National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"China, Southwest -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Zhongguo di fang zhi min su zi liao hui bian. Xi nan juan / zhu bian Ding Shiliang, Zhao Fang ; bian zhe Gao Yang ... [et al.]
中国地方志民俗资料汇编. 西南卷 / 主编丁世良, 赵放 ; 编者高揚 ... [et al.]
[Peking] : Shu mu wen xian chu ban she, 1991
[Peking] : 书目文献出版社, 1991
 
 
Zhongguo xi nan min zu sheng yu wen hua yan jiu / Yang Zhuhui zhu
中国西南民族生育文化研究 / 杨筑慧著
by Yang, Zhuhui
杨筑慧
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo xi nan min zu she hui sheng huo shi = Social life history of nationalities in southwest China / Guan Yanbo zhu
中国西南民族社会生活史 = Social life history of nationalities in southwest China / 管彥波著
by Guan, Yanbo, 1967-
管彦波, 1967-
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2005
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2005
 
 
Xi nan min zu sheng si guan / Yang Zhiyong zhu
西南民族生死觀/ 楊知勇著
by Yang, Zhiyong
楊知勇
Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
昆明市: 雲南敎育出版社: 云南省新华书店经销, 1992
 
 
Xi bu shao shu min zu wen hua gai lun [electronic resource] / He Qiong
西部少数民族文化概论 [electronic resource] / 何琼
by He, Qiong
何琼
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xi nan min su wen xian / [zhu bian Luo Xiaosuo ; fu zhu bian Luo Ji, Chen Bin, Guo Guohua]
西南民俗文獻 / [主編駱小所 ; 副主編羅驥, 陳斌, 高國華]
Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2003
兰州市 : 兰州大学出版社, 2003
 
 
Zai wei zhi de Zhongguo / Bogeli ... [et al.] zhu ; Dong Renda, Dong Min fan yi zhu shi
在未知的中国 / 柏格理 ... [et al.] 著 ; 东人达, 东旻翻译注释
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2002
昆明市 : 云南民族出版社, 2002
 
 
[Zhongguo Xi nan di qu shao shu min zu sheng huo xi su hua ji] [picture]
[中國西南地區少數民族生活習俗畫集] [picture]
[China : s.n., 18--?]
 
 
Kang qu Zang zu she hui li shi diao cha zi liao ji yao / Zhao Xinyu, Qin Heping bian
康区藏族社会历史调查资料辑要 / 赵心愚, 秦和平编
Chengdu : Sichuan chu ban ji tuan, Sichuan min zu chu ban she, 2004
成都 : 四川出版集团, 四川民族出版社 2004
 
 
Da Xianggelila yang ren mi shi = Daxianggelila yangshen mishi / Shi Youbo zhu
大香格里拉洋人秘史 = Daxianggelila yangshen mishi / 史幼波著
by Shi, Youbo
史幼波
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重慶出版社, 2007
 
[Zhongguo Xi nan di qu shao shu min zu sheng huo xi su hua ce] [picture] = [Paintings of life and customs of the minorities in the Southwest China]
[中國西南地區少數民族生活習俗畫冊] [picture] = [Paintings of life and customs of the minorities in the Southwest China]
[China : s.n., between 1850 and 1920?]
PicturePicture, OnlineOnline [picture] =]
 
 
by Lee, Stephen, 1961-
Singapore : Marshall Cavendish Editions, 2006 , ©2006
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wen hua fu he xing : xi nan di qu de yi shi, ren wu yu jiao huan / Wang Mingming, Shu Yu bian
文化复合性 : 西南地区的仪式、人物与交换 / 王铭铭, 舒瑜编
Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2015
北京市 : 北京联合出版公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chuan tong lie bian yu xian dai chao yue : xi bu da kai fa yu xi nan shao shu min zu sheng huo fang shi bian ge wen ti yan jiu = Chuantong liebian yu xiandai chaoyue / Song Tao...
传统裂变与现代超越 : 西部大开发与西南少数民族生活方式变革问题研究 = Chuantong liebian yu xiandai chaoyue / 宋涛等著
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2006
北京市 : 民族出版社, 2006
 
 
Zhongguo xi nan wen xian cong shu. 2 bian / Zhongguo xi nan wen xian cong shu bian ji wei yuan hui, Gansu Sheng gu ji wen xian zheng li bian yi zhong xin bian ; [zong zhu bian...
中國西南文獻叢書. 2编 / 中國西南文獻叢書編輯委員會, 甘肃省古籍文献整理编译中心编 ; [總主編梁公卿, 副總主編周斌 ... [et al.]]
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2009
北京市: 学苑出版社 2009
 
 
Nan Kun ba cun : Nan Kun tie lu jian she yu yan xian cun luo she hui wen hua bian qian / Weng Naiqun zhu bian
南昆八村 : 南昆铁路建设与沿线村落社会文化变迁 / 翁乃群主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001
北京市 : 民族出版社, 2001
 
 
Zhongguo xi nan wen xian cong shu / Zhongguo xi nan wen xian cong shu bian ji wei yuan hui ; [zong zhu bian Liang Gongqing, fu zong zhu bian Zhu Juyuan ... [et al.]]
中國西南文獻叢書 / 中國西南文獻叢書編輯委員會 ; [總主編梁公卿, 副總主編朱琚元 ... [et al.]]
Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2003
蘭州市: 蘭州大學出版社 2003
 
 
Zhong Yue kua jing min zu yan jiu / Fan Honggui, Liu Zhiqiang deng zhu
中越跨境民族研究 / 范宏贵, 刘志强等著
by Fan, Honggui
范宏贵
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Songs of home : Anmatyerr and Kam singing traditions : Wednesday 12 April 2017 - Sydney Conservatorium of Music / songs: Anmatyerr, Walpiri and Kam people ; commentary text and...
Songs of home : Anmatyerr and Kam singing traditions : Wednesday 12 April 2017 - Sydney Conservatorium of Music / songs: Anmatyerr, Walpiri and Kam people ; commentary text and this compilation: Myfany Turpin, April Pengart Campbell, Catherine Ingram, 吴美芳, 吴品仙, 吴学桂, 吴志成 ; linguistic & anthropolical assistance: Jennifer Green, Mary Laughren and Petronella Vaarzon-Morel ; field assistance: Margaret Carew, Ben Deacon ; editing: Mignon Turpin ; translation: Marjorie Li, 徐子寒, 袁模芳, Caroline Chia ; Photos: Alberto Sanchez courtesy of Music Outback Foundation, Petronella Vaarzon-Morel, Roger Barnes, Jennifer Green, Tim Low, Josef Schofield, Dale Sedgman, Myfany Turpin, Fiona Welsh, 曹阳, Catherine Ingram, 姜南, 谢子充, 高雅宁, 陈志军, 吴品仙 ; maps: Brenda Thonrley, 伍家平; artwork: April Ngampart Campbell ; design: Christine Bruderlin ; foreword by Professor Anna Reid
[Batchelor, Northern Territory] : [Batchelor Institute Press], [2017]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.