National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 146662 Results for subject:China.
Sort by:
 
 
Yŏnbyŏn kwa Chosŏnjok : yŏksa wa hyŏnhwang / Kim Sang-chʻŏl, Chang Chae-hyŏk chiŭm
연변과조선족 : 역사와현황 / 김상철・장재혁지음
by Kim, Sang-chʻŏl
김상철
Sŏul : Paeksan Sŏdang, 2003
서울 : 백산서당, 2003
 
 
Yŏnbyŏn Chosŏnjok chachʻiju yŏnʾgu / Hong Sŭng-jik ... [et al. ; pʻyŏnjip Asea Munje Yŏnʾguso]
연변조선족자치주연구 / 洪承稷 ... [et al. ; 編輯亞細亞問題研究所]
[Seoul] : Koryŏ Taehakkyo Asea Munje Yŏnʾguso, 1988
[Seoul] : 高麗大學校亞細亞問題研究所, 1988
 
 
Yuan Mi shu jian zhi / Wang Shidian, Shang Qiweng zhuan
元秘書監志/ 王士點, 商企翁撰
by Wang, Shidian, 14th century
王士點, 14th century
[Yangzhou] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou gu ji shu dian fa xing, 1988
[揚州] : 江蘇廣陵古籍刻印社 : 揚州古籍書店發行, 1988
 
 
San fu jue lu / Zhao Qi zhuan ; Zhi Yu zhu. Qiantang xian xian zhuan zan / Yuan Shao zhuan
三輔決錄/ 趙岐篹;摯虞注.錢塘先賢傳贊/袁韶撰
by Zhao, Qi, -201
趙岐, -201
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Hangzhou / zhu bian Wu Chengyan ; fu zhu bian Chen Wenjin
杭州 / 主编吴承棪 ; 副主编陈文锦
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中國建筑工业出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Hengxian xian zhi / Hengxian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian
横縣縣志 / 横县县志编纂委员会编
[Hong Kong? : s.n., 1989 or 1990]
 
 
Kaisha zhi [microform] : [2 juan]
開沙志 [microform] : [2卷]
by Li, Wei
李蔚
[China] : [Place of publication not identified], Chongzhen 3 [1930]
[China] : [Place of publication not identified], 崇禎 3 [1930]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Hehe zheng ji / Shi Rongzhang bian
合河政紀 / 石榮暲編
by Shi, Rongzhang
石榮暲
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Fu xing de gu cheng--Handan / Guo Genyuan
复兴的古城--邯郸 / 郭根源
by Guo, Genyuan
郭根源
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she : Hebei xin hua shu dian fa xing, 1979
石家庄 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1979
 
 
Yingkou shi / [zhu bian Yang Youlun ; fu zhu bian Sun Chengyong, Zhu Yan ; zhuan gao Sun Chengyong ... et al. ; she ying Wang Jiancheng ... et al.]
營口市 / [主编杨友伦 ;副主编孙承永,朱岩 ;撰稿孙承永 ... et al. ; 摄影王建成 ... et al.]
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1989
北京 : 光明日报出版社, 1989
 
 
Wuhu gu jin / Wuhu Shi wen hua ju bian
芜湖古今 / 芜湖市文化局编
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Tonkō, Nagasawa Kazutoshi [cho
敦煌, 長沢和俊[著
by Nagasawa, Kazutoshi, 1928-
長沢和俊, 1928-
Tōkyō] Chikuma Shobō [1965]
東京] 筑摩書房 [1965]
 
 
Shaoxing / zhu bian Wei Zhonghua, Xu Bingruo ; [zhuan wen Ren Guiquan ... et al. ; she ying Yang Naiyan, Lin Zilong, Zhong Shoucheng ; hui tu Hu Jiaxin]
绍興 / 主编魏仲华, 徐冰若 ; [撰文任桂全 ... et al. ; 摄影杨乃燕, 林子龙, 钟守成 ; 绘图胡加新]
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國建筑工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Gu cheng Chongqing / Peng Botong zhu
古城重庆 / 彭伯通著
by Peng, Botong
彭伯通
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1981
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1981
 
 
Hong se gu du : Ruijin / Wang Wenyuan bian zhu
紅色故都 : 瑞金 / 王文淵編著
by Wang, Wenyuan
王文淵
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1958
南昌 : 江西人民出版社, 1958
 
 
Shazhou wen lu / [Jiang Fu ji]
沙州文錄 / [蔣斧輯]
Shangyu : Luo shi, jia zi [1924]
上虞 : 羅氏, 甲子 [1924]
 
 
Zhongguo yi ju cheng shi yan jiu bao gao. Beijing = A study of livable cities in China. Beijing / Zhang Wenzhong... [et al.]
中国宜居城市研究报告. 北京 = A study of livable cities in China. Beijing / 张文忠... [et al.]
Beijing : she hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Yuan yi lai Xizang di fang yu zhong yang zheng fu guan xi yan jiu / zhu bian Duojiecaidan ; fu zhu bian Deng Ruiling ; Deng Ruiling ... [et al.] zhu
元以來西藏地方与中央政府关系研究 / 主编多杰才旦 ; 副主编邓锐龄 ; 邓锐龄 ... [et al.]著
[Beijing] : Zhongguo Zang xue chu ban she, 2005
[北京] : 中国藏学出版社, 2005
 
 
Shou du dong kuo / Bian Hongdeng zhu
首都东扩 / 卞洪登著
by Bian, Hongdeng, 1958-
卞洪登, 1958-
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国经济出版社, 2005
 
 
Shishan Dai shi zu pu / Dai Xizhu zuan xiu
詩山戴氏族譜 / 戴希朱纂修
Taibei Xian Banqiao Shi : Long wen chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北縣板橋市 : 龍文出版社, 民國92 [2003]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.