bian zhu
淸代国家机关考略/ 张德泽编著
by Zhang, Deze
张德泽
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 中国人民大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zeng Wenzheng gong quan ji / Zeng Guofan zhu
曾文正公全集 / 曾國藩著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
[Taibei] Shi jie shu ju [Minguo 54 i.e. 1965]
[台北] 世界書局 [民國54 i.e. 1965]
 
 
Qing chu zheng zhi fa zhan shi lun ji / Liu Jiaju zhu
清初政治發展史論集 / 劉家駒著
by Liu, Jiaju
劉家駒
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國67 [1978]
 
 
Guo chao ming shi hong wen : ba juan / Ping Hanying ji
國朝名世宏文 : 八卷 / 平漢英輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Qing mo de bian fa si xiang, 1860-1898 / Wang Liming zhu
清末的變法思想, 1860-1898 / 王黎明著
by Wang, Liming, 1949-
王黎明, 1949-
[Taibei] : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, Minguo 65 [1976]
[臺北] : 嘉新水泥公司文化 基金會, 民國65 [1976]
 
 
Qing dai bian zheng tong kao / [zhu zhe Chen Bingguang]
淸代邊政通考 / [著者陳炳光]
by Chen, Bingguang
陳炳光
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 南天書局, 民國76 [1987]
 
 
Qing dai nei ge zhi du / Ling Linhuang zhuan
清代內閣制度/ 凌林煌撰
by Ling, Linhuang
凌林煌
[Taibei Shi : Ling Linhuang, between 1970 and 1977]
[臺北市 : 凌林煌, between 1970 and 1977]
 
 
Qing zhi lun wen ji / Fu Zongmao zhu
淸制論文集 / 傅宗懋著
by Fu, Zongmao, 1927-
傅宗懋, 1927-
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國 66 [1977]
 
 
[Qing dai zou zhe ji] [manuscript]
[清代奏摺集] [manuscript]
[China : s.n., 18--?]
 
 
Qing dai xing zheng zhi du yan jiu can kao shu mu / Ma Fengchen
清代行政制度研究參考書目 / 馬奉琛
by Ma, Fengchen
馬奉琛
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 文史哲出版社, 民國63 [1974]
 
 
[Zou zhe] [microform]
[奏摺] [microform]
Parkes, A.C.T. : Orientalia, National Library of Australia, [1973?]
OtherOther [microform]
 
 
Qing chao guan chang guai wen lu / Chen Delai xuan bian ; [cha tu Sheng Yuanfu]
清朝官场怪闻彔 / 陈德来选编 ; [插图盛元富]
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hau shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1987
 
Di chao ze yao
邸鈔擇要
Jingdu [Beijing] : Tong wen bao fang
京都 [北京] : 同文報房
JournalJournal, OnlineOnline
 
Jing bao
京報
[Beijing] : Ju heng bao fang
[北京] : 聚恆報房
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Qing dai nei ge zhi du / Ling Linhuang
清代內閣制度 / 凌林煌
by Ling, Linhuang
凌林煌
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國66 [1977]
 
 
Hou guan Yan shi cong ke / Yan Fu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
侯官嚴氏叢刻 / 嚴復著 ; 沈雲龍主編
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國64 i.e. 1975]
 
 
Zeng Guofan ji tuan yu wan Qing zheng ju / Zhu Dong'an zhu
曾国藩集团与晚清政局 / 朱东安著
by Zhu, Dong'an
朱东安
Beijing : Hua wen chu ban she, 2003
北京 : 华文出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.