National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 20 of 92 Results for subject:"Chinese classics -- Criticism, Textual."
Sort by:
 
 
Qing chu de qun jing bian wei xue / [Lin Qingzhang zhu]
清初的群經辨偽學 / [林慶彰著]
by Lin, Qingzhang
林慶彰
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 文津出版社, 民國79 [1990]
 
 
Han shu yin jing yi wen lu zheng : 6 juan
漢書引經異文錄證 : 6卷
by Miao, Yousun, (Qing)
繆祐孫, (清)
[Taibei] : Wen hai, [Min 57 [1968]]
[臺北] : 文海, [民 57 [1968]]
 
 
Jing dian shi wen kao zheng / Lu Wenchao
經典釋文考證 / 盧文弨
by Lu, Wenchao, 1717-1795
盧文弨, 1717-1795
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 57 [1968]
台北 : 文海出版社, 民國57 [1968]
 
 
Qing ren kao ding bi ji
清人考訂筆記
Beijing : Zhonghua shu zhu, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Gu jin wei shu kao
古今偽書考
by Yao, Jiheng, 1647-
姚際恒, 1647-
Xianggang : Tai ping shu ju, 1962
香港 : 太平書局, 1962
 
 
Dong shu du shu ji / Chen Li zhuan
東塾讀書記 / 陳澧撰
by Chen, Li, 1810-1882
陳澧, 1810-1882
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 中華書局, 民國 25 [1936]
 
 
Jue gu / Gu Yanwu zhuan
譎觚 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Da Dai Li ji : [13 juan / Dai De zhuan]. Chun qiu fan lu : [17 juan]
大戴禮記 : [13卷 / 戴德撰]. 春秋繁露 : [17卷]
by Dai, De
戴德
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [Minguo 25 [1936]]
上海 : 商務印書館, [民國25 [1936]]
BookBook [text, volume]
 
 
Tang shi jing kao zheng : yi juan / Wang Zhao zhuan
唐石經考正 : 一卷 / 王朝撰
by Wang, Zhao
王朝
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Wei jing kao : 14 juan / Kang Youwei zhu
偽經考 : 14卷 / 康有為著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
[Gu dian wen xian yan jiu ji kan] si bian zong mu / Bian ji bu bian. Song dai wei zhuan bie ji kao bian / lin qing ke zhu
[古典文獻研究輯刊]四編總目 / 編輯部編. 宋代偽撰別集考辨 / 林清科著
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Zhang Guogan wen ji xu bian. Jing xue juan / Du Chunhe bian
張國淦文集續編. 經學卷 / 杜春和編
Uniform title: Works. Selections. 2003
by Zhang, Guogan, 1876-
張國淦, 1876-
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she, 2003
北京市 : 北京燕山出版社, 2003
 
 
Tong yun dou zhai sui bi / Shen Tao zhuan
銅熨斗齋隨筆/ 沈濤撰
by Shen, Tao, 19th century
沈濤, 19th century
Taibei : Da hua yin shu guan, Minguo 57 [1968]
台北 : 大華印書館, 民國57 [1968]
 
 
Nanjiang zha ji / Shao Jinhan zhuan ; Kui sheng cong lu / Li Xiang zhuan ; Jiu xue xu yi / Wang Zhong zhuan
南江札記/邵晉涵撰 ; 媿生叢錄/李詳撰 ; 舊學蓄疑/汪中撰
by Shao, Jinhan, 1743-1796
卲晉涵, 1743-1796
Taibei : Da hua yin shu guan, Minguo 57 [1968]
台北 : 大華印書館, 民國57 [1968]
 
 
Kuang miu zheng su / (Tang) Yan Shigu zhu
匡謬正俗 / (唐)顏師古著
by Yan, Shigu, 581-645
顏師古, 581-645
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Si wen chu pian : [12 juan] / Chen Yuanling zhuan
思問初篇 : [12卷] / 陳元齢撰
by Chen, Yuanling, 17th century
陳元齢, 17th century
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, min guo 60 [1971]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國60 [1971]
 
 
Gu shu zhen wei ji qi nian dai / Liang Qichao yan jiang ; Zhou Chuanru, Yao Mingda, Wu Qichang bi ji
古書真偽及其年代 / 梁啓超演講 ; 周傳儒, 姚名逹, 吳其昌筆記
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啓超, 1873-1929
Taibei : Zhong hua shu ju, Minguo 45 [1956]
臺北 : 中華書局, 民国45 [1956]
 
 
Luyou yi shuo : fu lu / Wang Yun zhuan. Wuling shan ren za zhu / Gu Guan'guang zhuan
菉友肊說 : 附錄 / 王筠撰. 武陵山人雜著 / 顧觀光
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Gu shu ju du shi li / Yang Shuda zhu
古書句讀釋例 / 楊樹達著
by Yang, Shuda, 1885-1956
楊樹達, 1885-1956
Beijing : Zhonghua shu ju, 1954
北京 : 中華書局, 1954
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.