National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 10836 Results for subject:"China -- Politics and government."
Sort by:
 
 
Xin shi ji Zhongguo te da cheng shi gong gong xing zheng guan li : yi Shanghai wei ge an de fa zhan zhan lue yan jiu = City / zhu bian Li Qi ; fu zhu bian Chen Qixing
新世纪中国特大城市公共行政管理 : 以上海为个案的发展战略研究 = City / 主编李琪 ; 副主编陈奇星
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003
上海市 : 文汇出版社, 2003
 
 
Shanghai bang de huang hun / Shi Bi bian zhu
上海幫的黃昏 / 史畢編著
by Shi, Bi
史畢
Xianggang : Xianggang wen hua yi shu chu ban she, 2007
香港 : 香港文化藝術出版社, 2007
 
 
Ji kui Shanghai bang / Zi Ping zhu bian
擊潰上海幫 / 子平主編
[Xianggang] : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2006
[香港] : 環球實業(香港)公司, 2006
 
 
Guang fu ben tu : Xianggang cheng bang lun II / Chen Yun zhu
光復本土 : 香港城邦論II / 陳雲著
by Chen, Yun, 1961-
陳雲, 1961-
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2014 nian 3 yue , ©2014
香港 : 天窗出版社有限公司, 2014年3月
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai di fang zi zhi yan jiu : 1905-1927 = Shanghai difang zizhi yanjiu / Zhou Songqing zhu
上海地方自治研究 : 1905-1927 = Shanghai difang zizhi yanjiu / 周松青著
by Zhou, Songqing, 1969-
周松青, 1969-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海 : 上海社会科学院出版社 2005
 
 
Hangzhou shi zheng fu shi zhou nian ji nian te kan : (Minguo 26 nian) / Hangzhou shi zheng fu mi shu chu bian
杭州市政府十周年紀念特刊 : (民國26年) / 杭州市政府秘書處編
by Hangzhou (China)
杭州 (China)
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1993?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1993?]
 
 
Uniform title: Shanghai taotai. Chinese
by Liang, Yuansheng
梁元生
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2003
上海 : 上海古籍出版社, 2003
 
 
Chao fan ling xiu de cuo bai : wen hua da ge ming zai Wuhan / Wang Shaoguang zhu ; Wang Hongxu zhu yi
超凡領袖的挫敗 : 文化大革命在武漢 / 王紹光著 ; 王紅續主譯
Uniform title: Failure of Charisma. Chinese
by Wang, Shaoguang, 1954-
王紹光, 1954-
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2009
香港 : 中文大學出版社, 2009
 
 
Qingdao Shi zheng fu gong bao. [Microform]
靑島市政府公報. [Microform]
by Qingdao (China)
青島 (China)
Qingdao, Qingdao Shi zheng fu mi shu chu, 1929-1978
靑島, 靑島市政府秘書處, 1929-1978
MicroformMicroform, JournalJournal [Microform]
 
 
Xianggang gong neng zu bie : cun fei zhi zheng yu pu xuan zhi lu / zhu bian Li Xiaohui ; fu zhu bian Han Chengke
香港功能組別 : 存廢之爭與普選之路 / 主編李曉惠 ; 副主編韓成科
Xianggang : Xin min zhu chu ban she you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 新民主出版社有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hua bei zheng wu wei yuan hui si zhou nian shi zheng ji yao
華北政務委員會四周年施政紀要
by Hua bei zheng wu wei yuan hui
華北政務委員會
[Beijing : Hua bei zheng wu wei yuan hui], min guo 33 [1944]
[北京 : 華北政務委員會], 民國33 [1944]
 
 
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong sheng Xinhui xian wei yuan hui hui kan
中国人民政治协商会议广东省新会县委員会会刊
by Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. Guangdong sheng Xinhui xian wei yuan hui
中國人民政治协商會議. 廣东省新会縣委員會
[Xinhui xian] Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangdong sheng Xinhui xian wei yuan hui mi shu chu bian yin, 1956
[新會縣] 中國人民政治协商會議廣東省新会縣委員會秘書处編印, 1956
 
 
Sichuan jun fa hun zhan : 1917 nian-1926 nian / Xiao Bo, Ma Xuanwei
四川军阀混战 : 一九一七年-一九二六年 / 肖波, 马宣伟
by Xiao, Bo
肖波
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Shanghai Shi zheng fu gong bao zhuan kan [microform]
上海市政府公報專刊 [microform]
Shanghai : Shanghai shi zheng fu xin wen chu, 1948-
上海 : 上海市政府新聞處, 1948-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zou jin xiang tu Zhongguo / Na Feng zhu bian ; Yang Guohong, Xu Haibo fu zhu bian
走进乡土中国 / 那锋主编 ; 杨国洪, 徐海波副主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Wuhan shi zhi. Min zheng zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 民政志/ 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1991
武昌 : 武汉大学出版社, 1991
 
 
Wei wu bian zheng fa zai Xiyang de sheng li / Zhongguo she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo xie zuo zu
唯物辩证法在昔阳的胜利 / 中国社会科学院哲学研究所写作组
by Zhongguo she hui ke xue yuan. Zhe xue yan jiu suo. Xie zuo zu
中国社会科学院. 哲学研究所. 写作组
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
 
 
Shantou Shi shi zheng gong bao [microform]
汕頭市市政公報 [microform]
Shantou, Shantou Shi zheng fu mi shu chu
汕頭, 汕頭市政府秘書處
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Shanghai Shi zheng gong bao. [Microform]
上海市政公報. [Microform]
Shanghai : Shanghai Tebieshi zheng fu mi shu chu, 1938-1941
上海 : 上海特别市政府秘書處, 1938-1941
MicroformMicroform, JournalJournal [Microform]
 
 
Sichuan Sheng zheng fu gong bao [microform]
四川省政府公报. [Microform]
Chengdu : Sichuan Sheng zheng fu mi shu chu, 1931-1949
成都 : 四川省政府秘書處, 1931-1949
MicroformMicroform, JournalJournal
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.