National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 264 Results for subject:"Chinese classics -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Jing dian shi wen / Lu Deming zhuan
經典釋文 / 陸德明撰
by Lu, Deming, 556-627
陸德明, 556-627
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Xin xue wei jing kao / [Kang Youwei zhu]
新學偽經考 / [康有為著]
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有為, 1858-1927
Beijing : Gu ji chu ban she, 1956
北京 : 古籍出版社, 1956
 
 
Zhang Guogan wen ji xu bian. Jing xue juan / Du Chunhe bian
张国淦文集续编. 经学卷 / 杜春和編
by Zhang, Guogan, 1876-
张国淦, 1876-
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2003
北京市 : 北京燕山出版社 : 経销新华书店, 2003
 
 
Jing shi kao [microform]
經史考 [microform]
by Iguchi, Fumiaki
井口文炳
Kyoto : s.n., 1766
京都 : s.n., 1766
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Guan zhui bian / Qian Zhongshu zhu
管錐編 / 錢鍾書著
by Qian, Zhongshu, 1910-
錢鍾書, 1910-
Xianggang : Zhong hua shu chu Xianggang fen ju, 1979- (1980 printing- )
香港 : 中華書局香港分局, 1979- (1980 printing- )
 
 
Bai hu tong de lun : 10 juan / Ban Gu zuan ji
白虎通德論 : 10卷 / 班固纂集
by Ban, Gu, 32-92
班固, 32-92
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Nan Bei chao jing xue shi / Jiao Guimei zhu
南北朝经学史 / 焦桂美著
by Jiao, Guimei, 1968-
焦桂美
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2008
上海 : 上海古籍出版社, 2008
 
 
Jing dian shi wen / Lu Deming zhuan
經典釋文 / 陸德明撰
by Lu, Deming, 556-627
陸德明, 556-627
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Qun jing gai lun / Zhou Yutong zhu
羣經槪論 / 周予同著
by Zhou, Yutong, 1898-1981
周予同, 1898-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931
上海 : 商務印書館, 1931
 
 
Rong tan wen ye / Huang Yizhou [Daozhou] zhuan
榕檀問業 / 黄以周[道周]撰
by Huang, Daozhou, 1585-1646
黄道周, 1585-1646
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Uniform title: Guan zhui bian. English. Selections
by Qian, Zhongshu, 1910-
Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : Distributed by Harvard University Press, 1998
 
 
Wu shi nian lai de jing xue yan jiu / Lin Qingzhang zhu bian
五十年來的經學硏究 / 林慶彰主編
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2003
臺北市 : 臺灣學生書局, 2003
 
 
Qiu cha za ji : yi juan / Liu Luxun zhuan
秋槎雜記 : 一卷 / 劉履恂撰
by Liu, Luxun, 1738-1795
劉履恂, 1738-1795
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Guo xue dian ji yue du yao yi / Wu Mengfu zhu
国学典籍阅读要义 / 吴孟复著
by Wu, Mengfu
吴孟复
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2008
北京市 : 中國書店, 2008
 
 
Jing jin gu wen xue / zhu zhe Zhou Yutong
經今古文學 / 著者周予同
by Zhou, Yutong, 1898-
周予同, 1898-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 15 [1926]
上海 : 商務印書館, 民國15 [1926]
 
 
Guan zhui bian zeng ding / Qian Zhongshu zhu
管錐編增訂 / 錢鍾書著
by Qian, Zhongshu, 1910-
錢鍾書, 1910-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1982
 
 
Zhe shi jie jing lu : si juan / Ruan Yuan ji
浙士解經錄 : 四卷 / 阮元輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Su zhai bi ji : si juan / Weng Fanggang zhuan
蘇齋筆記 : 四卷 / 翁方綱撰
by Weng, Fanggang, 1733-1818
翁方綱, 1733-1818
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhongguo jing xue shi / Wu Yannan, Qin Xueqi, Li Yujie zhu bian ; Zhang Xiaosheng jiao ding
中國經學史 / 吳雁南, 秦學頎, 李禹階主編 ; 張曉生校訂
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2005
北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2005
 
 
Bai hu tong / [Ban Gu deng feng zhao zhuan]
白虎通 / [班固等奉詔撰]
by Ban, Gu, 32-92
班固, 32-92
Jinling [Nanjing] : Wei jing tang, Jiaqing ji wei [1799]
金陵 [南京] : 味經堂, 嘉慶己未 [1799]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.