National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 76 Results for subject:"Chinese language -- Conversation and phrase books -- English."
Sort by:
 
 
Han yu san bai ju = Chinese 300 / Beijing yu yan xue yuan bian ; Dan Cong, Bao Qijing jiang lu
汉语三百句 = Chinese 300 / 北京语言学院编 ; [Dan]聰, 鮑起靜講錄
Xianggang : Dai guang chu ban she, [198?]
香港 : 大光出版社 : [198?]
 
 
Han yu kou yu jiu bai ju = Spoken Chinese 900 / by Zhang Yajun, Chen Kemiao, Xun Chunsheng; translated by Zhang Wei
漢語口語九百句 = Spoken Chinese 900 / by Zhang Yajun, Chen Kemiao, Xun Chunsheng; translated by Zhang Wei
by Zhang, Yajun
张亚军
Hong Kong : Joint Publishing, 1985
 
 
by Taylor, Chris, 1961-
Hawthorn, Vic. : Lonely Planet, 1991
 
 
Han yu su cheng = Intensive course of Chinese language / Beijing yu yan xue yuan bian ; Jiao Linuo, Dan Cong, jiang lu
汉语速成 = Intensive course of Chinese language / 北京语言学院編 ; 焦莉娜, [Dan]聪, 讲录
Xianggang : Da guang chu ban she you xian gong si, 1985
香港 : 大光出版社有限公司, 1985
 
 
by Huang, Hsi-ling
Hong Kong, Govt. Printer, under the auspices of the Institute of Oriental Studies, Hong Kong University, 1963-67
 
 
Ying yu kou yi shou ce / Liaoning da xue wai yu xi "Ying yu kou yi shou ce" bian xie xiao zu bian
英语口译手册 / 辽宁大学外语系《英语口译手册》编写小组编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1980
 
 
Han yu jiao ji = Communicative Chinese / Kang Yuhua, Zhu Bingyao, Zhao Yongxin
汉语交際 = Communicative Chinese / 康玉华, 祝秉耀, 赵永新
by Kang, Yuhua
康玉华
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1991
北京 : 华语教学出版社, 1991
 
 
Han yu hui hua shou ce = Chinese conversation / Beijing yu yan xue yuan bian ji yan jiu bu bian
汉语会话手册 = Chinese conversation / 北京语言学院编辑硏究部编
Beijing : Shang wu yin shu guan : Fa xing zhe xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1982
北京 : 商务印书馆 : 发行者新华书店北京发行所, 1982
 
 
Han yu shi ting shuo / Shi Baoyi ... [et al.] bian
汉语视听说 / 施宝义 ... [et al.] 编
Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京市 : 外语教学与研究出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1989
 
 
by Huang, Hsi-ling
Hong Kong, Govt. Printer, under the auspices of the Institute of Oriental Studies, Hong Kong University, 1963-67
 
 
by Taylor, Chris, 1961-
Hawthorn, Vic. : Lonely Planet, 1996
 
 
Han yu kou yu jiao cheng = A Course in spoken Chinese / Beijing yu yan xue yuan yi xi bian
汉语口语教程 = A Course in spoken Chinese / 北京语言学院一系编
Beijing : Commercial Press, 1983
 
 
South Yarra, Vic. : Lonely Planet, 1985
 
 
Jin ri Han yu / zhu bian Hu Yushu ; bian zhe Chen Chen ... [et al.]
今日漢語 / 主編胡裕樹 ; 編者陳晨 ... [et al.]
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986-
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1986-
 
 
Zhong wen hui hua yi bai si shi ke / Wang He Zhaonan zhu = 140 lessons on Chinese conversation / by Chao nan Ho Wang
中文會話一百四十課/ 汪何兆男著= 140 lessons on Chinese conversation / by Zhaonan He Wang
by He, Zhaonan, 1914-
何兆男, 1914-
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 70 [1981]
臺北市: 成文出版社, 民國70 [1981]
 
 
Ding zheng Hua Ying yao yu lei bian / [bian zuan zhe Shang wu yin shu guan bian yi suo] = English and Chinese conversations
訂正華英要語類編 / [編纂者商務印書館編譯所] = English and Chinese conversations
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1926
[Shanghai] : 商務印書館, 1926
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.