National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 369 Results for subject:"China -- Relations -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Xiamen yu Taiwan guan xi fa zhan 30 nian yan jiu : "Gao Taiwan tong bao shu" fa biao yi lai de tan suo he shi jian / Zhou Mingwei zhu
厦门与台湾关系发展30年研究 : 《告台湾同胞书》发表以来的探索和实践 / 周明伟著
by Zhou, Mingwei
周明伟
Xiamen : Xiamen ta xue chu ban she, 2008
厦门 : 厦门大学出版社, 2008
 
 
Taiwan zong du fu de "dui an" zheng ce yan jiu / Liang Huahuang zhu
台灣總督府的「對岸」政策研究 / 梁華璜著
by Liang, Huahuang, 1934-
梁華璜, 1934-
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 90 [2001]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國90 [2001]
 
 
Wu yuan wen hua yu liang an guan xi [electronic resource] / zhu bian Wang Bixiu ; Fujian Sheng wu yuan wen hua yan jiu hui bian
五缘文化与两岸关系 [electronic resource] / 主编王碧秀 ; 福建省五缘文化研究会编
Shanghai Shi : Tong ji da xue chu ban she, 2010
上海市 : 同济大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kua yue hai xia de wen hua ji ren : Zhonghua wen hua yu Min Tai she hui / Liu Denghan zhu
跨越海峽的文化記認 : 中華文化與閩台社會 / 劉登翰著
by Liu, Denghan
劉登翰
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2010
台北市 : 海峽學術出版社, 2010
 
 
Zhonghua wen hua yu Min Tai she hui : Min Tai wen hua guan xi lun gang / Liu Denghan zhu
中华文化与闽台社会 : 闽台文化关系论纲 / 刘登翰著
by Liu, Denghan
刘登翰
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2002
福州市 : 福建人民出版社, 2002
 
 
Min Tai yuan yu Min nan feng : Min Tai guan xi, Min Tai she hui yu Min nan wen hua yan jiu / Wang Yifu zhu
闽台缘与闽南凤 : 闽台关系, 闽台社会与闽南文化研究 / 汪毅夫著
by Wang, Yifu, 1950-
汪毅夫, 1950-
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2006
福州 : 福建教育出版社, 2006
 
 
Jia zu yuan : Min nan yu Taiwan / Su Liming zhu
家族缘 : 闽南与台湾 / 苏黎明著
by Su, Liming, 1957-
苏黎明, 1957-
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2011
厦门 : 厦门大学出版社, 2011
 
 
Taiwan wei lai da yu yan : tan liang an guan xi yu liang an wen ti zhi fa zhan fen xi ji yu ce / Lü Zuwang zhu
台灣未來大預言 : 談兩岸關係與兩岸問題之發展分析及預測 / 呂祖望著
by Lü, Zuwang
呂祖望
Taibei Shi : Hu shi tu shu chu ban she, 2005
台北市 : 胡氏圖書出版社, 2005
 
 
Zhongguo shi wu / [Shi Zhengfeng zhu bian]
中國事務 / [施正鋒主編]
Taibei Shi : Guo jia zhan wang wen jiao ji jin hui : Taiwan xin hui, 2004
台北市 : 國家展望文敎基金會 : 台灣心會, 2004
 
 
Taiwan, Zhongguo, da beng huai : Zhu quan zheng yi xia de liang an guan xi / Wei Min zhu
台灣・中國・大崩壞 : 主權爭議下的兩岸關係 / 衞民著
by Wei, Min, 1950 or 51-
衞民, 1950 or 51-
Taibei Shi : Hai ge wen hua chu ban tu shu you xian gong si, 2002
台北市 : 海鴿文化圖書有限公司, 2002
 
 
Ba mai Tai hai : you liang an guan xi yu guo ji xing shi zhen duan Taibei he Beijing zhi jian de yin huan / Yang Lianfu zong ce hua; Li Huaqiu zhu
把脈台海 : 由兩岸關係與國際形勢診斷台北和北京之間的隱患 / 楊蓮福總策劃; 李華球著
by Li, Huaqiu
李華球
Taibei Xian : Bo yan wen hua shi ye you xian gong si, 2007
台北縣 : 博揚文化事業有限公司, 2007
 
 
Taiwan zong tong hou xuan ren Hu Jintao : liang an xu ni zheng zhi de tan suo / Huang Hongdou zhu
臺灣總統候選人胡錦濤 : 兩岸虛擬政治的探索 / 黃鴻都著
by Huang, Hongdou, 1961-
黃鴻都, 1961-
Taibei Xian Xindian Shi : Du ce wen hua shi ye you xian gong si, 2003
台北縣新店市 : 讀册文化事業有限公司, 2003
 
 
Wan jin shi xue yu liang an si wei / Lin Manhong = Historical contemplations on relations between Taiwan and Chinese Mainland / Man-houng Lin
晚近史學與兩岸思維 / 林滿紅 = Historical contemplations on relations between Taiwan and Chinese Mainland / Man-houng Lin
by Lin, Manhong
林滿紅
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2002
台北市 : 麥田出版, 2002
 
 
Taipei : Mainland Affairs Council, Executive Yuan, Republic of China, 1997, 1998 printing
 
 
Hu Wen zhu zheng xia dui Tai zheng ce yu liang an guan xi : jian lun Zhong gong "fan fen lie guo jia fa" / Zhu Xinmin zhu bian ; zhuo zhe Chen Yixin ... [et. al]
胡溫主政下對台政策與兩岸關係 : 兼論中共《反分裂國家法》 / 朱新民主編 ; 作者陳一新 ... [et. al]
Taibei Shi : Cai tuan fa ren liang an jiao liu yuan jing ji jin hui, 2006
台北市 : 財團法人兩岸交流遠景基金會, 2006
 
 
Da lu di qu ren min lai Tai guan li ji zhi zhi yan jiu / Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian
大陸地區人民來臺管理機制之研究 / 行政院研究發展考核委員會编
Taibei Shi : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui, Zhonghua Minguo 101 nian [2012]
臺北市 : 行政院研究發展考核委員會, 中华民国101年 [2012]
BookBook [text, volume]
 
 
Wen ming de hu huan : xun zhao liang an he ping zhi lu / Xu Sijian, Zeng Guoxiang zhu bian ; Wu Jiemin ... [et al.] zhu ; Huang Huangxiong xu
文明的呼喚 : 尋找兩岸和平之路 / 徐斯儉, 曾國祥主編 ; 吳介民 ... [et al.] 著 ; 黃煌雄序
Xinbei Shi : Zuo an wen hua shi ye you xian gong si, 2012
新北市 : 左岸文化事業有限公司, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.