National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 389 Results for subject:"China -- Social conditions -- 2000-"
Sort by:
 
 
Kua yue de jiao bu [electronic resource] : tui jin Zhong yuan jue qi de shi jian yu si kao / Xu Guangchun
跨越的脚步 [electronic resource] : 推进中原崛起的实践与思考 / 徐光春
by Xu, Guangchun
徐光春
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2008
北京 : 中共中央党校出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi xian "Zhongguo meng" de Shanxi shi jian [electronic resource] / Zhong gong Shanxi sheng wei zheng ce yan jiu shi bian
实现"中国梦"的陕西实践 [electronic resource] / 中共陕西省委政策研究室编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2013
西安 : 陕西人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Min zu di qu jian she he xie she hui de li lun yu shi jian tan suo : yi Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou wei li / Yang Jirui zhu
民族地区建设和谐社会的理论与实践探索 : 以阿坝藏族羌族自治州为例 = Minzudiqu jianshe hexie shehui de lilun yu shijian tansuo / 杨继瑞著
by Yang, Jirui
杨继瑞
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2008
成都市 : 四川大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo she hui diao cha / bian zhu San lian sheng huo zhou kan
中國社會調查 / 編著三聯生活周刊
Xianggang : San lian shu dian you xian gong si, 2012
香港 : 三聯書店有限公司, 2012
 
 
London ; New York, N.Y. : Routledge, 2011
 
 
Zhongguo she hui zhi liang yan jiu : li lun, ce liang he zheng ce = Social quality of China : theory, measurement and policy / Cui Yan zhu
中国社会质量研究 : 理论, 测量和政策 = Social quality of China : theory, measurement and policy / 崔岩著
by Cui, Yan
崔岩
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
北京市 : 社会科学文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Xin chang tai xia de she hui fa zhan = Social development under the new normal / zhu bian, Sun Zhuangzhi ; fu zhu bian, Huang Lina, Yu Qin, Li Tao
新常态下的社会发展 = Social development under the new normal / 主编, 孙壮志 ; 副主编, 黄丽娜, 于琴, 李涛
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京 : 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tian da de xiao shi / Wang Li zhuan wen ; Wang Yinan she ying
天大的小事 / 王力撰文 ; 王一男摄影
by Wang, Li, 1951-
王力, 1951-
Beijing : Ren min chu ban she, 2011-
北京 : 人民出版社, 2011-
 
 
Zhongguo she hui wen ti bao gao = Zhongguo shehuiwenti baogao / Lu Jianhua zhu
中国社会问题报告 = Zhongguo shehuiwenti baogao / 陆建华著
by Lu, Jianhua
陆建华
Beijing : Shi you gong ye chu ban she, 2002
北京 : 石油工业出版社, 2002
 
 
Bo yi : duan lie she hui de li yi chong tu yu he xie = Gaming : interest conflicts and social harmonies in cleavage society / Sun Liping zhu
博弈 : 断裂社会的利益冲突与和谐 = Gaming : interest conflicts and social harmonies in cleavage society / 孙立平著
by Sun, Liping, 1955-
孙立平, 1955-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Abingdon, Oxon : Routledge, 2013 , © 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo ren min da xue Zhongguo she hui fa zhan yan jiu bao gao 2004 : zou xiang geng jia an quan de she hui = Research reports on China social development, 2004 by Renmin...
中国人民大学中国社会发展硏究报告2004 : 走向更加安全的社会 = Research reports on China social development, 2004 by Renmin University of China : moving towards a more secure society / 顾问袁宝華, 程天權 ; 主编郑杭生 ; 副主编曾宪义 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2004
北京 : 中国人民大学出版社, 2004
 
 
Dang dai Zhongguo she hui wen ding wen ti bao gao / Hu Lianhe ... [et al.] zhu
当代中国社会稳定问题报告 / 胡联合 ... [et al.]著
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2009
北京市 : 红旗出版社, 2009
 
 
Ling yi mian : yi ge fa zhi ji zhe yan zhong de Zhongguo she qing / Ran Duowen zhu
另一面 : 一个法制记者眼中的中国社情 / 冉多文著
by Ran, Duowen
冉多文
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2007
北京 : 当代中国出版社, 2007
 
 
Sheng ming zhi tong : she hui neng jian du / Zeng Zimo
生命之痛 : 社会能见度 / 曾子墨
by Zeng, Zimo
曾子墨
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2008
北京 : 中国青年出版社, 2008
 
 
Singapore : World Scientific, [2012] , ©2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shen me shi Zhongguo de he xie : tan suo jian li he xie she hui de xi tong gong cheng / Tan Min zhu
什么是中国的和谐 : 探索建立和谐社会的系统工程 / 谭敏著
by Tan, Min, 1956-
谭敏, 1956-
Guangzhou Shi : Guangdong jing ji chu ban she, 2005
广州市 : 广东经济出版社 2005
 
 
San lian sheng huo zhou kan feng mian gu shi. Wen hua juan / bian zhu: San lian sheng huo zhou kan
三聯生活周刊封面故事. 文化卷 / 編著: 三聯生活周刊
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2011
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2011
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.