National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 119 Results for subject:"Chinese -- Australia -- History."
Sort by:
 
 
Aozhou Hua qiao shi hua / Liu Weiping zhu
澳洲華僑史話 / 劉渭平著
by Liu, Weiping
劉渭平
Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 47 [1958]
台北 : 海外文庫出版社, 民國47 [1958]
 
Aozhou Hua qiao shi hua / zhu zuo zhe Liu Weiping
澳洲華僑史話 / 著作者劉渭平
by Liu, Weipin
劉渭平
Taibei shi : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 45 [1956]
臺北市 : 海外文庫出版社, 民國45 [1956]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aozhou Hua qiao shi / Liu Weiping zhu
澳洲華僑史 / 劉渭平著
by Liu, Weiping
劉渭平
Taibei : Xing dao chu ban she, 1989
臺北 : 星岛出版社, 1989
 
 
Dayang zhou Hua ren shi shi cong gao / Liu Weiping zhu
大洋洲华人史事叢稿 / 劉渭平著
by Liu, Weiping
劉渭平
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2000
香港 : 天地圖書有限公司, 2000
 
 
Aozhou Hua yi can jun shi lue / Li Chengji bian yi
澳洲華裔参軍史略 / 李承基编譯
Uniform title: Dinky-di : the contributions of Chinese immigrants and Australians of Chinese descent to Australia's defence forces and war efforts 1899-1988. Chinese
by Loh, Morag, 1935-
[Zhongshan Shi?] : Zheng xie Guangdong sheng Zhongshan shi wei yuan hui wen shi wei yuan hui, Zhongshan shi Hua qiao Gang Ao Tai ren wu zhuan bian wei hui, 1994
[中山市?] : 政協廣東省中山市委員会文史委員會,中山市華僑港澳臺人物傳編委會, 1994
 
 
Aozhou yu Zhongguo / Liu Daren zhu
澳洲與中國 / 劉達人著
by Liu, Daren, 1905-
劉達人, 1905-
Taibei Shi : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 海外文庫出版社, 民國47 [1958]
 
 
Aodaliya Hua ren Hua qiao yi cun tu jian = Illustrations of (cultural) relics passed down by overseas Chinese and Chinese migrants in Australia / Guo Cunxiao bian zhu
澳大利亚华人华侨遗存图鉴 = Illustrations of (cultural) relics passed down by overseas Chinese and Chinese migrants in Australia / 郭存孝编著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2008
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2008
 
 
Bundoora, Vic. : Chinese Heritage of Australian Federation Project, c2001-[2009?]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aodaliya Hua ren Hua qiao yi cun tu jian / Guo Cunxiao bian zhu
澳大利亚华人华侨遗存图鉴 / 郭存孝编著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Anhui Sheng Hefei Shi : Huang Shan shu she, 2019
安徽省合肥市 : 黄山书社, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Aodaliya Hua qiao Hua ren shi / Chang Qiusheng zhu
澳大利亚华侨华人史 / 张秋生著
by Zhang, Qiusheng, 1953-
张秋生, 1953-
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998
北京 : 外语教学与研究出版社, 1998
 
 
by Choi, C. Y
[Sydney] : Sydney University Press ; Portland, Or. : distributed by International Scholarly Book Services, 1975
 
 
Aodaliya Hua ren bai nian yi cun tu lu / zhu zhe Guo Cunxiao ; bian ji Zhou Weiwen, Zhu yu, Li He, Li Jianyuan, Geng Shengchun = Illustrations of (cultural) relics pass down by...
澳大利亞華人百年遗存圖錄 / 著者郭存孝 ; 編輯周偉文, 朱萸, 李禾, 李建垣, 耿勝春 = Illustrations of (cultural) relics pass down by overseas Chinese and Chinese migrants in Australia / author Cunxiao Guo ; editor Raymond Chow, Christiana Zhu, Hal Li, Kin Li, Grace Geng
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
[Burwood East, Vic.] : Rejoice Chinese Christian Communication Centre Inc., [2012] , ©2012
BookBook [text, computer disc]
 
 
Shi jiu shi ji xia ban qi Hua gong zai Aozhou tao jin mou sheng shi lüe / Wang Xingwu
十九世紀下半期華工在澳洲淘金謀生事略 / 王省吾
by Wang, Sing-wu, 1917-2004
王省吾, 1917-2004
[Taibei : Zhongguo tu shu guan xue hui, 1987?]
[台北 : 中國圖書館學會, 1987?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.