National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 888 Results for subject:"Chinese fiction -- 20th century."
Sort by:
 
 
Chang pian xiao shuo : "shi yue" zhuan kan / bian ji zhe Beijing chu ban she wen yi bian ji shi
長篇小說: 《十月》专刊/ 编辑者北京出版社文艺编辑室
Beijing : Beijing chu ban she, 1983-
北京: 北京出版社, 1983-
 
 
He se niao qun : huang dan xiao shuo xuan cui / zhu bian Lan Dizhi, Li Fuwei ; xuan bian Lü Fang
褐色鸟群 : 荒诞小说选萃 / 主编蓝棣之, 李复威 ; 选编吕芳
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1989
[Peking] : 北京师范大学出版社, 1989
 
 
I shang / Chen Lide
翼上 / 陈立德
by Chen, Lide, 1935-
陈立德, 1935-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1982
北京 : 人民文学出版社, 1982
 
 
1985-1986 quan guo you xiu zhong pian xiao shuo ping xuan huo jiang zuo pin ji / Zhongguo zuo jia xie hui bian
1985-1986全国优秀中篇小说评选获奖作品集 / 中国作家协会编
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 作家出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Da xue lian / Yuan Yue zhu
大学恋 / 袁越著
by Yuan, Yue
袁越
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1998
北京 : 中国文联出版公司, 1998
 
 
Hui xiang gei Mao zhu xi zuo fan de shi hou : (Xue yuan xie zuo xuan di 1 ji) / Huang Chengyu deng zhu
回想給毛主席做飯的時候 : (學員寫作選第1輯) / 黄成玉等著
[Beijing] : Gong ren chu ban she, [1954]
[北京] : 工人出版社, [1954]
 
 
Zhongguo dang dai duan pian xiao shuo xuan / [bian yin Xin Ya Zhou wen hua ji jin hui]
中國當代短篇小說選 / [編印新亞洲文化基金會]
Xianggang : Xin Ya Zhou wen hua ji jin hui, 1988-
香港: 新亞洲文化基金會, 1988-
 
 
Ping fan de shi jie / Lu Yao zhu
平凡的世界 / 路遥著
by Lu, Yao, 1949-1992
路遥, 1949-1992
Beijing : Beijing chu ban ji tuan gong si : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2013
北京 : 北京出版集团公司 : 北京十月文艺出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao shuo san juan / Wang Junnian xuan zhu
小说三卷 / 王俊年选注
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
福卅 : 海峡文艺出版社 : 福建省新华书店经销, 1990
 
 
Shen chui / Gong Lingbao, Liu Bo deng zhu
神吹 / 孔令保, 刘波等著
Beijing : Nong cun du wu chu ban she, 1987
北京 : 农村读物出版社, 1987
 
 
Qing chun ou xiang / Cen Kailun zhu
青春偶像 / 岑凱倫著
by Cen, Kailun
岑凱倫
Taibei : Han lin chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北 : 漢麟出版社, 民國70 [1981]
 
 
Qiu / Ba jin zhu
秋 / 巴金著
by Ba, Jin, 1905-
巴金, 1905-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1962
北京 : 人民文学出版社, 1962
 
 
Xian dai zhong pian xiao shuo xuan, 1921-1949 / Liu Huijun ... [et al.] bian
現代中篇小说选, 1921-1949 / 刘会军 ... [et al.] 编
Beijing : Bao wen tang shu dian : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984-
北京 : 宝文堂书店 : 新华书店北京发行所发行, 1984-
 
 
Uniform title: Fu-hsi Fu-hsi (Chu tou). French
by Liu, Heng, 1954-
Beijing : Collection Panda : Eds. Litterature Chinoise, 1991
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966. Zhong pian xiao shuo ji / Kong Luosun, Zhu Zhai zhu bian
中国新文艺大系, 1949-1966. 中篇小说集 / 孔罗荪, 朱寨主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987-1988
北京 : 中國文联出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1987-1988
 
 
Qi yi de lü cheng / Zhou Yongnian deng zhu
奇异的旅程 / 周永年等著
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1984
 
 
Ji e de nü er / Hong Ying zhu
饥饿的女儿 / 虹影著
by Hong, Ying, 1962-
虹影, 1962-
Beijing : Zhi shi chu ban she, 2003
北京 : 知识出版社, 2003
 
 
Jin feng dou yin long / Shen Bangshou kou shu ; Wan Shengding zheng li
金凤斗银龙 / 沈邦寿口述 ; 万生鼎整理
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1987
北京 : 中国文联出版公司, 1987
 
 
Xi zao / Yang Jiang
洗澡 / 楊絳
by Yang, Jiang, 1911-
楊絳, 1911-
Beijing : Sheng huo. du shu. xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 生活・讀書・新知三聯書店 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo xian dai zuo jia li shi xiao shuo xuan / ben she xuan bian
中国现代作家历史小说选 / 本社选编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海社会科学院出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.