National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"China trade porcelain."
Sort by:
 
 
Uniform title: Porcelain de la Compagnie des Indes. English
by Beurdeley, Michel
London : Barrie and Rockliff, c1962
 
 
Uniform title: Porcelaine de la companie des Indes. English
by Beurdeley, Michel
Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1962
 
 
Zhongguo gu wai xiao ci yan jiu lun wen ji / Ye Wencheng
中国古外销瓷研究论文集/ 叶文程
by Ye, Wencheng
叶文程
Beijing : Zi jin cheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 紫禁城出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo gu dai mao yi ci : guo ji yao qing zhan Beilishi zhan pin tu lu = Ancient Chinese trade ceramics : from Musées royaux d'art et d'histoire, Bruxelles
中國古代貿易瓷 : 國際邀請展比利時展品圖錄 = Ancient Chinese trade ceramics : from Musées royaux d'art et d'histoire, Bruxelles
by Musées royaux d'art et d'histoire (Belgium)
Taibei : Guo li li shi bo wu guan
臺北 : 國立歷史博物館, 民國83[1994]
 
 
Zhongguo wai xiao ci = Chinese porcelain : an export to the world / Gan xue li zhu
中国外销瓷 = Chinese porcelain : an export to the world / 甘雪莉著
by Gan, Xueli
甘雪莉
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2008
上海市 : 東方出版中心, 2008
 
 
Zhongguo gu dai tao ci de wai xiao : 1987 nian Jinjiang nian hui lun wen ji / Zhongguo gu tao ci yan jiu hui, Zhongguo gu wai xiao tao ci yan jiu hui
中国古代陶瓷的外销 : 1987年晋江年会论文集 / 中国古陶瓷硏究会,中国古外销陶瓷硏究会
Beijing : Zijinzheng chu ban she, 1988
北京 : 紫禁城出版社, 1988
 
 
Zhongguo gu ci zai Fei Zhou de fa xian / Ma Wenkuan, Meng Fanren
中国古瓷在非洲的发现 / 马文宽, 孟凡人
by Ma, Wenkuan
马文宽
[Peking] : Zi jin cheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 紫禁城出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Hai shang si chou zhi lu : tao ci zhi lu : Jingdezhen tao ci yu "yi dai yi lu" zhan lüe guo jia xue shu yan tao hui hui yi lun wen ji / Guo Jiezhong zhu bian
海上丝绸之路 : 陶瓷之路 : 景德镇陶瓷与"一带一路"战略国家学术研讨会会议论文集 / 郭杰忠主编
BookBook [text, volume]
 
 
Tamnān rư̄ang khrư̄angto læ thūaipan / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์้เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
by Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
ดำรงราชานุภาพ, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Rō̜ng Sawēk Trī Nāi Phimānbō̜rirak] , 2523 [1980]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว รองเสวกตรี นายพิมานบริรักษ์], ๒๕๒๓
 
 
Chen chuan, ci qi yu hai shang si chou zhi lu / Liu Miao, Hu Shuyang zhu
沉船、瓷器与海上丝绸之路 / 刘淼, 胡舒扬著
by Liu, Miao, (College teacher)
刘淼, (College teacher)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京市 : 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.