National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 1024 Results for subject:"China -- Politics and government -- 2002-"
Sort by:
 
 
Zhongguo da qu shi : 2003-2004 / [zhu bian Ding Shufan ; zuo zhe Xu Sijian ... [et al.]]
中國大趨勢 : 2003-2004 / [主編丁樹範 ; 作者徐斯儉...[et al.]]
Xizhi Shi : Xin xin wen hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004]
汐止市 : 新新聞化文化事業股份有限公司, 民國93 [2004]
 
 
Zhongguo zheng fu gai ge : zhong dian nan dian wen ti gong jian bao gao = Chinese government reform : the report of key difficulty tackling / Shen Ronghua zhu
中国政府改革 : 重点难点问题攻坚报告 = Chinese government reform : the report of key difficulty tackling / 沈荣华著
by Shen, Ronghua, 1955-
沈荣华, 1955-
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2012
北京市 : 中国社会出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi zheng wen xian ji lan (2004.3-2006.3) = Shizheng wenxian jilan / Xin hua yue bao she bian
时政文献辑览(2004.3-2006.3) = Shizheng wenxian jilan / 新華月報社编
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
 
Xin zheng : Hu Jintao shi dai de zheng zhi bian qian / Yang Kaihuang zhe
新政 : 胡錦濤時代的政治變遷 / 楊開煌著
by Yang, Kaihuang
楊開煌
Tai bei shi : Hai xia xue shu chu ban she , 2007
台北市 : 海峽學術出版社 , 2007
 
 
Sheng yin : Zhongguo gao ceng ling dao tan wei zheng fang lüe / Xie Guoming bian zhu
声音 : 中国高层领导谈为政方略 / 谢国明编著
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2008
北京 : 人民日报出版社, 2008
 
 
Hu Wen yuan nian : Zhongguo de di er ci zhuan xing / Zhang Jingping zhu
胡溫元年 : 中國的第二次轉型 / 章敬平著
by Zhang, Jingping
章敬平
Taibei Shi : Jie you chu ban she, 2004
臺北市 : 捷幼出版社, 2004
 
 
Shi er jie quan guo ren da wu ci hui yi "Zheng fu gong zuo bao gao" xue xi wen da : 2017 / Guo wu yuan yan jiu shi bian xie zu bian
十二届全国人大五次会议《政府工作报告》学习问答 : 2017 / 国务院研究室编写组编
by China. Quan guo ren min dai biao da hui 2017)
China. 全国人民代表大会 2017)
Beijing : Zhongguo yan shi chu ban she, 2017
北京 : 中国言实出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hu Wen xin tiao zhan / Shi Bi bian zhu
胡溫新挑戰 / 史畢編著
by Shi, Bi
史畢
Xianggang : Xianggang wen hua yi shu chu ban she, 2004
香港 : 香港文化藝術出版社, 2004
 
 
Xi Jinping gai ge de tiao zhan : wo men neng qi dai geng hao de Zhongguo? / zuo zhe Shi dai bian ji bu
習近平改革的挑戰 : 我們能期待更好的中國? / 作者時代編輯部
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2013
臺北市 : 上奇時代, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Reading, United Kingdom : Paths International Ltd ; [Beijing] : China Social Sciences Press, [2017] , ©2017
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo "zheng ce shi dian" yan jiu = Shidian in Chinese policy process / Zhou Wang zhu
中国"政策试点"研究 = Shidian in Chinese policy process / 周望著
by Zhou, Wang
周望
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2013
天津市 : 天津人民出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hu Wen xin zheng : Zhongguo bian ge de xin dong li / Zheng Yongnian zhu
胡温新政 : 中國變革的新動力 / 鄭永年著
by Zheng, Yongnian
鄭永年
Singapore : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2004
Singapore : 八方文化創作室, 2004
 
 
Zhongguo da zhan lüe : gao ceng jue ce jiao dian wen ti jie du / Zou Qingguo, Yuan Zhao zhu
中國大戰略 : 高層決策焦點問題解讀 / 鄒慶國, 袁昭著
by Zou, Qingguo
鄒慶國
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2009
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2009
 
 
Lun jian. Jue qi jin cheng zhong de Zhongguo shi zheng zhi / Tang Jin zhu bian
论剑. 崛起进程中的中国式政治 / 唐晋主编
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2008-
北京 : 人民日报出版社, 2008-
 
 
by Brown, Kerry, 1967-
Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013
 
 
Xia yi zhan : Zhongguo / Chen Jibing zhu
下一站 : 中国 / 陈季冰著
by Chen, Jibing
陈季冰
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2008
上海市 : 文汇出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.