National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 3141 Results for subject:"China -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Minguo Tianjin she hui sheng huo shi / Zhou Junqi zhu bian
民国天津社会生活史 / 周俊旗主编
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2002
 
 
Tianjin zao nian de yi shi zhu xing / Zhang Zhong bian zhu
天津早年的衣食住行 / 张仲编著
by Zhang, Zhong
张仲
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Hai pai shi shang / Hu Genxi zhu
海派时尚 / 胡根喜著
by Hu, Genxi
胡根喜
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2009
上海市 : 文匯出版社, 2009
 
 
Chengdu ren / Lin Wenxun zhu
成都人 / 林文询著
by Lin, Wenxun
林文询
Chengdu Shi : Sichuan wen yi chu ban she, 2006
成都市 : 四川文艺出版社, 2006
 
 
Wo de shang shi ji : yi ge Beijing pin min de si ren sheng huo hui ben / Guang Geng wen tu
我的上世纪 : 一个北京平民的私人生活绘本 / 关庚文图
by Guan, Geng, 1939-
关庚, 1939-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2007
北京 : 中国青年出版社, 2007
 
 
Yan chen ou shi gu yuan qing / [Tang Lusun zhu]
燕薼偶拾故園情 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Beijing li su / Cui Jinsheng zhu
北京礼俗 / 崔金生著
by Cui, Jinsheng
崔金生
Beijing : Wen wu chu ban she, 2003
北京 : 文物出版社, 2003
 
 
Beijing cheng shi sheng huo shi / Wu Jianyong ... [et al.] zhu
北京城市生活史 / 吴建雍... [et al.] 著
Beijing : Kai ming chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1997
北京 : 开明出版社: 新华书店北京发行所经销, 1997
 
 
Hang su yi feng / Fan Zushu zhu ; [Hong Yueru Song shi bu ji]
杭俗遺風 / 范祖述著 ; [洪岳如嵩氏補輯]
by Fan, Zushu
范祖述
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
上海 : 上海文艺出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Hang su yi qing sui jin : Zhejiang sheng
杭俗怡情碎錦 : 浙江省
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Hang su yi feng : Zhejiang sheng / Fan Zushu zhu
杭俗遺風 : 浙江省 / 范祖述著
by Fan, Zushu
范祖述
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Guangzhou de zhu ti sheng huo / Li Dahua, Zhou Cuiling bian zhu
广州的主题生活 / 李大华, 周翠玲编著
by Li, Dahua
李大华
Guangzhou Shi : Zhong shan da xue chu ban she, 2006
广州市 : 中山大学出版社, 2006
 
 
Beijing ren / Xiao Fuxing
北京人 / 肖复兴
by Xiao, Fuxing, 1947-
肖复兴, 1947-
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2014
南京 : 南京大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wo de gu xiang / Yu Feng
我的故乡 / 郁风
by Yu, Feng
郁风
Tianjin shi : Bai hua wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
天津市 : 百花文艺出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Lao Tianjin feng shang zhi / Zhou Licheng, Qiu Wenli zhu ; Tianjin Shi dang an guan bian
老天津风尚志 / 周利成, 邱文利著 ; 天津市档案馆编
by Zhou, Licheng, 1965-
周利成, 1965-
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2018
天津市 : 天津人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Chao Shan min su da dian / Ye Chunsheng, Lin Lunlun zhu bian
潮汕民俗大典 / 叶春生, 林伦伦主编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2010
广州 : 广东人民出版社, 2010
 
 
Fa xian xin Beijing : shen du tan suo hu tong ren jia de bai zhong feng mao / Shi Yongqi zhu
發現新北京 : 深度探索胡同人家的百種風貌 / 石詠琦著
by Shi, Yongqi
石詠琦
Taibei Shi : Niang chu ban, 2015 , ©2015
台北市 : 釀出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhaowuda feng qing / Xu Shiming zhu bian ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Chifeng shi wei yuan hui bian
昭鸟达风情 / 徐世明主编 ; 中国人民政治协商会议赤峰市委员会编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 1991
北京 : 中国文史出版社, 1991
 
 
Zhong yuan wen hua da dian. Min su dian. Min jian sheng huo / zhu bian, Meng Xianming
中原文化大典. 民俗典. 民间生活 / 主编, 孟宪明
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2008
郑州市 : 中州古籍出版社, 2008
 
 
Wo de gu xiang : yi Shandong sheng Pingdu xian jiu shi / Li Mengjiu zhu
我的故鄉 : 憶山東省平度縣舊事 / 李夢九著
by Li, Mengjiu
李夢九
Taibei Xian Xindian Shi : Li Mengjiu ; Taibei Shi : zong jing xiao Hua gang shu cheng, Minguo 71 [1982]
臺北縣新店市 : 李夢九 ; 臺北市 : 總經銷華岡書城, 民國71 [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.