National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 47 Results for subject:"China, Northwest -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Xi bei shi cha ji : fu Jiang he shui zai shi cha ji / Chen Gengya zhu
西北視察記 : 附江河水災視察記 / 陳賡雅著
by Chen, Gengya
陳賡雅
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo de xi bei jiao / Fan Changjiang zhu
中國的西北角 / 范長江著
by Fan, Changjiang, 1907-
范長江, 1907-
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1980
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1980
 
 
Xi you ri ji / Xu Bingchang zhu
西游日記 / 徐炳昶著
Uniform title: Xu Xusheng xi you ri ji
徐旭生西游日記
by Xu, Bingchang, 1886-
徐炳昶, 1886-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Xi bei cong bian : [shang bian, ri ji 3-4 juan] / Lin Jing zhu
西北叢編 : [上編, 日記3-4卷] / 林競著
by Lin, Jing
林競
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Xi bei cai fang wan li xing / Yin Yun'gong, Zhang Zheng, Rao Lihua
西北采访万里行 / 尹韵公, 张征, 饶立华
by Yin, Yun'gong
尹韵公
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo xi bei bu ming sheng gu ji / Tan Xinzhi bian zhu
中國西北部名勝古蹟 / 譚新之編著
by Tan, Xinzhi
譚新之
Xianggang : Shanghai shu ju, 1974
香港 : 上海書局, 1974
 
 
Xi bei cong bian : [san juan 1 juan, si juan 1 juan] / Lin Jing zhu
西北叢編 : [三卷1卷, 四卷1卷] / 林競著
by Lin, Jing
林競
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 22 [1933]
上海 : 神州國光社, 民國22 [1933]
 
 
Xi chu yang guan / Guangxi ren min chu ban she bian
西出陽關 / 广西人民出版社编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1983
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1983
 
 
Cai feng ji [2 juan] Zhang Weihan zhu
采風集 [2卷] 張維翰著
by Zhang, Weihan, 1886-
張維翰, 1886-
Taibei, Zhonghua cong shu wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北, 中華叢書委員會, 民國46 [1957]
 
 
Uniform title: Xi bei kao cha ri ji. Japanese & Chinese
by Gu, Jiegang, 1893-
Tokyo : Gakushuin Daigaku Toyo Bunka Kenkyujo, 1982
 
 
Zai Zhongguo man chang de gu dao shang / Landeng Hua'erna zhu ; Jiang Hongyuan, Wei Hongju yi
在中国漫长的古道上 / 兰登・华尔纳著;姜洪源,魏宏举译
Uniform title: Long old road in China. Chinese
by Warner, Langdon, 1881-1995
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2001
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 2001
 
 
Xi bei feng qing / Zhang Hu
西北風情 / 张虎
by Zhang, Hu
张虎
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 中国展望出版社 : 北京市新华书店发行, 1986
 
 
Ninghai ji xing / [Zhou Xiwu zhu] ; Wang Jingbo dian jiao
宁海纪行 / [周希武著] ; 王晶波点校
by Zhou, Xiwu, 1885-1928
周希武, 1885-1928
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2002
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2002
 
 
Suo wei bian qu = The so-called border region / by Chen Guoxin et al
所謂邊區 = The so-called border region / by Chʻen Kuo-hsin et al
Washington : Distributed [i.e. Reprinted] by Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1974]
 
 
Xi lu shang / Jia Pingwa zhu
西路上 / 贾平凹著
by Jia, Pingwa
贾平凹
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2001
昆明市 : 云南人民出版社, 2001
 
 
China : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, 2000
 
 
Ju an lu / Yang Yingju zhu ; Wang Shoukuan jiao zhu
据鞍录/ 杨应琚著;汪受宽校注
by Yang, Yingju, 1697-1767
杨应琚, 1697-1767
Lanzhou shi : Lanzhou da xue chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
兰州市 : 兰州大学出版社: 甘肃省新华书店发行, 1988
 
 
Xi bei zi zhu you = Northwest China / "Xi bei zi zhu you" bian xie zu bian zhu
西北自助游 = Northwest China / "西北自助游"编写组编著
by "Xi bei zi zhu you" bian xie zu
"西北自助游"编写组
Beijing : Zhongguo lu you chu ban she, 2006
北京 : 中國旅游出版社, 2006
 
 
Yang Zhiguang xi bei xie sheng
杨之光西北寫生
by Yang, Zhiguang, 1930-
杨之光, 1930-
[Canton] : Ling nan mei shu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[Canton] : 岭南美术出版社 : 广东省新華書店发行, 1982
 
 
Liu zai da xi bei de jiao yin / Li Minjie
留在大西北的脚印 / 李敏杰
by Li, Minjie
李敏杰
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.