National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1010 Results for subject:"Chinese Australians."
Sort by:
 
 
[London : Graphic, Sept. 1872]
 
 
by Chapman, Garry
South Yarra, Vic. : Macmillan Education Australia, 2007
 
 
by Huck, Arthur
Canberra, Australian National University Press, 1970 [i.e. 1971]
 
 
by Huck, Arthur
Melbourne Longmans c1967
 
 
Aozhou Hua yi can jun shi lue / Li Chengji bian yi
澳洲華裔参軍史略 / 李承基编譯
Uniform title: Dinky-di : the contributions of Chinese immigrants and Australians of Chinese descent to Australia's defence forces and war efforts 1899-1988. Chinese
by Loh, Morag, 1935-
[Zhongshan Shi?] : Zheng xie Guangdong sheng Zhongshan shi wei yuan hui wen shi wei yuan hui, Zhongshan shi Hua qiao Gang Ao Tai ren wu zhuan bian wei hui, 1994
[中山市?] : 政協廣東省中山市委員会文史委員會,中山市華僑港澳臺人物傳編委會, 1994
 
 
Aodaliya Hua qiao Hua ren shi / Chang Qiusheng zhu
澳大利亚华侨华人史 / 张秋生著
by Zhang, Qiusheng, 1953-
张秋生, 1953-
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998
北京 : 外语教学与研究出版社, 1998
 
 
Aodaliya Hua ren Hua qiao yi cun tu jian = Illustrations of (cultural) relics passed down by overseas Chinese and Chinese migrants in Australia / Guo Cunxiao bian zhu
澳大利亚华人华侨遗存图鉴 = Illustrations of (cultural) relics passed down by overseas Chinese and Chinese migrants in Australia / 郭存孝编著
by Guo, Cunxiao, 1929-
郭存孝, 1929-
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2008
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2008
 
 
Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu
澳洲風流 / 张奥列著
by Zhang, Aolie
张奥列
Xianggang : Kai yi chu ban she, 1996
香港 : 開益出版社, 1996
 
 
by Li, Barry
Milton, Qld : John Wiley & Sons Australia, 2017 , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
by Li , Tian (Barry)
Milton, Qld. : John Wiley and Sons Australia, Ltd, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Han sheng = Chinese culture
漢聲 = Chinese culture
Uniform title: Han sheng (Victoria)
漢聲 (Victoria)
Fitzroy, Vic. : Hua ren wen hua she, 1985-
Fitzroy, Vic. : 華人文化社, 1985-
 
Bundoora, Vic. : Journal of Chinese Australia Editorial Committee, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
by Zhao, Zhongwei
Belconnen, A.C.T. : Dept. of Immigration and Multicultural Affairs, 2000
 
 
Li ri lan tian feng yu hou : Aozhou Chao ren qun xing lu zhi yi = Stars of the Teo Chew immigrants in Australia / Huang Menglong zhu
丽日蓝天风雨后 : 澳洲潮人群星录之一 = Stars of the Teo Chew immigrants in Australia / 黄梦龙著
by Huang, Menglong
黄梦龙
Beijing : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2001
北京 : 中国致公出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.