National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 258 Results for subject:"Chinese drama -- 20th century."
Sort by:
 
 
Zhongguo hua ju xuan / Shanghai xi ju xue yuan xi ju wen xue xi bian
中国话剧选 / 上海戏剧学院戏剧文学系编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981-
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981-
 
 
Chu chu you qin ren
处处有亲人
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
Xian feng xi ju dang an / Meng Jinghui bian
先锋戏剧档案 / 孟京辉编
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2000
北京 : 作家出版社, 2000
 
 
Gang tie hong liu : (dian ying, hua ju ju ben zhuan ji)
钢铁洪流 : 〔电影,话剧剧本专辑〕
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Zhongguo zao qi hua ju xuan / Wang Weimin bian
中国早期话剧选 / 王卫民编
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Huo hai qin di : zhi shi qing nian shang shan xia xiang qu yi zhuan ji
火海擒敌 : 知识青年上山下乡曲艺专辑
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
Gun gun hong chen / Sanmao
滾滾紅塵 / 三毛
by Sanmao
三毛
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 79 [1990]
台北市 : 皇冠出版社, 民國79 [1990]
 
 
Xin ren jun ma
新人駿馬
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文學出版社, 1973
 
 
Ge ming yang ban xi ju ben hui bian
革命样板戏剧本汇编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1974-
北京 : 人民文学出版社, 1974-
 
 
1984, 1985 huo jiang ju ben ji. Hua ju, ge ju
1984, 1985 荻奖剧本集. 话剧, 歌剧
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京: 中国戏剧出版社: 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966. Xi ju ji / Zhang Geng zhu bian
中国新文艺大系, 1949-1966. 戏剧集 / 张庚主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, < >-1991
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, < >-1991
 
 
Zhonghua xi ju ji / [Liu Shuofu zong bian ji ; Zhongguo xi ju yi shu zhong xin chu ban bu bian ji wei yuan hui bian ji]
中華戲劇集 / 劉碩夫總編輯 ; 中國戲劇藝術中心出版部編輯委員會編輯]
Taibei : Zhongguo xi ju yi shu zhong xin chu ban bu, Minguo 59-60 [1970-1971]
臺北 : 中國戲劇藝術中心出版部, 民國59-60 [1970-1971]
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982. Xi ju ji / Wu Xue, Du Gao zhu bian
中国新文艺大系, 1976-1982. 戏剧集 / 吴雪, 杜高主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhen quan : dian ying hua ju ju ben zhuan ji
珍泉 : 电影话剧剧本专辑
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973
上海 : 上海人民出版社, 1973
 
 
Zhongguo lun xian qu wen xue da xi. Xi ju juan = Xiju juan / Qian Liqun zhu bian ; Feng Shihui, Huang Wanhua fu zhu bian ; Zhu Weihua xuan bian
中国沦陷区文学大系. 戏剧卷 = Xiju juan / 钱理群主编 ; 封世辉, 黄万华副主编 ; 朱伟华选编
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 1998
南宁市 : 广西教育出版社, 1998
 
 
Yuan ding zhi ge
园丁之歌
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
Nanhaishisanlang / Du Guowei bian ju
南海十三郎 / 杜國威編劇
by Du, Guowei
杜國威
Jiulong [Hong Kong] : Ci wen hua tang, 1995
九龍 [Hong Kong] : 次文化堂, 1995
 
 
Ming yue zhao ren lai : xi ju ji / "Jiangsu xi ju" bian ji bu, Jiangsu ren min chu ban she bian
明月照人来 : 戏剧集 / 《江苏戏剧》编辑部, 江苏人民出版社编
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
Liang, du / Peng Jingxi, Chen Fang zhu = Measure, Measure! / By Ching-Hsi Perng and Fang Chen English Translation by Ching-Hsi Perng
量, 度 / 彭镜禧, 陳芳著 = Measure, Measure! /By Ching-Hsi Perng and Fang Chen English Translation by Ching-Hsi Perng
Uniform title: Measure for Measure. Chinese
by Peng, Jingxi
彭镜禧
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2012
臺北市 : 臺灣學生書局, 2012
 
 
Wu Chongqing : wu mu hua ju / Song Zhidi zhu
雾重庆 : 五幕話剧 / 宋之的著
by Song, Zhidi, 1914-1956
宋之的, 1914-1956
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1957
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1957
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.