National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 319 Results for subject:"Chinese language -- Grammar."
Sort by:
 
 
Zhongguo yu fa gang yao / [Wang Li zhu]
中國語法綱要 / [王力著]
by Wang, Li, 1900-1986
王力, 1900-1986
Taibei Shi : Di ping xian chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 地平線出版社, 民國63 [1974]
 
 
Yu fa / "Yu fa" bian xie zu
语法 / 《语法》编写组
by Yu fa bian xie zu
语法编写组
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Bi jiao wen fa : ci wei yu ju shi / Li Jinxi zhu
比較文法 : 詞位與句式 / 黎錦熙著
by Li, Jinxi, 1889-1978
黎錦熙, 1889-1978
Beiping : Zhu zhe shu dian, Minguo 22 [1933]
北平 : 著者書店, 民國22 [1933]
 
 
Bi jiao wen fa : ci wei yu ju shi / Li Jinxi zhu. Guo wen bi jiao wen fa / Zhou Qiming bian zhu
比較文法 : 詞位與句式 / 黎錦熙著. 國文比較文法 / 周遲明編著
by Li, Jinxi, 1889-1978
黎錦熙, 1889-1978
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Xian dai Han yu yu fa zhi shi / Xing Fuyi
现代汉语语法知识 / 邢福义
by Xing, Fuyi
邢福义
[Wuhan Shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei Sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai Han yu yu fa qian jiang / Peng Xianchu bian zhu
現代汉语语法浅讲 / 彭先初 编著
by Peng, Xianchu
彭先初
Wuhan : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
武汉 : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai Han yu yu fa yan jiu / Zhu Dexi zhu
现代汉语语法研究/ 朱德熙著
by Zhu, Dexi
Beijing : Shangwu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 商務印书館: 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Zhongguo wen fa yao lüe / Lü Shuxiang zhu
中國文法要略 / 呂叔湘著
by Lü, Shuxiang
呂叔湘
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, 1974
台北 : 文史哲出版社, 1974
 
 
Han yu yu fa yan jiu can kao zi liao / Wang Songmao zhu bian ; Zhao Jingzhen, Wu Zhixiao, Chang Chunmin bian
汉语语法研究参考資料/ 王松茂主编; 赵静贞, 吴志霄, 常纯民编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行, 1983
 
 
Ma shi wen tong jiao zhu, Ma Jianzhong yuan zhu, Zhang Xichen jiao zhu
馬氏文通校注, 馬建忠原著, 章錫琛校注
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Beijing, Zhonghua shu ju, 1961
北京, 中華書局, 1961
 
 
Guo wen fa zhi yan jiu / Jin Zhaozi zhu
國文法之硏究 / 金兆梓著
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
He Rong wen ji
何容文集
by He, Rong, 1903-
何容, 1903-
Taibei : Guo yu ri bao she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 國語日報社, 民國64 [1975]
 
 
Han yu hua yu yu yan xue chu tan / Wang Fuxiang
汉语话语语言学初探 / 王福祥
by Wang, Fuxiang
王福祥
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 商务印书馆 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
 
 
Han yu yu fa shi gai yao / Pan Yunzhong zhu
漢語語法史概要/ 潘允中著
by Pan, Yunzhong
[Zhengzhou shi] : Zhong zhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[郑州市]: 中州书画社: 河南省新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo xian dai yu fa / Wang Li zhu
中國現代語法 / 王力著
by Wang, Li, 1900-1986
王力, 1900-1986
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1947
上海 : 商務印書館, 1947
 
 
Yu wen za ji / Lü Shuxiang
语文杂记 / 吕叔湘
by Lü, Shuxiang
吕叔湘
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Shi yong Han yu yu fa / Ni Baoyuan, Zhang Zongzheng
實用漢语语法 / 倪宝元, 张宗正
by Ni, Baoyuan
倪宝元
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.