National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 270 Results for subject:"Chinese -- Southeast Asia."
Sort by:
 
 
Dong nan Ya de Fujian ren / Yang Li, Ye Xiaodun zhu
东南亚的福建人 / 杨力, 叶小敦著
by Yang, Li
杨力
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1993
福州 : 福建人民出版社, 1993
 
 
[Tokyo] : Gaimusho Ajiakyoku Dai 2-ka, 1957
 
 
Dong nan Ya Hua qiao shi : wai yi zhong = A history of overseas Chinese in southeast Asia / Zhu Jieqin zhu
东南亚华侨史 : 外一种 = A history of overseas Chinese in southeast Asia / 朱杰勤著
by Zhu, Jieqin, 1913-1990
朱杰勤, 1913-1990
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中华书局, 2008
 
 
28 nian bao ren jian wen : kan dong nan Ya Hua ren de cang sang / Zheng Zhaoxian
28年报人见闻 : 看东南亚华人的沧桑 / 郑昭贤
by Zheng, Zhaoxian
郑昭贤
Petaling Jaya, Selangor : Ce lüe zi xun yan jiu zhong xin, 2004
Petaling Jaya, Selangor : 策略资讯硏究中心, 2004
 
 
Nan yang Hua ren jian shi / Wang Gengwu zhu ; Zhang Yishan yi zhu
南洋華人簡史 / 王賡武著 ; 張奕善譯註
by Wang, Gungwu
王賡武
Taibei : Shui niu chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北 : 水牛出版社, 民國 58 [1969]
 
 
Tōkyō : Mantetsu Tōa Keizai Chōsakyoku, Shōwa 16 [1941]
 
 
Tōkyō : Mantetsu Tōa Keizai Chōsakyoku, Shōwa 15 [1940]
 
 
Nanyang gong shang ren wu hui zhi
南洋工商人物彙誌 / 李玉培主編
Man'gu : Zi you hua bao she, 1963-1964
 
 
 
 
Zhong nan ban dao Hua qiao shi gang yao / Yao Nan zhu
中南半島華僑史綱要 / 姚枬著
by Yao, Nan
姚枬
Zhongqing : Zhongguo Nan yang xue hui : Shang wu yin shu guan, Minguo 35 [1946]
重慶 : 中國南洋學會 : 商務印書館, 民國45 [1946]
 
 
by Solich, Eduard J
Frankfurt am Main : A. Metzner, [1960]
 
 
Taibei xian Xindian shi : Guo shi guan ; Taibei shi : jing xiao shang San min shu ju, Min guo 88 [1999]
 
 
Nan yang Hua qiao shi hua / Wu Lehua zhu
南洋華僑史話 / 巫樂華著
by Wu, Lehua
巫樂華
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 1994
臺北市 : 臺灣商務印書館, 1994
 
 
Nanyang Hua ren jian shi / Wang Gengwu zhu ; Zhang Yishan yi zhu
南洋華人簡史 / 王賡武著 ; 張奕善譯註
Uniform title: Short history of the Nanyang Chinese. Chinese
by Wang, Gungwu
[Taibei] : Shui niu chu ban she, [1972, c1969]
[臺北] : 水牛出版社, [1972, c1969]
 
 
Dong nan Ya Hua yi wen ren zhuan lüe / Chen Weilong zhu
東南亞華裔聞人傳略/ 陳維龍著
by Chen, Weilong, 1897-
陳維龍, 1897-
Singapore : Nanyang xue hui, 1977
Singapore : 南洋學會, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.