National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 62 Results for subject:"China -- Wuhan."
Sort by:
 
 
Wuhan gong an nian jian
武汉公安年鉴
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she
北京 : 中国人民公安大学出版社
JournalJournal [text, volume]
 
 
Jian guo chu qi gong shang tuan ti de chong zu yu gai zao : Wuhan Shi ge an yan jiu = Jianguo chuqi gongshang tuanti de chongzu yu gaizao : WuhanShi gean yanjiu / Chen Zhujun zhu
建国初期工商团体的重组与改造 : 武汉市个案研究 = Jianguo chuqi gongshang tuanti de chongzu yu gaizao : WuhanShi gean yanjiu / 陈竹君著
by Chen, Zhujun
陈竹君
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2014
北京 : 人民日報出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wuhan tong ji nian jian
武汉统计年鉴
[Wuhan Shi : Wuhan Shi tong ji ju]
[武汉市 : 武汉市统计局]
 
 
Wuhan Shi guo min jing ji tong ji zi liao
武汉市国民经济统计资料
[Wuhan] : Wuhan Shi tong ji ju, -1984
[武汉] : 武汉市统计局, -1984
 
 
Wuhan shi zhi. she hui tuan ti zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 社会团体志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1997
武昌 : 武汉大学出版社, 1997
 
 
Guo min ge ming zhong de nong min yun dong : yi Wuhan zheng quan wei zhong xin de tan tao / Zheng Jiansheng zhu
國民革命中的農民運動 : 以武漢政權為中心的探討 / 鄭建生著
by Zheng, Jiansheng
鄭建生
Xinbei shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 106 [2017]
新北市 : 致知學術出版社, 民國106 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang Hubei Sheng Wuhan Shi zu zhi shi zi liao / Zhong gong Wuhan Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Wuhan Shi wei dang shi ban gong shi, Wuhan Shi dang an guan
中国共产党湖北省武汉市组织史资料 / 中共武汉市委组织部, 中共武汉市委党史办公室, 武汉市档案馆
[Wuhan Shi] : [Hubei ren min chu ban she], [1991]-
[武汉市] : 湖北人民出版社, [1991]-
BookBook [text, volume]
 
 
Wuhan shi zhi. Shui wu zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武漢市誌. 稅务志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1992
武昌 : 武汉大学出版社, 1992
 
 
Wuhan shi zhi. Nong ye zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 农业志/ 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1991
武昌 : 武汉大学出版社, 1991
 
 
Jue zhan jue sheng : '98 Wuhan kang hong da ju jiao / zhu bian Zhao Zhizhen, Li Guangxiang ; fu zhu bian Lei Ximei (zhi xing), Yu Xiaoyan, Li Guizhang
决战决胜 : '98武汉抗洪大聚焦 / 主编赵致真, 李光祥 ; 副主编雷喜梅(执行), 于晓焰, 李贵章
Beijing : Xin hua chu ban she, 1998
北京 : 新华出版社, 1998
 
 
Zhongguo lao jiao zhi du nei mu : wo zai Wuhan Hewan lao jiao suo de jing li / Qin Yongmin
中國勞敎制度內幕 : 我在武漢何灣勞敎所的經歷 / 秦永敏
by Qin, Yongmin
秦永敏
Xianggang : Min zhu da xue, 1998
香港 : 民主大學, 1998
 
 
Cong yi zuo cheng shi kan Zhongguo she hui jie ceng jie gou de bian qian = Congyizuo chengshi kan Zhongguo shehuijiechengjiegou de bianqian / zhu bian Yu Lixiang ; fu zhu bian...
从一座城市看中国社会阶层结构的变迁 = Congyizuo chengshi kan Zhongguo shehuijiechengjiegou de bianqian / 主编俞礼祥 ; 副主编唐汉生, 张葆珺
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2004
武汉市 : 湖北人民出版社, 2004
 
 
Wuhan fang yan yan jiu / Zhu Jiansong zhu
武汉方言硏究 / 朱建颂著
by Zhu, Jiansong
朱建颂
Wuhan shi : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
武汉市 : 武汉出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Wuhan shi zhi. Cai zheng zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武漢市誌. 财政志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1992
武昌 : 武汉大学出版社, 1992
 
 
Wuhan shi zhi. Jiao yu zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 教育志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1991
武昌 : 武汉大学出版社, 1991
 
 
Wuhan xin wen shi liao / Chang Jiang ri bao xin wen shi zhi bian ji shi
武漢新聞史料 / 長江日報新聞史志编辑室
[Wuhan : Chang Jiang ri bao xin wen shi zhi bian ji shi], <1983?-1984 >
[武漢 : 長江日報新聞史志编辑室], <1983?-1984 >
 
 
Wuhan shi zhi. Xin wen zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 新闻志/ 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1991
武昌 : 武汉大学出版社, 1991
 
 
Dang ling dao ren min zhan sheng le hong shui : yi jiu wu si nian Wuhan fang xun hua ce / Wuhan Shi fang xun zong zhi hui bu fang xun gong zuo gai kuang bian shen wei yuan hui bian
黨領導人民戰勝了洪水 : 一九五四年武漢防汛畫冊 / 武漢市防汛總指揮部防汛工作概況編審委員會编
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 1954
武漢市 : 湖北人民出版社, 1954
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.