National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 69 Results for subject:"Chinese Australians -- Biography."
Sort by:
 
 
Li ri lan tian feng yu hou : Aozhou Chao ren qun xing lu zhi yi = Stars of the Teo Chew immigrants in Australia / Huang Menglong zhu
丽日蓝天风雨后 : 澳洲潮人群星录之一 = Stars of the Teo Chew immigrants in Australia / 黄梦龙著
by Huang, Menglong
黄梦龙
Beijing : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2001
北京 : 中国致公出版社, 2001
 
 
Fei chu Xini ge ju yuan / (Ao) Zhang Aolie zhu
飞出悉尼歌剧院 / (澳)张奥列著
by Zhang, Aolie
张奥列
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2015
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Aozhou jie chu Hua ren lu / du yin ren jian zhu bian Zheng Guan Cuihong ; [ce hua Zhongguo cheng xuan zhuan tui guang gong si] = Notable Chinese Australians / publisher &...
澳洲傑出華人錄 / 督引人兼主編鄭關翠紅 ; [策劃中國城宣傳推廣公司] = Notable Chinese Australians / publisher & editor in chief Teresa Cheng ; [organised by Chinatown Promotions & Public Relations Pty. Ltd.]
Haymarket, N.S.W. : Zhongguo cheng chu ban gong si, 2003
Haymarket, N.S.W. : 中国城出版公司, 2003
 
 
Hua xing hui yao nan ban qiu / Huang Menglong zhu
華星輝耀南半球 / 黄梦龙著
by Huang, Menglong
黄梦龙
Xianggang : Xianggang jin ling shu she chu ban gong si, 2003
香港 : 香港金陵书社出版公司, 2003
 
 
Fu mo wo, lai zi yi xiang de shou : cong Baxi dao Aozhou de qing ai gu shi / Dong Qian
抚摸我, 来自异乡的手 : 从巴西到澳洲的情爱故事 / 董茜
by Dong, Qian
董茜
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1999
北京 : 中国社会出版社, 1999
 
 
Lü ju Aozhou si shi nian / Xie Tang
旅居澳洲四十年 / 谢棠
by Xie, Tang
谢棠
Xianggang : Yuan fang chu ban she, 1983
香港 : 远方出版社, 1983
 
 
 
 
Yong chuang Aozhou : yi ge Aozhou Zhong yi de gu shi / Huang Menglong zhu
勇闯澳州 : 一个澳洲中医的故事 / 黃梦龙著
by Huang, Menglong
黃梦龙
Beijing : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2000
北京 : 中国致公出版社, 2000
 
 
by Wright, Brian
New South Wales : Australian Broadcasting Commission, 1961
 
 
Wan lü cong zhong : mou bu wen yi yan chu dui sheng huo hui yi / Bo'erjijite·Baiying = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
万绿丛中 : 某部文艺演出队生活回忆 / 博爾濟吉特·白瑩 = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2015 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wan lü cong zhong : mou bu wen yi yan chu dui sheng huo hui yi / Bo'erjijite·Baiying = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
万绿丛中 : 某部文艺演出队生活回忆 / 博爾濟吉特·白瑩 = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Meng / Bo'erjijite·Baiying = The shattered dreams, in 1975-1991 / written by Baiying Borjigin
梦 / 博爾濟吉特.白瑩 = The shattered dreams, in 1975-1991 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2016
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Jing ri ji [videorecording] : Aozhou xin yi min de gu shi = Teresa's diary : Australia Chinese new migrants
陈静日记 [videorecording] : 澳洲新移民的故事 = Teresa's diary : Australia Chinese new migrants
Melbourne : Asipac Filming, 2006
 
 
Australian Chinese professionals and entrepreneurs : Aodaliya hus yi zhuan ye ren shi ji qi ye jia ming ren lu
Australian Chinese professionals and entrepreneurs : 澳大利亚华裔专业人士及企业家名人录
Sydney, NSW : Ausinan Science & Technology Society, 2018 , ©2018
Sydney, NSW : 澳华科学技术协会, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Sung, Sim
[Kambah, A.C.T. : S. Sung], 1999
 
 
by Tart, Margaret
Sydney : University of Sydney Library, Scholarly Electronic Text and Image Service, 2001
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.