National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 1450 Results for subject:"China -- Shanghai."
Sort by:
 
 
Atarashiki Shanhai no puraivēto / Yoshiyuki Eisuke ; kanshū Takematsu Yoshiaki
新しき上海のプライヴェート / 吉行エイスケ ; 監修竹松良明
by Yoshiyuki, Eisuke, 1906-1940
吉行エイスケ, 1906-1940
Tōkyō : Yumani Shobō, 2002
東京 : ゆまに書房, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun zai Shanghai : huo dong jiu zhi tu ji / Shanghai Lu Xun ji nian guan bian
魯迅在上海 : 活动旧址图集 / 上海魯迅纪念馆编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海敎育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Guo Moruo zai Shanghai : ji nian Guo Moruo dan chen yi bai zhou nian / Shanghai she hui ke xue yuan, Shanghai tu shu guan zhu bian
郭沫若在上海 : 纪念郭沫若诞辰一百周年 / 上海社会科学院, 上海图书馆主编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994
上海 : 上海社会科学院出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1994
 
 
Shanghai Lu Xun gu ju / Guo Fengzhen. Lu Xun mu / Zhu Jiadong
上海鲁迅故居 / 郭凤珍. 鲁迅墓 / 朱嘉栋
by Guo, Fengzhen
郭凤珍
[Peking] : Wen wu chu ban she, 1982
[Peking] : 文物出版社, 1982
 
 
1921-1933 [electronic resource] : Zhong gong zhong yang zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi zhu
1921-1933 [electronic resource] : 中共中央在上海 / 中共上海市委党史研究室著
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京市 : 中共党史出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Lao Shanghai guang gao / Yi Bin, Liu Youming, Gan Zhenhu
老上海广告 / 益斌, 柳又明, 甘振虎
Shanghai : Shanghai hua bao chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1995
上海 : 上海画报出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1995
BookBook [text, volume]
 
 
Songnan zhi [microform] : 1 juan. / (Qing) Chen Yunhuang shu
淞南志 [microform] : 1卷. / (清)陳雲煌述
[China] : [publisher not identified], [1749]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Xi fang chuan jiao shi Shanghai fang yan zhu zuo yan jiu : 1847-1950 nian de Shanghai hua / Qian Nairong zhu
西方传教士上海方言著作研究 : 1847-1950年的上海话 / 钱乃荣著
by Qian, Nairong
钱乃荣
Shanghai : Shanghai da xue chu ban she, 2014
上海 : 上海大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Minguo Shanghai kong nan jian shi : yi 1945-1949 nian wei zhong dian de kao cha / Zhang Ben zhu
民国上海空难简史 : 以1945-1949年为重点的考察 / 张犇著
by Zhang, Ben
张犇
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2015
上海 : 上海書店出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qu yu huan jing zong he yan jiu : Shanghai di qu nong ye huan jing zhi liang yan jiu / Gao Weisheng, Ying Longgen bian zhu
区域环境综合研究 : 上海地区农业环境质量研究 / 高伟生, 应龙根编著
by Gao, Weisheng
高伟生
[Peking] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai zhi qian zhuang / Li Quanshi, Zhao Weiren zhuan
上海之錢莊 / 李權時, 趙渭人撰
by Li, Quanshi
李權時
Taibei Shi : Hua shi chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市 : 華世出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
by Ma, Haili
Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai gong ren yun dong li shi zi liao / Shanghai she hui ke xue yuan "Zhongguo xian dai shi" chuang xin xing xue ke tuan dui, Shanghai she hui ke xue yuan li shi...
上海工人运动历史资料 / 上海社会科学院"中国现代史"创新型学科团队, 上海社会科学院历史研究所现代史研究室整理
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016
上海 : 上海书店出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai shang shan xia xiang zhi shi qing nian hua xuan / Shanghai ren min chu ban she [bian]
上海上山下乡知识靑年画选 / 上海人民出版社[编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai fang di chan ye fa zhan shi ji = Shanghai fangdichanye fazhan shiji / zhu bian Ying Guanfu, Zhang Yongyue
上海房地产业发展史记 = Shanghai fangdichanye fazhan shiji / 主编殷关福, 张永岳
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
 
 
Kyōdō kenkyū Shanhai no Nihonjin shakai to media : 1870-1945 / Wada Hirofumi, Jo Seiha, Nishimura Masahiro, Miyauchi Junko, Wada Keiko
共同研究上海の日本人社会とメディア : 1870-1945 / 和田博文, 徐静波, 西村将洋, 宮内淳子, 和田桂子
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2014 , ©2014
東京 : 株式会社岩波書店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Da jia gui xiu / Sun Mengying bian zhu
大家闺秀 / 孙孟英编著
by Sun, Mengying
孙孟英
Beijing She : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai jin rong zu zhi gai yao / Yang Yinpu bian
上海金融組織概要 / 楊蔭溥編
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全国图书馆文献缩微復製中心, 2005
 
 
Tao Xingzhi yu Shanghai jiao yu / Tu Tang bian zhu
陶行知与上海教育 / 屠棠编著
by Tu, Tang
屠棠
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2014
上海 : 上海教育出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.