National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 30 Results for subject:"China -- history -- Philosophy."
Sort by:
 
 
Shi : Zhongguo de xiao li guan / Yulian zhu ; Zhuo Li yi
势 : 中国的效力观 / 余莲著 ; 卓立译
Uniform title: Propension des choses. Chinese
by Jullien, François, 1951-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2009
北京市 : 北京大学出版社, 2009
 
 
Uniform title: Propension des choses. English
by Jullien, Francois, 1951-
New York : Zone Books ; London : MIT Press [distributor] , 1999
 
 
Li shi zhi cheng fa
歷史之懲罰
by Lao, Siguang
勞思光
Kowloon : Da xue sheng huo she, 1971
九龍: 大學生活社, 1971
 
 
Shang shu / Qian Zongwu jie du
尚书 / 钱宗武解读
by Qian, Zongwu
钱宗武
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou yi / Yu Dunkang jie du
周易 / 余敦康解读
by Yu, Dunkang
余敦康
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Mengzi / Liang Tao jie du
孟子 / 梁涛解读
by Liang, Tao, 1965-
梁涛, 1965-
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
 
Song dai li xue yu Zhongguo chuan tong li shi guan nian / Fan Lizhou zhu
宋代理学与中囯传统历史观念 / 范立舟著
by Fan, Lizhou
范立舟
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2003
西安 : 陕西人民出版社, 2003
 
 
Moscow : Novosti Press Agency Pub. House, 1974
 
 
Lun yu / Qian Xun jie du
论语 / 钱逊解读
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jing : jie xuan / Li Shan jie du
诗经 : 节选 / 李山解读
by Li, Shan (Professor of Chinese literature)
李山 (Professor of Chinese literature)
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Xue shu yu jing shi : Tang Junyi de li shi zhe xue ji qi zhong ji guan huai / Huang Zhaoqiang zhu
學術與經世 : 唐君毅的歷史哲學及其終極關懷 / 黃兆強著
by Huang, Zhaoqiang, 1951-
黃兆強, 1951-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2010
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2010
 
 
Mo zi : jie xuan / Jiang Baochang jie du
墨子: 节选 / 姜宝昌解读
by Mo, Di, active 400 B.C
墨翟, active 400 B.C
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2018
北京市 : 国家图书馆出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi zhe xue / Mou Zongsan zhu
歷史哲學 / 牟宗三著
by Mou, Zongsan
牟宗三
[Xianggang] : Ren sheng chu ban she, Minguo 51 [1962]
[香港] : 人生出版社, 民國51 [1962]
 
 
Laozi / Wang Zhongjiang jie du
老子 / 王中江解读
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhuangzi / Chen Guying jie du
庄子 / 陈鼓应解读
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017
北京市 : 国家图书馆出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.