National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 2150 Results for subject:"Chinese fiction"
Sort by:
 
 
17 shi ji bai hua xiao shuo de chuang zuo yu chuan bo : yi Suzhou di qu wei zhong xin de yan jiu / Xu Zhendong zhu
17世纪白话小说的创作与传播 : 以苏州地区为中心的研究 / 许振东著
by Xu, Zhendong, 1966-
许振东, 1966-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2005
北京 : 中国社会科学出版社, 2005
 
 
Sheng zhe wei wang = Queen stain season one / Luoluo zhu
剩者为王 = Queen stain season one / 落落著
by Luoluo, 1982-
落落, 1982-
Wuhan : Chang jiang wen yi chu ban she, 2011
武汉 : 长江文艺出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Fu sheng meng [electronic resource] / L
浮生梦 [electronic resource] / L
by L
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2010
南宁 : 广西人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tai yang cao / Kongyin zhu
太阳草 / 空因著
by Kongyin
空因
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2010
台北市 : 文史哲出版社, 2010
 
 
Zuantian feng / "Zuantian feng" san jie he chuang zuo zu ji ti chuang zuo ; Xi Zhi zhi bi
钻天峰 / 《钻天峰》三结合创作組集体创作 ; 奚植执笔
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1975
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店发行, 1975
 
 
Tian hei de hen man / Zhou Daxin zhu
天黑得很慢 / 周大新著
by Zhou, Daxin, 1952-
周大新, 1952-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2018
北京 : 人民文学出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Chi gua shi dai de er nü men / Liu Zhenyun zhu
吃瓜时代的儿女们 / 刘震云著
by Liu, Zhenyun
刘震云
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
武汉市 : 长江文艺出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jing dian mi ben zhen shang / Li Ming bian
中國經典秘本珍賞 / 李明編
Xianggang : Xiang jiang wen hua shi ye gong si, 2009
香港 : 香江文化事業公司, 2009
 
 
Jue er = The actress / Yan Geling zhu
角儿 = The actress / 严歌苓著
by Yan, Geling
严歌苓
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
武汉市 : 长江文艺出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Ren a, ren! / Dai Houying
人啊, 人! / 戴厚英
by Dai, Houying
戴厚英
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[广州] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Chang pian xiao shuo : "shi yue" zhuan kan / bian ji zhe Beijing chu ban she wen yi bian ji shi
長篇小說: 《十月》专刊/ 编辑者北京出版社文艺编辑室
Beijing : Beijing chu ban she, 1983-
北京: 北京出版社, 1983-
 
 
Zhongguo gu dai yan qing xiao shuo shi / Zhang Tingxing zhu
中国古代艳情小说史 / 张廷兴著
by Zhang, Tingxing
张廷兴
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Ye Shitao quan ji = The collected works of Yeh Shih-t̓ao / [zuo zhe Ye Shitao]
葉石濤全集 = The collected works of Yeh Shih-t̓ao / [作者葉石濤]
Uniform title: Works. 2006
by Ye, Shitao, 1925-
葉石濤, 1925-
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen hua ju ; Tainan Shi : Guo jia Taiwan wen xue guan chou bei chu, 2006-2008
高雄市 : 高雄市文化局 ; 臺南市 : 國家臺灣文學館籌備處, 2006-2008
 
 
Bai xue wu ya / Chi Zijian zhu
白雪乌鸦 / 迟子建著
by Chi, Zijian, 1964-
迟子建, 1964-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2010
北京市: 人民文学出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo bing hun : zhi ji zhan Zhennan guan / Zeng Xiaoping zhu
中國兵魂 : 之激戰鎮南關 / 曾小平著
by Zeng, Xiaoping
曾小平
Xianggang : Chen xiang ji tu shu you xian gong si, 2014-2015
香港 : 陳湘記圖書有限公司, 2014-2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gang shang de shi ji / Wang Anyi zhu
崗上的世紀 / 王安憶著
by Wang, Anyi, 1954-
王安憶, 1954-
Taibei Xian Zhonghe Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2008
台北縣中和市 : INK印刻文學生活雜誌出版有限公司, 2008
 
 
Wei Manzhouguo / Chi Zijian
伪满洲国 / 迟子建
by Chi, Zijian, 1964-
迟子建, 1964-
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2004
北京市 : 人民文学出版社, 2004
 
 
Chi jiao yi sheng / Fan Xiaoqing
赤腳醫生 / 范小青
by Fan, Xiaoqing, 1955-
范小青, 1955-
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015
台北市 : 麥田出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Di qiu wang shi / Liu Cixin zhu
地球往事 / 刘慈欣著
by Liu, Cixin
刘慈欣
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2012
重庆 : 重庆出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Chun feng bu xiang shi / Zhu Xining zhu
春風不相識 / 朱西寗著
by Zhu, Xining, 1927-
朱西寗, 1927-
Taibei : Huang guan chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 皇冠出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.