National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 529 Results for subject:"China -- Rural conditions."
Sort by:
 
 
Zheng di yu jiao qu nong cun de cheng shi hua : Shanghai Shi de diao cha / Chen Yingfang deng zhu
征地与郊区农村的城市化 : 上海市的调查 / 陳映芳等著
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003
上海市 : 文汇出版社 2003
 
 
Qiao Cun you dao : zhuan xing xiang cun de dao de quan li yu she hui jie gou / Tan Tongxue zhu
桥村有道 : 转型乡村的道德权力与社会结构 / 谭同学著
by Tan, Tongxue, 1978-
谭同学, 1978-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2010 , ©2010
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Er shi shi ji san si shi nian dai Taihang Shan di qu she hui diao cha yu yan jiu / Wei Hongyun zhu bian
二十世纪三四十年代太行山地区社会调查与硏究 / 魏宏运主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2003
北京 : 人民出版社, 2003
 
 
Henan Sheng nong cun diao cha [microform] / Xing zheng yuan nong cun fu xing wei yuan hui bian
河南省農村調查 [microform] / 行政院農村復興委員會編
by China. Nong cun fu xing wei yuan hui
China. 農村復興委員會
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Mizhi xian Yangjiagou tiao cha [microform] / Yan'an nong cun tiao cha tuan zhu
米脂縣楊家沟調查 [microform] / 延安農村調查團著
Beijing : Sheng huo · du shu · xin zhi · san lian si dian, 1957
北京: 生活·ZS·₆̮· S̕₅, 1957
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhejiang Sheng nong cun diao cha / Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui bian
浙江省農村調查 / 華東軍政委員會土地改革委員會編
[China] : Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui, 1952
[China] : 華東軍政委員會土地改革委員會, 1952
 
 
Nong cun gai ge de xin shi jian : Yuanping xian "ji ti da tai, nong min chang xi" jing yan xuan bian / Shanxi sheng wei nong cun zheng ce yan jiu shi, Shanxi sheng...
农村改革的新实践 : 原平县"集体搭台, 农民唱戏"经验选编 / 山西省委农村政策研究室, 山西省农村发展研究中心, 中共原平县委会编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1984
太原 : 山西人民出版社, 1984
 
 
Zu fu di gu shi / Sha Ting zhu
祖父的故事 / 沙汀著
by Sha, Ting, 1904-1992
沙汀, 1904-1992
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1963
上海 : 上海文艺出版社, 1963
 
 
Xu Mao he ta de nü er men / Zhou Keqin zhu
许茂和他的女儿们 / 周克芹著
by Zhou, Keqin, 1936-
周克芹, 1936-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1980
天津市 : 百花文艺出版社, 1980
 
 
Di quan fen pei, nong jia jing ji, cun luo she qu : 1900-1945 nian de Shandong nong cun / Zhang Peiguo zhu
地权分配, 农家经济, 村落社区 : 1900-1945年的山东农村 / 张佩国著
by Zhang, Peiguo
张佩国
Jinan : Qi Lu shu she, 2000
济南 : 齐鲁书社, 2000
 
 
Ying xiang nong hu jing ji zhuang kuang cha yi de jia ting yin su : lai zi Hu'nan Linxiang Shi nong cun de shi zheng yan jiu / Li Wenhua zhu
影响农户经济状况差异的家庭因素 : 来自湖南临湘市农村的实证研究 / 李文华著
by Li, Wenhua, 1969-
李文华, 1969-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2005
北京 : 中國社会科学出版社, 2005
 
 
Jiangxi nong cun jing ji nian jian / Jiangxi Sheng tong ji ju, Jiangxi Sheng nong cun she hui jing ji diao cha dui bian
江西农村经济年鉴 / 江西省统计局, 江西省农村社会经济调查队编
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2004-
北京市 : 中国统计出版社, 2004-
 
 
Anhui Sheng nong cun diao cha / Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui bian
安徽省農村調查 / 華東軍政委員會土地改革委員會編
[Hefei? : Hua dong jun zheng wei yuan hui tu di gai ge wei yuan hui], 1952
[合肥? : 華東軍政委員會土地改革委員會], 1952
 
 
Xiang cun bian qian yu nong min ji yi : Shandong lao qu Ju'nan Xian tu di gai ge yan jiu (1941-1951) = Village transition and peasant memory : a case study on land reform...
乡村变迁与农民记忆 : 山东老区莒南县土地改革研究(1941-1951) = Village transition and peasant memory : a case study on land reform in Shandong base area (1941-1951) / 张学强著
by Zhang, Xueqiang, 1969-
张学强, 1969-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Zhongguo nong min diao cha zhi Xiaogang cun de gu shi / Chen Guidi, Chuntao
中國農民調查之小崗村的故事 / 陳桂棣, 春桃
by Chen, Guidi
陳桂棣
[Taibei Shi] : Fan yan quan chu ban she, 2009
[台北市] : 發言權出版社, 2009
 
 
Ming dai xiang cun jiu fen yu zhi xu : yi Huizhou wen shu wei zhong xin = Mindai gōson no funsō to chitsujo : Kishū monjo o shiryō to shite / [Ri] Zhongdao Yuezhang zhu...
明代乡村纠纷与秩序 : 以徽州文书为中心 = Mindai gōson no funsō to chitsujo : Kishū monjo o shiryō to shite / [日] 中岛乐章著 ; 郭万平, 高飞译
Uniform title: Mindai gōson no funsō to chitsujo. Chinese
明代鄉村の紛争と秩序. Chinese
by Nakajima, Gakushō, 1964-
中島楽章, 1964-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
 
 
Ming Qing liang Hu di qu ji ceng zu zhi yu xiang cun she hui yan jiu / Yang Guoan zhu
明清 两湖 地区 基层 组织 与 乡村 社会 研究 / 杨 国安 著
by Yang, Guoan
杨 国安
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2004
武昌 : 武汉 大学 出版社, 2004
 
 
Quan li yu gong zheng : xiang tu she hui de jiu fen jie jue yu quan wei duo yuan / Zhao Xudong
权力与公正 : 乡土社会的纠纷解決与权威多元 / 赵旭东
by Zhao, Xudong, 1965-
赵旭东, 1965-
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2003
天津 : 天津古籍出版社, 2003
 
 
Cheng shi hua zhong de Shipai Cun = The urbanization of Shipai village / zhu bian, Zheng Mengxuan ; fu zhu bian, Huang Shaowang
城市化中的石牌村 = The urbanization of Shipai village / 主编, 郑孟煊 ; 副主编, 黄绍汪
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.