National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1099 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1949-1976."
Sort by:
 
 
Cang sang ju bian wu shi nian : Changsha Xian she hui zhu yi shi qi dang shi zi liao hui bian / Changsha Xian Zhong gong dang shi lian luo zu ; Changsha Xian shi zhi dang an ju...
沧桑巨变五十年: 长沙县社会主义时期党史资料汇编 / 中共长沙县委党史联络组 ; 长沙县史志档案局编
[Changsha] : Changsha Xian Zhong gong dang shi lian luo zu, 2001
[长沙] : 中共长沙县委党史联络组, 2001
 
 
 
"Si ren bang" Shanghai yu dang fu mie ji / Li Haiwen, Wang Shoujia zhu
"四人帮"上海余党覆灭记 / 李海文, 王守家著
by Li, Haiwen
李海文
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015
北京 : 中国青年出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Xisheng wen xuan : 1939-1961
曾希圣文选 : 1939-1961
Uniform title: Works. Selections. 2008
by Zeng, Xisheng, 1902-1968
曾希圣, 1902-1968
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
 
 
Tuan jie qi lai, zheng qu geng da de sheng li
团结起来, 争取更大的胜利
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1972
香港 : 香港三联书店, 1972
 
 
Xue xi cai liao
学习材料
Washingto, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Library, 1975
 
 
"Wu tuo bang" ji : 1959 nian Lushan zhi xia / Su Xiaokang, Luo Shixu, Chen Zheng
"乌托邦"祭 : 一九五八年庐山之夏 / 苏晓康, 罗时叙, 陈政
by Su, Xiaokang, 1949-
苏晓康, 1949-
Beijing shi : Zhongguo xin wen chu ban she, 1988
北京市 : 中国新闻出版社, 1988
 
 
Jie fang jun bao she lun xuan ji / Liu Shicun [i.e. Liu Cunshi] bian
解放軍報社論選輯 / 劉史存[i.e. 劉存史]編
Xianggang : Li shi zi liao chu ban she, 1971-
香港 : 歷史資料出版社, 1971-
 
 
Gong gu he fa zhan wen hua da ge ming de wei da cheng guo
巩固和发展文化大革命的伟大成果
Beijing : Ren min chu ban she, 1974
北京 : 人民出版社, 1974
 
 
Yong yuan tu chu zheng zhi [Ren min chu ban she bian ji]
永远突出政治 [人民出版社編輯]
Beijing, Ren min chu ban she, 1966
北京, 人民出版社, 1966
 
 
Tong yi yi zhi tong yi bu fa tong yi xing dong
統一意志統一步伐統一行動
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1968
香港: : 香港三聯書店,, 1968
 
 
Zheng fu gong zuo bao gao : 1959 nian 4 yue 18 ri zai di 2 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi shang / Zhou Enlai
政府工作报告 : 一九五九年四月十八日在第二屆全国人民代表大会第一次会議上 / 周恩来
by Zhou, Enlai, 1898-1976
周恩来, 1898-1976
Beijing : Ren min chu ban she ; Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she chong yin, 1959
北京 : 人民出版社 ; 广州 : 广东人民出版社重印, 1959
 
 
Qi yue feng bao : Lushan hui yi nei mu / Su Luozheng zhu
七月风暴 : 庐山会议内幕 / 苏罗政著
by Su, Luozheng
苏罗政
[S.l.] : Hai nan she ying mei shu chu ban she : Hai nan xin hua shu dian jing xiao, 1994
[S.l.] : 海南摄影美术出版社 : 海南新华书店经销, 1994
 
 
Zhonghua renmin gongheguo di yi jie quan guo ren min dai biao da hui di er ci hui yi wen jian
中華人民共和國第一届全國人民代表大會第二次會議文件
by China. Quan guo ren min dai biao da hui 1955)
China. 全國人民代表大會 1955)
Beijing, Ren min chu ban she, 1955
北京, 人民出版社, 1955
 
 
Zhongguo zhi gong dang zhong yang gan bu hui yi zheng zhi bao gao / Zhongguo zhi gong dang zhong yang mi shu chu bian yin
中國致公黨中央幹部會議政治報告 / 中國致公黨中央秘書處編印
[China] : Zhongguo zhi gong dang zhong yang mi shu chu, [1952?]
[China] : 中國致公黨中央秘書處, [1952?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.