National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 245 Results for subject:"Chinese fiction -- 20th century -- History and criticism."
Sort by:
 
 
Xian dai xiao shuo / Yang Changnian zhu
現代小說 / 楊昌年著
by Yang, Changnian
楊昌年
Taibei shi : San min shu ju, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 三民書局, 民國86 [1997]
 
 
Zhongguo xian dai xiao shuo shi / Zhao Xiaqiu, Zeng Qingrui
中国现代小说史 / 赵遐秋, 曾庆瑞
by Zhao, Xiaqiu
赵遐秋
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984-1985
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984-1985
 
 
Xian dai xiao shuo ming pian xuan du / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Yu Changjiang
现代小说名篇选读 / 主编周红兴 ; 编著俞長江
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 作家出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhui yi ran qing sui yue : wu shi nian dai xiao shuo yi shu lei xing lun / Dong Zhilin zhu
追忆燃情岁月 : 五十年代小说艺术类型论 / 董之林著
by Dong, Zhilin
董之林
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2001
郑州市 : 河南人民出版社, 2001
 
 
Xiao shuo zhui zong / Liu Siqian, Kong Fanqing zhu
小说追踪 / 刘思谦, 孔凡青著
by Liu, Siqian
刘思谦
Shenyang Shi : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xing hua shu dian fa xing, 1986
沈阳市 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
Kua shi ji feng hua : dang dai xiao shuo 20 jia / Wang Dewei
跨世紀風華 : 當代小說 20家 / 王德威
by Wang, Dewei
王德威
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2002
台北市 : 麥田出版, 2002
 
 
20 shi ji 70 nian dai xiao shuo yan jiu : "wen hua da ge ming" hou qi xiao shuo xing tai ji qi yan shen / Xiao Min zhu
20世纪70年代小说研究 : "文化大革命" 后期小说形态及其延伸 / 肖敏著
by Xiao, Min, 1976-
肖敏, 1976-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012
北京 : 中国社会科学出版社, 2012
 
 
Shi shi te xing yu shen mei guan zhao / Hu Lianggui zhu
史诗特性与审美观照 / 胡良桂著
by Hu, Lianggui
胡良桂
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she, 1994
[长沙市] : 湖南教育出版社, 1994
 
 
Yuan yang hu die pai yan jiu zi liao / Wei Shaochang bian
鴛鴦蝴蝶派硏究資料/ 魏紹昌編
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1980
香港: 生活・讀書・新知三联书店香港分店, 1980
 
 
Zhongguo jin dai wen xue lun wen ji, 1919-1949. Xiao shuo juan / Wang jun nian bian
中国近代文学论文集, 1919-1949. 小说卷 / 王俊年编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经銷, 1988
 
 
Xiao shuo Zhongguo : wan Qing dao dang dai de Zhong wen xiao shuo / Wang Dewei zhu
小說中國 : 晚清到當代的中文小說 / 王德威著
by Wang, Dewei
王德威
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 1993
臺北市 : 麥田出版, 1993
 
 
Zhongguo xian dai xiao shuo de guang yu se / Jin Hongda zhu
中国现代小说的光与色 / 金宏达著
by Jin, Hongda
金宏达
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Xin shi qi xiao shuo lun : ping lun jia shi ri tan / [Yan Gang ... et al. zhu]
新时期小说论 : 评论家十日谈 / [阎纲 ... et al. 著]
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
西安 : 陕西人民出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Minguo tong su xiao shuo lun gao / Zhang Gansheng zhu
民国通俗小说论稿 / 张赣生著
by Zhang, Gansheng
张赣生
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
重庆 : 重庆出版社 : 新華书店经销, 1991
 
 
Zhongguo dang dai xiao shuo wu shi nian / Li Yuntuan zhu
中国当代小说五十年 / 李运抟著.
by Li, Yuntuan, 1952-
李运抟, 1952-
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she : Guangdong Sheng Xin hua shu dian jing xiao, 2000
广州 : 暨南大学出版社 : 广东省新华书店经销,, 2000
 
 
Wu bian de tiao zhan : Zhongguo xian feng wen xue de hou xian dai xing / Chen Xiaoming zhu
无边的挑战 : 中国先锋文学的后现代性 / 陈晓明著
by Chen, Xiaoming, 1959-
陈晓明, 1959-
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing ke ji fa xing suo fa xing, 1993
长春市 : 时代文艺出版社 : 新华书店总店北京科技发行所发行, 1993
 
 
Zhongguo dang dai xiao shuo shi / Zhu bian Wang Mingfan ; bian zhu zhe Wang Mingfan ... [et al.]
中国当代小说史 / 主编汪名凡 ; 编著者汪名凡 ... [et al.]
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1991
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華书店发行, 1991
 
 
Zai hun dun de bian yuan chu yong xian : Zhongguo xian dai xiao shuo xi ju ce lue yan jiu / Miao Jun zhu
在混沌的边缘处涌现 : 中国现代小说喜剧策略研究 / 苗军著
by Miao, Jun
苗军
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2004
北京市 : 民族出版社, 2004
 
 
Yuan yang hu die pai yan jiu zi liao. Shi liao bu fen / Wei Shaochang bian
鴛鴦蝴蝶派硏究資料:. 史料部分/ 魏紹昌編
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1962
上海: 上海文艺出版社: 新华书店上海发行所发行, 1962
 
 
Zhongguo er shi shi ji "si shi nian dai" xiang tu xiao shuo yan jiu / Zhang Zhiping zhu
中国二十世纪"四十年代"乡土小说研究 / 张志平著
by Zhang, Zhiping, 1967-
张志平, 1967-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中国社会科学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.