National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 1072 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1976-"
Sort by:
 
 
 
Di si dai / Zong Hairen bian zhu
第四代 / 宗海人編著
by Zong, Hairen
宗海人
Carle Place, N.Y.: Ming jing chu ban she, 2003
Carle Place, N.Y.: 明鏡出版社, 2003
 
 
Zheng lun xuan ji wai bian : shi san zhong quan hui hou de Zhongguo yuan jing / Li Xingke zhu
政論選集外編 : 十三中全會後的中國遠景 / 李星可著
by Ly, Singko
Singapore : Guo ji tu shu (xin) you xian gong si, 1988
Singapore : 國際圖書(新)有限公司, 1988
 
 
Zhongguo "jie" / [Huang Zhong bian zhu]
中國[結] / [黃鍾編著]
Taibei Shi : Si ji chu ban shi ye you xie gong si, Minguo 70 [1981]
台北市 : 四季出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Zhong gong tong zhan de xin qu shi / Xu Dawen zhu
中共統戰的新趨勢 / 徐達文著
by Xu, Dawen
徐達文
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國68 [1979]
 
 
by Bhatta, Govind
Kathmandu : Centre for Nepal & Asian Studies, Tribhuvan University, 1985
 
 
Hua zhu xi, Ye fu zhu xi, Deng fu zhu xi zai quan jun zheng zhi gong zuo hui yi shang de jiang hua
华主席, 叶副主席, 邓副主席在全军政治工作会议上的讲话
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1978
[北京] : 人民出版社, 1978
 
 
Zhongguo zheng zhi ti zhi gai ge wen ti bao gao / Liu Zhifeng zhu bian
中国政治体制改革问题报告 / 刘智峰主编
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
北京 : 中国电影出版社: 新华书店经销, 1998
 
 
Zhong gong xian jie duan qing shi fa zhan yan jiu : Tian'an Men shi jian hou de guan cha / Zhongguo da lu yan jiu xue hui, Zhongguo da lu wen ti yan jiu zhong xin bian yin
中共現階段情勢發展研究 : 天安门事件後的觀察 / 中國大陸硏究學會,中國大陸問題硏究中心編印
Taibei shi : Zhongguo da lu yan jiu xue hui, [1990]
台北市 : 中國大陸硏究學會, [1990]
 
 
Che di jie fa pi pan "si ren bang"
彻底掲发批判"四人帮"
[Hong Kong? : s.n., 1979-
 
 
Zai xin de li shi tiao jian xia jian chi he fa zhan Makesi zhu yi : xue xi Hu Yaobang tong zhi zai dang de shi er da de bao gao / Su Shaozhi, Feng Lanrui zhu bian
在新的历史条件下坚持和发展马克思主义 : 学习胡耀邦同志在党的十二大的扳告 / 苏绍智, 冯兰瑞主编
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
[北京] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1983
 
 
Deng hou Zhongguo : wen ti yu dui ce / Wang Pengling zhu bian
鄧後中國 : 問題與對策 / 王鵬令主編
Taibei shi : Shi ying chu ban she, [1999]
台北市 : 時英出版社, [1999]
 
 
Zhonghua renmin gongheguo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di si ci hui yi wen jian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting bian
中华人民共和国第五届全国人民代表大会第四次会议文件 / 全国人民代表大会常务委员会办公厅编
by China. Quan guo ren min dai biao da hui 1981)
China. 全国人民代表大会 1981)
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1981
 
 
Mao Zedong si hou de da lu xin qing shi / Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo
毛澤東死後的大陸新情勢 / 中國大陸問題硏究所
Taibei : Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo, Minguo 65 [1976]
台北 : 中國大陸問題硏究所, 民國 65 [1976]
 
 
Zhu lu shi wu da : Zhongguo quan li qi ju / Wu Guoguang zhu
逐鹿十五大 : 中國權力棋局 / 吳國光著
by Wu, Guoguang
吳國光
[Xianggang] : Taiping yang shi ji yan jiu suo, 1997
[香港] : 太平洋世紀硏究所, 1997
 
 
Mai xiang ming ri da guo / Zhong yang ri bao bian
邁向明日大國 / 中央日報編
Taibei Shi : Zhong yang ri bao she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 中央日報社, 民國68 [1979]
 
 
Si ren bang shi jian tan suo / Qi Xin zhu
四人幫事件探索 / 齊辛著
by Qi, Xin
齊辛
Xianggang : Qi shi nian dai za zhi she, 1977
香港 : 七十年代雜誌社, 1977
 
 
Zhonghua renmin gongheguo di jiu jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi wen jian hui bian / quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting bian
中华人民共和囯第九屆全囯人民代表大会第一次会议文件汇编 / 全国人民代表大会常务委员会办公厅编
Beijing : Ren min chu ban she, 1998
北京 : 人民出版社, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.