National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 42 Results for subject:"China -- Yan'an Shi."
Sort by:
 
 
Yan'an wen yi zuo tan hui de tai qian mu hou / Zhang Junfeng bian
延安文艺座谈会的台前幕后 / 张军峰编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Di san zhi yan kan Yan'an / Ren Wen zhu bian
第三只眼看延安 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wo yao qu Yan'an / Ren Wen zhu bian
我要去延安 / 任文主编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yan'an xun zhen : wan qi she hui zhu yi de wen hua zheng zhi = Reinventing Chinese tradition : the cultural politics of late socialism / Hu Jiaming zhu ; Liao Yanqiao, Tong...
延安尋真 : 晚期社會主義的文化政治 = Reinventing Chinese tradition : the cultural politics of late socialism / 胡嘉明著 ; 廖彥喬, 童祁譯
Uniform title: Reinventing Chinese tradition. Chinese
by Wu, Ka-ming
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2018]
香港 : 中文大學出版社, [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Kang zhan zhong de Yan'an / Ji Naijun, Ji Rui zhu
抗战中的延安 / 姬乃军, 姬睿编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yao dong yi shi / Ren Wen zhu bian
窑洞轶事 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yong yuan de Lu yi / Ren Wen zhu bian
永远的鲁艺 / 任文主编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Guo ji you ren zai Yan'an / Ren Wen zhu bian
国际友人在延安 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yan'an shi qi tong yi zhan xian shi liao xuan bian / Zhong gong Yan'an Shi wei tong zhan bu bian
延安时期统一战线史料选编 / 中共延安市委统战部编
Beijing Shi : Hua wen chu ban she, 2010
北京市 : 华文出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Wo fang wen Yan'an : 1944 nian de tong xun he jia shu = I visit Yen'an: eye witness account of the communist-led liberated areas in North-west China /...
我访问延安 : 1944年的通讯和家书 = I visit Yen'an: eye witness account of the communist-led liberated areas in North-west China / 伊斯雷尔·爱泼斯坦著 ; 张扬, 张水澄, 沈苏儒译
by Epstein, Israel, 1915-2005
Beijing : Xin xing chu ban she, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Lun Yan'an de min zhu mo shi : hua yu mo shi he ti zhi de bi jiao yan jiu / Rong Jingben, Luo Yanming, Ye Daomeng zhu
论延安的民主模式 : 话语模式和体制的比较研究 / 荣敬本, 罗燕明, 叶道猛著
by Rong, Jingben
荣敬本
Xi'an : Xi bei da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
西安 : 西北大学出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Yan'an shi qi de da shi jian / Ren Wen zhu bian
延安时期的大事件 / 任文主编
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Yan'an qing : Yanjing da xue Yingguo jiao shou Lin Maike ji qi fu ren Li Xiaoli de kang Ri chuan qi / [Mei] Li Xiaoli zhu ; Su Yi yi
延安情 : 燕京大学英国教授林迈可及其夫人李效黎的抗日传奇 / [美]李效黎著 ; 肃宜译
by Lindsay, Hsiao Li, 1916-
李效黎, 1916-
Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2015
上海市 : 上海远东出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hong se shi zhe li de zhen xiang. Yi, Chu qi hong shi, Yan 'an hong shi / Pei Yiran zhu
紅色史褶裡的真相. 一, 初期紅事・延安紅史 / 裴毅然著
by Pei, Yiran, 1954-
裴毅然, 1954-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2015
台北市 : 獨立作家, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yan'an ji zhe / Fang Meng, Wu Ren, Tian Fang zhu bian
延安记者 / 方蒙, 午人, 田方主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1993
西安 : 陕西人民教育出版社, 1993
 
 
Yan'an bo yuan. Di 4 ji [electronic resource] / Zhang Jianru
延安博苑. 第四辑 [electronic resource] / 张建儒
by Zhang, Jianru
张建儒
Xi'an : Shaanxi ren min chu ban she, 2010
西安 : 陕西人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yan'an shi qi de ri chang sheng huo / Ren Wen zhu bian
延安时期的日常生活 / 任文主编
Xi'an Shi : Shannxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版总社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yan'an shi qi cai kuai gong zuo de hui gu / Chen Junqi bian zhu
延安时期财会工作的回顾 / 陈俊岐编著
by Chen, Junqi
陈俊岐
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Kang ju bu liao de chuan tong : yi Yan'an wen xue wei zhong xin de li shi xing yue du / Zhang Qiyou zhu
抗拒不了的傳統 : 以延安文学为中心的历史性阅读 / 张器友著
by Zhang, Qiyou
张器友
Beijing : Qun zhong chu ban she, 2014
北京 : 群众出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong wen yi si xiang zhi yin xia de Yan'an wen yi / Sun Guolin, Cao Guifang bian zhu
毛泽东文艺思想指引下的延安文艺 / 孙国林, 曹桂芳编著
by Sun, Guolin
孙国林
Shijiazhuang shi : Hua shan wen yi chu ban she, 1992
石家庄市 : 花山文艺出版社 , 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.