National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 113 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1928-1937."
Sort by:
 
 
Hu Hanmin xian sheng zui jin zhi zheng jian xu bian
胡漢民先生最近之政見續編
by Hu, Hanmin, 1879-1936
胡漢民, 1879-1936
Xianggang : Hui wen ge shu dian, [1932?]
香港 : 滙文閣書店, [1932?]
 
 
Jun shi wei yuan hui wei yuan zhang xing ying zheng zhi gong zuo bao gao : Minguo 24 nian / Jun shi wei yuan hui wei yuan zhang xing ying bian
軍事委員會委員長行營政治工作報告 : 民國二十四年 / 軍事委員會委員長行營編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Yong sheng [microform]
永生 [microform]
Shanghai : Yong sheng zhou kan she, Minguo 25 [1936]
上海: 永生週刊社, 民國25 [1936]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Cong mi mi tan pan dao gong fu guo nan : guo gong liang dang di er ci he zuo xing cheng tan wei / Hao Yanhua
从秘密谈判到共赴国难 : 国共兩党第二次合作形成探微 / 郝晏华
by Hao, Yanhua
郝晏华
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she, 1992
北京市 : 北京燕山出版社, 1992
 
 
Yong sheng
永生.
Shanghai : Shanghai shu dian, 1983
上海 : 上海書店, 1983
 
 
Shen ji bu gong bao. [Microform]
審計部公报. [Microform]
Nanjing : Shen ji bu mi shu chu tong ji ke gong bao gu, 1931-1937
南京 : 審計部秘書处统计科公报股, 1931-1937
MicroformMicroform, JournalJournal [Microform]
 
 
by Bedeski, Robert E
[Berkeley] : Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, Center for Chinese Studies, c1981
 
 
Kang zhan qian shi nian guo jia jian she shi yan tao hui lun wen ji, 1928-1937 / [bian ji zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
抗戰前十年國家建設史研討會論文集, 1928-1937 / [編輯者中央研究院近代史研究所]
by Kang zhan qian shi nian guo jia jian she shi yan tao hui, 1928-1937 (1984 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
抗戰前十年國家建設史研討會, 1928-1937 (1984 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo : Dai xiao zhe Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 73 [1984]
臺北 : 中央研究院近代史研究所 : 代銷者臺灣商務印書館, 民國73 [1984]
 
 
Yi zhou jian guo nei wai da shi shu ping, shu yao / Guo wen zhou bao she ji
一週間國內外大事述評・述要 / 國聞週報社輯
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1985?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1985?]
 
 
Yi zhou jian guo nei wai da shi shu yao / Guo wen zhou bao she ji
一週間國内外大事述要 / 國聞週報社輯
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北縣永和市 : 文海出版社, 民國74 [1985]
 
 
 
 
Di fang shi li pai yu zhong yuan da zhan / Chen Jinjin = Chinese warlords and the Civil War in 1930 / Chen Chin-ching
地方實力派與中原大戰 / 陳進金 = Chinese warlords and the Civil War in 1930 / Chen Chin-ching
by Chen, Jinjin
陳進金
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, 2002
臺北縣新店市 : 國史館, 2002
 
 
Sulian "Zhen li bao" you guan Zhongguo ge ming de wen xian zi liao xuan ji / Anhui da xue Sulian wen ti yan jiu suo, Sichuan sheng Zhong gong dang shi yan jiu hui bian yi
苏联《真理报》有关中国革命的文献资料选辑 / 安徽大学苏联问题研究所, 四川省中共党史研究会编译
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-<1986 >
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店发行, 1985-<1986 >
 
 
Yi er jiu yun dong hui yi lu
一二九运动回忆录
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982-
北京: 人民出版社: 新華書店发行, 1982-
 
 
Jian nan de li cheng / Zhang Riqing ; [wen zi zheng li Huang Zhixiong ; zhuang zhen cha tu Shang Yunbo]
艰难的历程/ 张日清;[文字整理黄志雄;装帧插图尚云波]
by Zhang, Riqing
张日清
Beijing : Zhan shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 战士出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Jiang Wang he zuo de guo min zheng fu / Zhang Tongxin bian zhu
蒋汪合作的囯民政府 / 张同新编著
by Zhang, Tongxin
张同新
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she chu ban : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社出版 : 黑龙江省新华书店发行, 1988
 
 
Jiang Jieshi yu Zhongguo ji quan zheng zhi yan jiu (1931-1937) / Liu Dayu zhu
蔣介石與中國集權政治研究(1931-1937) / 劉大禹著
by Liu, Dayu, 1972-
劉大禹, 1972-
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2012
杭州市 : 浙江大學出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.