National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 342 Results for subject:"China -- Zhejiang Sheng."
Sort by:
 
 
Zhejiang Sheng Zhongguo gong chan dang zhi (ping shen gao) / "Zhejiang Sheng Zhongguo gong chan dang zhi" bian wei hui ban gong shi
浙江省中国共产党志 (评审稿) / "浙江省中国共产党志"编委员会办公室
[China : s.n.] 2004
 
 
Wan chun de xing lü / Huang Shang zhu
晚春的行旅 / 黃裳著
by Huang, Shang
黃裳
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1984
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1984
 
 
Zhejiang di shui nian jian / Zhejiang Sheng di fang shui wu ju bian
浙江地稅年鉴 / 浙江省地方稅务局编
Beijing : Zhong hua shu ju chu ban, 2002-
北京 : 中华书局出版, 2002-
JournalJournal [text, volume]
 
 
by Pavlićević, Dragan
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2020
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang lao jiao shi = Zhejiang laojiao shi / "Zhejiang lao jiao shi" bian zuan wei yuan hui bian
浙江劳教史 = Zhejiang laojiao shi / "浙江劳教史" 编纂委员会编
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2013
杭州市 : 浙江人民出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe dong xue shu yan jiu : jin dai Zhongguo si xiang shi zhong de zhi shi, dao de yu xian shi guan huai / Zheng Jixiong zhu
浙東學術研究 : 近代中國思想史中的知識、道德與現世關懷 / 鄭吉雄著
by Zheng, Jixiong, 1960-
鄭吉雄, 1960-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2017
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe dong kang Ying dou zheng / Shen Yuwu
浙东抗英斗争 / 沈雨梧
by Shen, Yuwu
沈雨梧
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1984
杭州 : 浙江人民出版社, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Qing mo Zhejiang yu Riben / Lü Shunchang zhu
清末浙江与日本 / 吕顺长著
by Lü, Shunchang
吕顺长
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2001
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 2001
 
 
Ri jun qin Zhe xi jun zhan dang an zi liao xuan hui bian / Zhong gong Zhejiang Sheng wei dang shi yan jiu shi, Zhejiang Sheng dang an ju bian
日军侵浙细菌战档案资料选汇编 / 中共浙江省委党史研究室, 浙江省档案局编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2015
杭州 : 浙江人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai Zhe dong qian ye shi liao zheng li he yan jiu / Zhang Jieren, Zhu Jun zhu
清代浙东钱业史料整理和研究 / 张介人, 朱军著
by Zhang, Jieren, 1946-
张介人, 1946-
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2014
杭州市 : 浙江大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang Sheng di tu ji = Zejiang / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
浙江省地图集 = Zhejiang / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Minguo shi qi Ningbo wen xian zong mu ti yao / Wan Xiangrong, Gan Yiling zhu
民国时期宁波文献总目提要 / 万湘容, 干亦铃著
by Wan, Xiangrong
万湘容
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2015
杭州市 : 浙江大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang Sheng gou jian cheng zhi he yu fang fu bai ti xi gong zuo wen ji / Zhong gong Zhejiang Sheng ji lü jian cha wei yuan hui, Zhejiang Sheng jian cha ting
浙江省构建惩治和预防腐败体系工作文集 / 中共浙江省纪律检查委员会, 浙江省监察厅编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2007
杭州 : 浙江人民出版社, 2007
 
 
Nan fang san nian you ji zhan zheng. Zhe nan you ji qu / Zhongguo ren min jie fang jun li shi zi liao cong shu bian shen wei yuan hui
南方三年游击战争. 浙南游击区 / 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1993
BookBook [text, volume]
 
 
Liangzhu xue wen ji : 1949-2001 / Guo ji Liangzhu xue zhong xin bian
良渚学文集 : 1949-2001 / 国际良渚学中心编
Hangzhou : [publisher not identified], 2001
杭州 : [publisher not identified], 2001
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang dong wu zhi. Xi chong lei / Zhejiang dong wu zhi bian ji wei yuan hui ; ce zhu bian Wu Baohua ; fu zhu bian Sun Xida, Song Changcun
淅江動物誌. 吸虫类 / 淅江動物誌编辑委员会 ; 册主编吴宝华 ; 副主编孙希达, 宋昌存
Hangzhou : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she, 1991
杭州 : 淅江科学技术出版社 , 1991
 
 
Lu jun jian yu / Huang Renke zhu
陆军监狱 / 黄仁柯著
by Huang, Renke
黄仁柯
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1993
北京 : 中共中央党校出版社, 1993
 
 
Zhejiang ban hua wu shi nian / Zhejiang ban hua wu shi nian bian ji wei yuan hui bian
浙江版畫五十年/ 浙江版畫五十年編辑委员会編
[Hangzhou shi] : Zhejiang ren min mei shu chu ban she : Zhejiang sheng Xinhua shu dian fa xing, 1982
[杭州市]: 淅江人民美术出版社: 淅江省新华书店发行, 1982
 
 
Zhejiang jiao yu jian zhi
浙江教育简志
[Hangzhou shi] : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
[杭州市] : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.