National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 737 Results for subject:"China -- Politics and government -- 20th century."
Sort by:
 
 
Zhejiang tong yi zhan xian da shi ji : 1921-2004 / Zhong gong Zhejiang Sheng wei tong zhan bu, Zhejiang Sheng tong zhan li lun xue hui bian
浙江统一战线大事记 : 1921-2004 / 中共浙江省委统战部, 浙江省统战理论学会编
[Zhejiang : Zhong gong Zhejiang Sheng wei tong zhan bu, Zhejiang Sheng tong zhan li lun xue hui], 2005
[浙江 : 中共浙江省委统战部, 浙江省统战理论学会], 2005
 
 
Quan Sheng zheng xie gong zuo jing yan zuo tan hui dian xing cai liao / [Shandong Sheng zheng xie ban gong ting mi shu chu]
全省政协工作经验座谈会典型材料 / [山东省政协办公厅秘书处]
[Jinan? : Shandong Sheng zheng xie ban gong ting mi shu chu, 2002]
[济南市? : 山东省政协办公厅秘书处, 2002]
 
 
Chu chang yu qiu bian : Qing mo Min chu de Zhejiang zi yi ju he sheng yi hui / Shen Xiaomin zhu
处常与求变 : 清末民初的浙江咨议局和省议会 / 沈晓敏著
by Shen, Xiaomin, 1969-
沈晓敏, 1969-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2005
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2005
 
 
Xin Zhongguo jian li chu qi cheng shi xing zheng ti zhi yan jiu [electronic resource] : yi Chongqing wei li (1949-1957) / Yang Jing zhu
新中国建立初期城市行政体制研究 [electronic resource] : 以重庆为例(1949-1957) / 杨菁著
by Yang, Jing
杨菁
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2010
成都 : 四川人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Bo luan fan zheng. Henan juan / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
拨乱反正. 河南卷 / 中共河南省委党史硏究室编
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 1999
鄭州市 : 河南人民出版社, 1999
 
 
Xing shu guan li : Fuyang xing shu diao cha / Jiang Ronghai, Liu Qi deng zhu
行署管理 : 阜阳行署调查 / 江荣海, 刘奇等著
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1997
北京 : 中国广播电视出版社, 1997
 
 
Cun zhi bian qian zhong de quan wei yu zhi xu : 20 shi ji Chuan dong Shuang Cun de biao da / Wu Yi zhu
村治变迁中的权威与秩序 : 20世纪川东双村的表达 / 吴毅著
by Wu, Yi, 1958-
吴毅, 1958-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002
北京 : 中國社会科学出版社 : 经销新华书店, 2002
 
 
Dang yi yu min yi : Beiping Shi can yi hui yan jiu (1928-1948) = Party and public opinions : study on the council of peking, 1928-1948 / Xiao Shoumao zhu
党意与民意 : 北平市参议会研究 (1928-1948) = Party and public opinions : study on the council of peking, 1928-1948 / 肖守贸著
by Xiao, Shoumao
肖守贸
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
北京市 : 社会科学文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hefei jie fang wu shi nian ji shi / [Zhong gong Hefei Shi wei dang shi yan jiu shi bian]
合肥解放五十年纪事 / [中共合肥市委党史办公室编]
[Hefei Shi : s.n.], 2000
[合肥市 : s.n.], 2000
 
 
Shandong Sheng li jie zheng fu shi zheng, 1840-1985 / "Shandong Sheng di fang zheng quan yan ge cong shu" bian zuan wei yuan hui
山东省历屆政府施政, 1840-1985 / “山东省地方政权沿革丛书”编纂委员会
[Beijing] : Xin Hua chu ban she, 1993
[北京] : 新华出版社, 1993
 
 
Tian zi jiao xia : wan Qing zheng ju yu Tianjin te qu dui wai kai fang / Xue'er zhu
天子脚下 : 晚清政局与天津特区对外开放 / 雪珥著
by Xue'er
雪珥
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2018
北京 : 中國青年出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
She hui zhuan xing qi yu Shanghai ji ceng dang jian = Shehui zhuanxingqi yu Shanghai jicheng dangjian / Zhang Mingchu zhu bian
社会 转型期 与 上海 基层 党建 = Shehui zhuanxingqi yu Shanghai jicheng dangjian / 张 明楚 主编
Shanghai : Xue lin chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 2003
上海 : 学林 出版社 : 发行 新华 书店 上海 发行所, 2003
 
 
Hua bian zhi kun : 20 shi ji shang ban qi Chuan bian Kang qu de zheng zhi, she hui yu zu qun = A long road to frontier transformation : politics, society and ethnicity in Khams...
化边之困 : 20世纪上半期川边康区的政治、社会与族群 = A long road to frontier transformation : politics, society and ethnicity in Khams (1905-1950) / 王娟著
by Wang, Juan, 1979-
王娟, 1979-
Beijing Shi She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京市 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ba shi wu nian li shi de si kao / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
八十五年历史的思考 / 中共河南省委党史研究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京 : 中共党史出版社, 2006
 
 
Hefei Shi zheng fu zhi (1949.1-1985.12) / "Hefei Shi zheng fu zhi" bian zuan wei yuan hui bian
合肥市政府志 (1949.1-1985.12) / 《合肥市政府志》编纂委员会编
Hefei : ["Hefei Shi zheng fu zhi" bian zuan wei yuan hui], 1999
合肥 : [《合肥市政府志》编纂委员会], 1999
 
 
Haidian Qu zheng fu zheng wu ji yao / Haidian Qu zheng fu zheng wu ji yao bian xie zu
海淀区政府政务辑要 / 海淀区政府政务辑要编写组
Beijing : Beijing Shi Haidian Qu ren min zheng fu ban gong shi, 1999
北京 : 北京市海淀区人民政府办公室, 1999
 
 
Zhongguo gong chan dang Shanxi Sheng Baoji Shi zu zhi shi zi liao, 1926.7-1987.10 / Zhong gong Baoji Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Baoji Shi wei dang shi zi liao zheng ji yan...
中国共产党陕西省宝鸡市组织史资料, 1926.7-1987.10 / 中共宝鸡市委组织部, 中共宝鸡市委党史资料征集硏究办公室, 宝鸡市档案局
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1992
西安 : 陕西人民出版社, 1992
 
 
Lu Rongting yu jiu Gui xi xue shu yan tao hui lun wen hui bian / Lu Rongting yu jiu Gui xi xue shu yan tao hui chou bei wei yuan hui ban gong shi
陆荣廷与旧桂系学术研讨会论文汇编 / 陆荣廷与旧桂系学术研讨会筹备委员会办公室
[Nanning Shi] : Lu Rongting yu jiu Gui xi xue shu yan tao hui chou bei wei yuan hui ban gong shi, [2007]
[南宁市] : 陆荣廷与旧桂系学术研讨会筹备委员会办公室, [2007]
 
 
Zhongguo gong chan dang Henan Sheng Shangshui Xian zu zhi shi zi liao, 1927-1987 / Zhong gong Henan sheng Shangshui Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan Sheng Shangshui Xian wei...
中国共产党河南省商水县组织史资料, 1927-1987 / 中共河南省商水县委组织部, 中共河南省商水县委党史办公室, 河南省商水县档案局
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 1990 [i.e. 1991]
郑州 : 河南人民出版社, 1990 [i.e. 1991]
 
 
Zai jiao fei zhan xian shang / [Zhong gong Henan Sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui]
在剿匪战线上 / [中共河南省委党史工作委员会]
[Zhengzhou Shi] : Henan ren min chu ban she, 1991
[郑州市] : 河南人民出版社, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.