National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for subject:"China. Xiang jun -- History."
Sort by:
 
 
Xiang jun xin zhi / Guixian Luo shi zhu
湘軍新志 / 貴縣羅氏著
by Luo, Ergang, 1903-
羅爾綱, 1903-
[Taibei Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1983?]
[台北永和市] : 文海出版社, [1983?]
 
 
Xiang jun / Wang Jiqin zhu
湘军 / 王纪卿著
by Wang, Jiqin
王纪卿
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Xiang jun zhi : 16 pian / Wang Xiangqi zhuan, Chang Guodu jiao kan
湘軍志 : 16篇 / 王湘綺撰, 常國篤校刋
by Wang, Kaiyun, 1833-1916
Taibei : Cheng wen chu ban she , Minguo 57 [1968]
台北 : 成文出版社 , 民國57 [1968]
 
 
Zeng Guofan yu Xiang jun / Zhang Yun, Han Hongquan zhu
曾国藩与湘军 / 张云, 韩洪泉著
by Zhang, Yun, 1947-
张云, 1947-
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2008
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 2008
 
 
Hu Wenzhong gong fu E ji / Wang Shiduo ji [zhu]
胡文忠公抚鄂记 / 汪士铎辑[著]
by Wang, Shiduo, 1802-1889
汪士铎, 1802-1889
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1988
 
 
Xiang jun ji tuan yu wan Qing Hunan / Wang Jiping zhu
湘军集团与晚淸湖南 / 王继平著
by Wang, Jiping, 1957-
王继平, 1957-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002
北京 : 中国社会科学出版社, 2002
 
 
Xiang jun ji tuan yu xi bei Hui min da qi yi zhi shan hou yan jiu : yi Gan Ning Qing di qu wei zhong xin / Zhao Weixi zhu
湘军集团与西北回民大起义之善后研究 : 以甘宁青地区为中心 / 赵维玺著
by Zhao, Weixi, 1974-
赵维玺, 1974-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xiang jun jue qi : jin shi Hunan ren de fen dou shi / Tan Boniu zhu
湘军崛起 : 近世湖南人的奋斗史 / 谭伯牛著
by Tan, Boniu
谭伯牛
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2009
太原市 : 山西人民出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.