National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 23 Results for subject:"China, Southwest -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Nan zhong ji wen / Bao Ruji zhu
南中紀聞 / 包汝楫著
by Bao, Ruji
包汝楫
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Tian fu xi nan / [zuo zhe Guo Sifen]
天府西南 / [作者郭嗣汾]
by Guo, Sifen
郭嗣汾
Taibei shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 錦繡出版社, 民國70 [1981]
 
 
Ganmo nü shen de ai qing / Zhongxiu zhu
干莫女神的爱情 / 钟秀著
by Zhongxiu
钟秀
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Footscray, Vic. : Lonely Planet, 2007
 
 
Da Xianggelila : xun zhao xiao shi de di ping xian = Grand Shangri-La / Zhang Guangxia zhu
大香格里拉 : 寻找消失的地平线 = Grand Shangri-La / 张广夏著
by Zhang, Guangxia
张广夏
Guangzhou Shi : Guangdong lü you chu ban she, 2007
广州市 : 广东旅游出版社, 2007
 
 
by Clarke, Samuel R
London : China Inland Mission ; Morgan & Scott : 1911
 
 
Xi nan zi zhu you = Southeast [i. e. Southwest] China / "Xi nan zi zhu you" bian xie zu bian zhu
西南自助游 = Southeast [i. e. Southwest] China / "西南自助游"编写组编著
by "Xi nan zi zhu you" bian xie zu
"西南自助游"编写组
Beijing : Zhongguo lu you chu ban she, 2006
北京 : 中國旅游出版社, 2006
 
 
China : Bureau for External Cultural Relations, Ministry of Culture, 2000
 
 
Yan zhuo gu si lu you xi bu / Hui Huanzhang, Zhang Jinghui zhu bian
沿着古丝路游西部 / 惠焕章, 张劲辉主编
Xi'an : Shanxi lü you chu ban she 2001
西安 : 陕西旅游出版社, 2001
 
 
Gu dao you you : Zhongguo xi bu gu dao you / Li Xinggang zhu
古道悠悠 : 中国西部古道游 / 李性刚著
by Li, Xinggang, 1949-
李性刚, 1949-
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Da Xianggelila yang ren mi shi = Daxianggelila yangshen mishi / Shi Youbo zhu
大香格里拉洋人秘史 = Daxianggelila yangshen mishi / 史幼波著
by Shi, Youbo
史幼波
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重慶出版社, 2007
 
 
 
by Li, Xu
李旭
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2003
北京 : 作家出版社, 2003
 
 
Zhongguo xi bu gu lu / Zou Lan zhu
中國西部孤旅 / 鄒藍著
by Zou, Lan
鄒藍
Xianggang : Ming jing chu ban she, 2000
香港 : 明鏡出版社, 2000
 
 
Piao bo xi nan tian di jian / Zhu Xie zhu
漂泊西南天地间 / 朱偰著
by Zhu, Xie, 1907-
朱偰, 1907-
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2008
南京市 : 凤凰出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.