National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 3626 Results for subject:"China -- Social conditions."
Sort by:
 
 
Beijing cheng qu jiao luo diao cha = Investigation of urban corners in Beijing / Beijing Shi she hui ke xue yuan "Beijing cheng qu jiao luo diao cha" ke ti zu
北京城区角落调查 = Investigation of urban corners in Beijing / 北京市社会科学院"北京城区角落调查"课题组
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005-
 
 
[Beijing : Zhonghua ping min jiao yu cu jin hui, 1933]
北平 : 中華平民敎育促進會, 民國22 [1933]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Ding Xian she hui gai kuang diao cha / Li Jinghan bian
定縣社會概况調查 / 李景漢編
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國人民大學出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Kua yue bian jie de she qu : Beijing "Zhejiang cun" de sheng huo shi / Xiang Biao zhu
跨越边界的社区 : 北京 "浙江村" 的生活史 / 項飚著
by Xiang, Biao
項飚
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2000
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2000
 
 
Chongqing da hei : Chongqing hei she hui zu zhi da jie mi / Yin Feng zhu
重庆打黑 : 重庆黑社会组织大揭秘 / 尹锋著
by Yin, Feng
尹锋
Beijing : Zhongguo tie dao chu ban she, 2010
北京 : 中国铁道出版社, 2010
 
 
Beijing Shi / zhu bian Wen Qingyun ; fu zhu bian Wu Bei, Di Zhixin
北京市 / 主编温庆云 ; 副主编吴蓓, 底志欣
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2002
北京 : 中国社会出版社, 2002
 
 
Quan qiu hua yu Pudong she hui bian qian = Pudong social change in the age of globalization / zhu bian Fan Weida ; fu zhu bian Fan Bing, Lin Feng
全球化与浦东社会变迁 = Pudong social change in the age of globalization / 主编范伟达 ; 副主编范冰, 林枫
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2004
北京市 : 社会科学文献出版社, 2004
 
 
Su nan she hui jie gou bian qian yan jiu = Sunan shehuijiegoubianqianyanjiu / Wang Weiping, Wang Guoping zhu bian
苏南社会结构变迁研究 = Sunan shehuijiegoubianqianyanjiu / 王卫平, 王国平主编
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2004
北京 : 北京图书馆出版社, 2004
 
 
Shanxi she hui da guan / zhu bian Guo Yuhuai
山西社会大观 / 主编郭裕怀
[Shanghai] : Shanghai shu dian chu ban she, 2000
[上海] : 上海书店出版社, 2000
 
 
She hui zhuan xing : mai xiang 21 shi ji de Pudong / Zhang Xuebing, Hua Lu, Fan Bin zhu
社会转型 : 迈向21世纪的浦东 / 张学兵, 华路, 范斌著
by Zhang, Xuebing
张学兵
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Nanyang nong cun she hui diao cha bao gao, Feng Zigang, Liu Duansheng he bian
南陽農村社會調查報告, 馮紫崗, 劉端生合編
by Feng, Zigang
馮紫崗
[Shanghai] Li ming shu ju [Minguo 23 i.e. 1934]
[上海] 黎明書局 [民國 23 i.e. 1934]
 
 
Kang zhan shi qi Hunan de xian dai hua / Liu Guowu zhu
抗战时期湖南的现代化 / 刘国武著
by Liu, Guowu, 1965-
刘国武, 1965-
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2006
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2006
 
 
Zhejiang fa zhan bao gao. She hui juan
浙江发展报告. 社会卷
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she
杭州市 : 杭州出版社
 
 
Ming Qing Fujian jia zu zu zhi yu she hui bian qian [electronic resource] / Zheng Zhenman zhu
明清福建家族组织与社会变迁 [electronic resource] / 郑振满著
by Zheng, Zhenman
郑振满
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2009
北京 : 中国人民大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xizang Shannan Jiqiao he Naidong Qiongjie she hui li shi diao cha zi liao / Zhongguo Zang xue yan jiu zhong xin ... [et al.]
西藏山南基巧和乃东琼结社会历史调查资料 / 中国藏学硏究中心 ... [et al.]
[Peking] : Zhongguo Zang xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
[Peking] : 中国藏学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Liao dong yi min zhong de Qi ren she hui : li shi wen xian, ren kou tong ji yu tian ye diao cha = Immigration and eight banner society in Liaodong / Ding Yizhuang ... [deng] zhu
辽东移民中的旗人社会 : 历史文献, 人口统计与田野调查 = Immigration and eight banner society in Liaodong / 定宜庄 ... [等]著
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2004
上海 : 上海社会科学院出版社, 2004
 
 
Min Tai qu yu she hui yan jiu / Wang Yifu zhu
閩臺區域社會硏究 / 汪毅夫著
by Wang, Yifu, 1950-
汪毅夫, 1950-
Xiamen Shi : Lu jiang chu ban she, 2004
廈门市 : 鹭江出版社, 2004
 
 
Gui Cun ke ji : ke ji xia xiang zhong de xiang cun she hui yan jiu = Guicunkeji kejixiaxiangzhongdexiangcunshehuiyanjiu / Qin Hongzeng zhu
桂村科技 : 科技下乡中的乡村社会研究 = Guicunkeji kejixiaxiangzhongdexiangcunshehuiyanjiu / 秦红增著
Beijing : Min zu chu ban she, 2005
北京 : 民族出版社, 2005
 
 
Man zu : Baoshan Wafang Xiang Shuigouwa Cun / Man zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Feng Liangfang
满族 : 保山瓦房乡水沟洼村 / 满族调查组编写 ; 分册主编冯良方
Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 2001
昆明 : 云南大学出版社, 2001
 
 
Zhongguo shou du she hui fa zhan bao gao = The social development report of China's capital
中国首都社会发展报告 = The social development report of China's capital
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.