National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 79 Results for subject:"Chinese fiction -- 21st century."
Sort by:
 
 
Zhongguo bing hun : zhi ji zhan Zhennan guan / Zeng Xiaoping zhu
中國兵魂 : 之激戰鎮南關 / 曾小平著
by Zeng, Xiaoping
曾小平
Xianggang : Chen xiang ji tu shu you xian gong si, 2014-2015
香港 : 陳湘記圖書有限公司, 2014-2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chi jiao yi sheng / Fan Xiaoqing
赤腳醫生 / 范小青
by Fan, Xiaoqing, 1955-
范小青, 1955-
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015
台北市 : 麥田出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng shi zhi lian = Love in the city / Sheng Yuehan zhu
城市之戀 = Love in the city / 盛约翰著
by Sheng, John
盛约翰
Kingsbury, Vic. : Aodaliya yuan xiang chu ban she, 2010
Kingsbury, Vic. : 澳大利亞原鄉出版社, 2010
 
 
Ding zhi bao guang / Li Jiaqi zhu
定制曝光 / 李佳奇著
by Li, Jiaqi
李佳奇
Beijing : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2017
北京 : 中信出版集团股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Kong shou tao bai lang / Biaoshu zhu
空手套白狼 / 彪叔著
by Biaoshu
彪叔
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2013
北京 : 作家出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Liang Guangzheng de guang = The light of Liang Guangzheng / Liang Hong zhu
梁光正的光 = The light of Liang Guangzheng / 梁鸿著
by Liang, Hong, 1973-
梁鸿, 1973-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2017
北京市 : 人民文学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Chengdu, jin ye qing jiang wo yi wang = Leave me alone : a novel of Chengdu / Murong Xuecun zhu
成都, 今夜请将我遗忘 = Leave me alone : a novel of Chengdu / 慕容雪村著
by Murong, Xuecun, 1974-
慕容雪村, 1974-
Beijing Shi : Zhongguo he ping chu ban she, 2011
北京市 : 中国和平出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
2009 Zhongguo zhong pian xiao shuo nian xuan [electronic resource] / Zhongguo xiao shuo xue hui zhu bian ; Xie Youshun
2009中国中篇小说年选 [electronic resource] / 中国小说学会主编 ; 谢有顺
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2010
广州 : 花城出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Fen dou zhe : Hou Canghai shang lu bi ji = Striver / Xiaoqiaolaoshu zhu
奋斗者 : 侯沧海商路笔记 = Striver / 小桥老树著
by Xiaoqiaolaoshu
小桥老树
Beijing Shi : Min zhu yu jian she chu ban she, 2017
北京市 : 民主与建设出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing ai qing : zhi ai mo sheng ren = Beijing aiqing : zhiai moshengren / Xu Xiaobin, Chen Ran deng zhu ; Zhang Ying zhu bian
北京爱情 : 只爱陌生人 = Beijing aiqing : zhiai moshengren / 徐小斌, 陈染等著 ; 张英主编
Beijing : Tai hai chu ban she, 2006
北京 : 台海出版社, 2006
 
 
Qu zhong ren zai / Zhou Daxin zhu
曲终人在 / 周大新著
by Zhou, Daxin, 1952-
周大新, 1952-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2015
北京 : 人民文学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chong fan lang qun / Li Weiyi zhu
重返狼群 / 李微漪著
by Li, Weiyi
李微漪
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2012
武汉市 : 长江文艺出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Qi / Wen Zhen zhu
柒 / 文珍著
by Wen, Zhen
文珍
Beijing : Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017
北京 : 北京时代华文书局, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Duo shu ren si yu tan lan / Murong Xuecun zhu
多数人死于贪婪 / 慕容雪村著
by Murong, Xuecun, 1974-
慕容雪村, 1974-
Beijing Shi : Jiu Zhou chu ban she, 2014
北京市 : 九州出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
2003 zhong pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian xuan
2003中篇小说 / 人民文学出版社编辑部编选
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2004
北京市 : 人民文学出版社, 2004
 
 
Teng = Pain / Sun Pin zhu
疼 = Pain / 孙頻著
by Sun, Pin
孙頻
Beijing : Beijing lian he chu ban gong si, 2016
北京 : 北京联合出版公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Die luo zai yun duan / Murong Xuecun zhu
跌落在云端 / 慕容雪村著
by Murong, Xuecun, 1974-
慕容雪村, 1974-
[Huhehaote] : Nei Menggu ren min chu ban she, 2004
[呼和浩特] : 内蒙古人民出版社, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Bu er / Feng Tang zhu
不二 / 馮唐著
by Feng, Tang, 1971-
馮唐, 1971-
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2013 , ©2012
香港 : 天地圖書有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jing hua shen xiang zhang tie zui / Xu Jinyan zhu
京华神相张铁嘴 / 许金焰著
by Xu, Jinyan
许金焰
Beijing Shi : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2007
北京市 : 中国华侨出版社, 2007
 
 
Du ye zhou / Ouyang Yu zhu
獨夜舟 / 歐陽昱著
by Ouyang, Yu, 1955-
歐陽昱, 1955-
Taibei Shi : Lie hai ren, 2017
台北市 : 獵海人, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.