National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 113 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1945-1949."
Sort by:
 
 
Jue wu qi lai, xiang Guo min dang fan dong pai kong su fu chou [microform] : Dui jie fang zhan shi de jiao cai
覺悟起來, 向國民黨反動派控訴復仇 [microform] : 對解放戰士的教材
[China] : Ji dong jun qu zheng zhi bu, 1947
[China] : 冀東軍區政治部, 1947
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Jiu guo bi xu mie Jiang [microform] / [Xin wen hua fu wu she bian]
救國必須滅蔣 [microform] / [新文化服務社編]
[China] : Xin wen hua fu wu she, 1947?]
[China] : 新文化服務社, 1947?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Yan yuan zhang bo cai zhong yi lu
閻院長博採衆議錄
by Yan, Xishan, 1883-1960
閻錫山, 1883-1960
[China] : Xing zheng yuan mi shu chu, Minguo 38 [1949]
[China] : 行政院秘書處, 民國38 [1949]
 
 
Guo min dang de "sui jing zheng ce" [microform]
國民黨的"綏靖政策" [microform]
[China : s.n., 194-]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zong dong yuan yu zong beng kui [microform] : Qi qi kang zhan shi zhou nian ji nian Jiang zhu xi yan jiang quan wen
總動員與總崩潰 [microform] : 七七抗戰十周年紀念蔣主席演講全文
by Chiang, Kai-shek, 1887-1975
Qingdao : Jian guo shu dian, [1947?]
青島 : 建國書店, [1947?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Kang Ri zhan zheng shi qi Guo min dang tong zhi qu qing kuang zi liao / Zhongguo xian dai shi zi liao bian ji wei yuan hui
抗日战争时期國民黨統治區情況資料 / 中國現代史資料編輯委員會
[Beijing : Zhongguo xian dai shi zi liao bian ji wei yuan hui,] 1957
[北京 : 中國現代史資料編輯委員會,] 1957
 
 
Quan li zhun bei da fan gong [microform] / Xin min zhu bao she bian yin
全力準備大反攻 [microform] / 新民主報社編印
[China] : Xin min zhu bao she, 1947
[China] : 新民主報社, 1947
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xin nian xian ci [microform] / Su Wan er fen qu ren min bao she bian yin
新年獻辭 [microform] / 蘇皖二分區人民報社編印
[China] : Su Wan er fen qu ren min bao she, 1947
[China] : 蘇皖二分區人民報社, 1947
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zheng zhi xie shang hui yi = Political Consultative Conference / Guo ji chu ban she bian
政治協商會議 = Political Consultative Conference / 國際出版社編
by Zheng zhi xie shang hui yi (1946 : Chongqing, China)
政治協商會議 (1946 : 重慶, China)
Shanghai : Guo ji chu ban she, 1946
上海 : 國際出版社, 1946
 
 
Laidong xian min zhu yun dong zong jie bao gao [microform]
萊東縣民主运动總结报告 [microform]
[China : s.n., 194-?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhan hou Zhongguo xian zheng zhi lu : yi xing xian qian hou de dang pai xie shang wei zhong xin de tan tao (1946-1948) / Qiu Binghan zhu
戰後中國憲政之路 : 以行憲前後的黨派協商為中心的探討 (1946-1948) / 邱炳翰著
by Qiu, Binghan, 1986-
邱炳翰, 1986-
Taibei Shi : Guoshiguan, 2014
臺北市 國史館, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gongheguo chu xing : Hua bei ren min zheng fu / Zhong yang dang an guan bian
共和国雏形 : 华北人民政府 / 中央档案馆编
Beijing Shi : Xi yuan chu ban she, 2000
北京市 : 西苑出版社, 2000
 
 
Jie fang qian : yong bao zhi xie li shi / [bian zhu Zhao Xuezhang ; dao du Chen Wenzheng]
解放前 : 用報紙寫歷史 / [編著趙雪章 ; 導讀陳文政]
by Zhao, Xuezhang
趙雪章
Taibei Shi : Hai ge wen hua chu ban tu shu you xian gong si, 2007
台北市 : 海鴿文化出版圖書有限公司, 2007
 
 
Zhongguo zai deng pan shang / He Yongji zhu
中國在戥盤上 / 何永佶著
by He, Yongji
何永佶
Shanghai : Guan cha she, Minguo 37 [1948]
上海 : 觀察社, 民國37 [1948]
 
 
Liang zhong ming yun de jue zhan / Xiao Shen, Zhou Bingqin zhu
两种命运的决战 / 肖甡, 周炳钦著
by Xiao, Shen
肖甡
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2000
郑州市 : 河南人民出版社, , 2000
 
 
Dui zhong gong he tan ce lue di fen xi / zhu zuo zhe Wang Sheng
對中共和談策略的分析 / 著作者王昇
by Wang, Sheng
王昇
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Min zhu dang pai yu duo dang he zuo : lun wen ji / Jiu san xue she zhong yang yan jiu shi bian
民主党派与多党合作 : 论文集 / 九三学社中央研究室编
[Hong Kong? : s.n., 1992?]
 
 
Tong xin fan xing, jian jue zhuan bian [microform]
痛心反省, 堅決轉變 [microform]
[China] : Ji lu yu qu dang wei xuan zhuan bu, 1946
[China] : 冀魯豫區黨委宣傳部, 1946
MicroformMicroform, BookBook
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.