National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 1080 Results for subject:"Chinese essays."
Sort by:
 
 
Yi shan wen cun : 12 juan / Zhang Shen zhu
一山文存 : 12卷 / 章[shen]著
by Zhang, Shen, 1860-
章[shen], 1860-
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Shi ke zhai ji yan ji xing / Ma Jianzhong zhu
適可齋紀言紀行 / 馬建忠著
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Xian kan hua kai hua luo / Qu Xiulan zhu
閒看花開花落 / 瞿秀蘭著
by Qu, Xiulan, 1950-
瞿秀蘭, 1950-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2010
台北市 : 文史哲出版社, 2010
 
 
He chu mi tao yuan / Xie Xiuwen zhu
何處覓桃源 / 謝秀文著
by Xie, Xiuwen
謝秀文
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 99 [2010]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國99 [2010]
 
 
Hui you de gui yu / Chen Fucheng zhu
洄游的鮭魚 / 陳福成著
by Chen, Fucheng, 1952-
陳福成, 1952-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 99 [2010]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國99 [2010]
 
 
Shi dai feng lei xiang bi duan / Zhang Chengjue zhu
時代風雷響筆端 / 張成覺著
by Zhang, Chengjue, 1939-
張成覺, 1939-
Xianggang : Ke hua tu shu chu ban gong si, 2010
香港 : 科華圖書出版公司, 2010
 
 
Qilai hou shu / Yang Mu
奇萊後書 / 楊牧
by Yang, Mu, 1940-
楊牧, 1940-
Taibei Shi : Hong fan shu dian, 2009
臺北市 : 洪範書店, 2009
 
 
Chen shi shi wei yi de tian tang : Ming jia bi xia de sheng lao bing si / Lin Yutang deng zhu
尘世是唯一的天堂 : 名家笔下的生老病死 / 林语堂等著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2007
北京 : 中国国际广播出版社, 2007
 
 
Ye Shitao quan ji = The collected works of Yeh Shih-t̓ao / [zuo zhe Ye Shitao]
葉石濤全集 = The collected works of Yeh Shih-t̓ao / [作者葉石濤]
Uniform title: Works. 2006
by Ye, Shitao, 1925-
葉石濤, 1925-
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen hua ju ; Tainan Shi : Guo jia Taiwan wen xue guan chou bei chu, 2006-2008
高雄市 : 高雄市文化局 ; 臺南市 : 國家臺灣文學館籌備處, 2006-2008
 
 
Tō-sō hachidaikabun kōgi / Ishikawa Kōsai, Kushiro Hyōzō kōjutsu
唐宋八大家文講義 / 石川鴻斎, 食代豹蔵講義
Tōkyō : Kōbunsha : Ishikawa Shoten, Meiji 25-26 [1892-1893]
東京 : 興文社 : 石川商店, 明治 25-26 [1892-1893]
 
 
Jun zi zhi dao / Yu Qiuyu zhu
君子之道 / 余秋雨著
by Yu, Qiuyu
余秋雨
Taibei Shi : Yuan jian tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2015
臺北市 : 遠見天下文化出版股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yi xiang meng bu : Si Ming zhuan lan xuan / Xiong Zhiqin bian
異鄉猛步 : 司明專欄選 / 熊志琴編
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2011
香港 : 天地圖書有限公司, 2011
 
 
Zang hun / Yang Xin'an, Yang Jingyun zhu
藏魂 / 杨新安, 杨景云著
by Yang, Xin'an
杨新安
Beijing Shi : Zuo jia chu ban she, 2008
北京市 : 作家出版社, 2008
 
 
Ke yi lun = Take it as freedom / Ye Kuangzheng zhu
可以论 = Take it as freedom / 叶匡政著
by Ye, Kuangzheng
叶匡政
Beijing Shi : Zhong xin chu ban she, 2015
北京市 : 中信出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xu ri lou xuan ji / Wu Renhua zhu
旭日樓選集 / 吳任華著
by Wu, Renhua
吳任華
[Taibei], bing chen [1976]
[台北], 丙辰 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Ba Ling zhuan lan
巴陵專欄
by Ba, Ling
巴陵
Taibei : Xing guang chu ban she : Jing xiao zhe Xing guang shu bao she, Minguo 65 [1976]
台北 : 星光出版社 : 經銷者星光書報社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Yang guang yu yu lu / Zhang Jian zhu
陽光與雨露 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : Guo jia shu dian, Minguo 64 [1975]
臺北 : 國家書店, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Ba Jin jin zuo = Bajin jinzuo
巴金近作 = Bajin jinzuo
by Ba, Jin, 1904-2005
巴金, 1904-2005
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
成都 : 四川人民出版社 : 新華書店發行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Yun dai shan guan wen ji / Li Huan chu
雲臺山舘文集 / 李寰著
by Li, Huan
李寰
Taibei Shi : Zi you chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 自由出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Shan xiang : Xu Dishan jing xuan ji
山響 : 許地山精選集
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Tainan : Da Xia chu ban she, ©1979
台南 : 大夏出版社, ©1979
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.