National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 791 Results for subject:"China -- Politics and government -- 1976-2002."
Sort by:
 
 
Di san dai ling dao ji ti yu dang dai Zhongguo : si xiang, li lun, fang zhen, zheng ce wen ku / ben shu bian xie zu bian ; [Shu Yi zhu bian]
第三代领导集体与当代中国 : 思想・理论・方针・政策文库 / 本书编写组编 ; [舒以主编]
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 中国人事出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Zheng zhi ti zhi gai ge zi liao xuan bian / "Zheng zhi ti zhi gai ge zi liao xuan bian" bian xie zu
政治体制改革资料选编 / 《政治体制改革资料选编》编写组
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
南京 : 南京大学出版社 : 江苏省新華書店发行, 1987
 
 
Gai ge de xian shi yu zhan wang / Hu Heli, Zhong Pengrong zhu
改革的现实与展望 / 胡和立, 钟朋荣著
by Hu, Heli
胡和立
Qingdao Shi : Qingdao chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
青岛市 : 青岛出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Shi ji kua yue : 1997 nian de Zhongguo / Zhu Di, Jiang Tao, Zhang Zhiming zhu
世纪跨越 : 1997年的中国 / 朱地, 江涛, 张志明著
by Zhu, Di
朱地
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2000
北京 : 中国工人出版社, 2000
 
 
Zheng fu gong zuo bao gao : 1987 nian 3 yue 25 ri zai di 6 jie Quan guo ren min dai biao da hui di 5 ci hui yi shang / Zhao Ziyang
政府工作报告 : 1987 年3月25日在第六届全国人民代表大会第五次会议上 / 赵紫阳
by China. Guo wu yuan
China. 国务院
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1987
 
 
Zhongguo de wei ji yu qi ji / Lu Fanzhi zhu
中國的危機與契機 / 魯凡之著
by Lu, Fanzhi, 1948-
魯凡之, 1948-
Xianggang : Tu po chu ban she, 1990
香港 : 突破出版社, 1990
 
 
Zhong gong dang qian mian lin de wen ti ji qi dong xiang / Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo bian yin
中共當前面臨的問題及其動向 / 中國大陸問題硏究所編印
Taibei Shi : Zhongguo da lu za zhi she : Fa xing zhe Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 中國大陸雜誌社 : 發行者中國大陸問題硏究所, 民國75 [1986]
 
 
Dang dai Zhongguo de tong yi zhan xian / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的统一战线 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Zhongguo zhi jue xing : Wen ge hou Zhongguo si xiang yan bian li cheng 1976-2002 / Chen Yan zhu ; Pei Yun yi ; Yu Yingshi xu = China's awakening : an evolution of Chinese...
中國之覺醒 : 文革後中國思想演變歷程 1976-2002 / 陳彥著 ; 裴云譯 ; 余英時序 = China's awakening : an evolution of Chinese thoughts after the Cultural Revolution (1976-2002) / Chen Yan
Uniform title: Éveil de la Chine : les bouleversements intellectuels après Mao, 1976-2002. Chinese
by Chen, Yan
陳彥
Jiulong [Xianggang] : Tian yuan shu wu, 2006
九龍 [香港] : 田園書屋 2006
 
 
Zhong gong zheng zhi fa zhan / Wu Anjia zhu bian
中共政治發展 / 吳安家主編
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 國立政治大學國際關係硏究中心, 民國83 [1994]
 
 
Xin shi qi lian zheng jian she / zhu bian Yang Jie; fu zhu bian Liao Yexing
新时期廉政建设 / 主编杨杰;副主编廖业兴
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店发行, 1989
 
 
Zhongguo zheng fu gong zuo quan shu / Zhongguo xin shi ji shu xi bian ji wei yuan hui bian ; Yu Chao zhu bian
中国政府工作全书 / 中国新世纪书系编辑委员会编 ; 余超主编
Beijing : Zhongguo yan shi chu ban she, 1999
北京: 中国言实出版社, 1999
 
 
Jian chi liang ge ji ben dian / Deng Yun
坚持兩个基本点 / 邓运
by Deng, Yun
邓运
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Fa zhan zhong de guo qing jian she zhong de xian dai hua / Zhang Buzhou, Sun Tielin, Wang Xuemin zhu bian
发展中的国情建设中的现代化 / 张步洲, 孙铁林, 王学敏主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Jing xiao zhe xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 中国人民大学出版社 : 经销者新华书店总店北京发行所, 1993
 
 
Shi san da yi lai zhong yao wen xian xuan bian / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian
十三大以来重要文献选编 / 中共中央文献研究室编
[Peking] : Ren min chu ban she : Hsin hua shu dian jing xiao, 1991-1993
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1991-1993
 
 
Si zhong zhu yi zai Zhongguo = Sizhong zhuyi zai Zhongguo / Li Honglin
四种主义在中国 = Sizhong zhuyi zai Zhongguo / 李洪林
by Li, Honglin
李洪林
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店经销, 1988
 
 
Feng yun bian huan de Deng Xiaoping shi dai / [zuo zhe Lu Keng]
風雲變幻的鄧小平時代 / [作者陸鏗]
by Lu, Keng
陸鏗
Taibei Shi : Qian jin chu ban she, Minguo 77 [1988]
台北市 : 前進出版社, 民國77 [1988]
 
 
Jiao feng : dang dai Zhongguo san ci si xiang jie fang shi lu / Ma Licheng, Ling Zhijun zhu
交锋 : 当代中国三次思想解放实录 / 马立诚, 凌志军著
by Ma, Licheng
马立诚
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1998
北京 : 今日中国出版社, 1998
 
 
Er shi yi shi ji de you si : Li Shenzhi wen xuan (xu yi) / Li Shenzhi zhu
廿一世紀的憂思 : 李慎之文選(續一) / 李慎之著
by Li, Shenzhi
李慎之
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2003
香港 : 明報出版社有限公司, 2003
 
 
Dang dai Zhongguo zheng fu / Xie Qingkui zhu bian ; Xiaoyang, Yan Jirong fu zhu bian
当代中国政府 / 谢庆奎主编 ; 晓杨, 燕继荣副主编
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 1991
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.