National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 70 Results for subject:"Chinese language -- Glossaries, vocabularies, etc."
Sort by:
 
 
Xian dai Han yu tong yong zi biao = Xiandai Hanyu tongyongzi biao / Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui Han zi chu bian
现代汉语通用字表 = Xiandai Hanyu tongyongzi biao / 国家语言文字工作委员会汉字处编
Beijing : Yu wen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 语文出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Wen yan chang yong ci dian / Jiang Bida, Li Zhongtian
文言常用词典 / 蒋必达, 李忠田
by Jiang, Bida
蒋必达
Hainan : Nanhai chu ban gong si ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1991
海南 : 南海出版公司 ; [Peking] : 新华书店北京发行所经销, 1991
 
 
Jiao cha ke xue xue ke ci dian / Jiang Zhenhuan zhu bian
交叉科学学科词典 / 姜振寰主编
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 人民出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Cuo bie zi shou ce / Gao Zheng bian
錯別字手册 / 高正編
by Gao, Zheng
高正
Xianggang : Shanghai shu ju, 1962
香港 : 上海書局, 1962
 
 
Yi qian yi bai ge ji ben Han zi shi yong, jiao xue fa / Hong Shen zhu
一千一百個基本漢字使用, 敎學法 / 洪深著
by Hong, Shen, 1894-1955
洪深, 1894-1955
Xianggang: [s.n.], 1971?
香港 : [s.n.], 1971?
 
 
Yin shua tong yong Han zi zi xing biao = Yinshua tongyong Hanzi zixingbiao : fu "Yin shua tong yong Han zi zi xing biao" yin xu jian zi biao
印刷通用汉字字形表 = Yinsshua tongyong Hanzi zinxingbiao : 附《印刷通用汉字字形表》音序检字表
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 文字改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Nong cun si yan chang yong zi / Xiao Congfang, Liu Yiran bian
农村四言常用字 / 肖从方, 刘毅然
by Xiao, Congfang
肖从方
[Peking] : Nong cun du wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 农村读物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xian dai Han yu chang yong zi biao / Guo jia yu yan wen zi gong zuo wei yuan hui Han zi chu bian
现代汉语常用字表 / 国家语言文字工作委员会汉字处编
Beijing : Yu wen chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 语文出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Chang jian cuo bie zi hui bian / Shao Kunlin bian xie
常见错別字汇编 / 卲坤林编写
by Shao, Kunlin
卲坤林
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东敎育出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Kuai su ji zhong shi zi shou ce / Zhang Xuetao, Yang Wenke
快速集中识字手册 / 张学涛, 杨文科
by Zhang, Xuetao
张学涛
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1982
[Peking] : 新华出社版, 1982
 
 
Mei ri yi zi san bu qu / Hong Jiahui zhu
每日一字三部曲/ 洪嘉惠著
by Hong, Jiahui
洪嘉惠
Taibei shi : Ming ren chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北市: 名人出版社, 民國71 [1982]
 
 
Hua yu de qing sheng ci hui = Huayu de qingsheng cihui / Feng Zhuanhuang
华语的轻声词汇 = Huayu de qingsheng cihui / 冯传璜
by Feng, Zhuanhuang
冯传璜
[Singapore] : Nan yang da xue hua yu yan jiu zhong xin, 1975
[Singapore] : 南洋大学华语研究中心, 1975
 
 
Chang yong Han zi bian xi / Li Menghui, Qiu Xuan bian
常用汉字辨析/ 李孟徽,邱瑄编
by Li, Menghui
李孟徽
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都: 四川教育出版社: 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Shi ci qu yu ci hui shi / Zhang Xiang zhu
詩詞曲語辭滙釋 / 張相著
by Zhang, Xiang, 1877-1945
張相, 1877-1945
Beijing : Zhonghua shu ju 1963
北京 : 中華書局 1963
 
 
Guo zi biao zhun zi ti : jiao shi shou ce / zhuan gao ren Zeng Rongfen ; bian ji zhe Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui
國字標準字體 : 教師手册 / 撰稿人曾榮汾 ; 編輯者教育部國語推行委員會
by Zeng, Rongfen
曾榮汾
Taibei shi : Jiao yu bu, Minguo 83 [1994]
台北市: 教育部, 民國83 [1994]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.