National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Chinese language -- Heteronyms."
Sort by:
 
 
Xian dai Han yu yi du ci ci dian / Lü Yongxiu, Lai Xinghua bian zhu
现代汉语异读词词典 / 呂永修, 赖兴华编著
by Lü, Yongxiu
吕永修
Beijing Shi : Bing qi gong yan chu ban she, 1990
北京市 : 兵器工業出版社, 1990
 
 
Po yin zi da quan / Zeng Guotai zhu
破音字大全 / 曾國泰著
by Zeng, Guotai
曾國泰
Taibei : Ming ren chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北 : 名人出版社, 民國68 [1979]
 
 
Duo yin zi shi yong shou ce / Zhang Zhengnan bian zhu
多音字實用手册 / 張正男編著
by Zhang, Zhengnan
張正男
Taibei shi : Guo li Taiwan shi fan da xue zhong deng jiao yu fu dao wei yuan hui, Minguo 83 [1994]
台北市: 國立臺灣師範大學中等教育輔導委員會, 民國83 [1994]
 
 
Duo yin zi bian xi zi dian / Lin Shansen, Lin Ting
多音字辨析字典 / 林山森, 林挺
by Lin, Shansen
林山森
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 1993
福州 : 福建教育出版社, 1993
 
 
Po yin zi tan yuan / Li Bingjie zhu
破音字探原/ 李炳傑著
by Li, Bingjie
Taibei shi : Wen hao chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市: 文豪出版社, 民國72 [1983]
 
 
Duo yin zi fen du yan jiu : yi du yin yu yin wei zhong xin / Wang Zhicheng zhu
多音字分讀研究 : 以讀音語音為中心 / 王志成著
by Wang, Zhicheng
王志成
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北市: 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Shi yong duo yin zi / Qiu Xichuan bian zhuan
實用多音字 / 邱錫川編撰
by Qiu, Xichuan
邱錫川
Taibei Shi : Ya xuan tang, 2006
台北市 : 雅軒堂, 2006。
 
 
Han yu duo yin ci yong fa bian xi ci dian [electronic resource] / Lin Shansen
汉语多音词用法辨析词典 [electronic resource] / 林山森
by Lin, Shansen
林山森
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2010
北京 : 世界图书出版公司, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Han yu duo yin zi bian lue / Lin Ran [bian]
汉语多音字辨略 / 林然 [编]
by Lin, Ran
林然
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海外语教育出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1986
 
 
Han zi yi du zi dian [electronic resource] / zhu bian Wang Xinghan
汉字异读字典 [electronic resource] / 主编王兴汉
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 1994
郑州 : 河南人民出版社, 1994
BookBook, OnlineOnline
 
 
Duo yin zi bian xi / Li Huacan bian xie
多音字辨析 / 李华灿编写
by Li, Huacan
李华灿
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
济南 : 山东敎育出版社 : 山东省新华书店发行, 1982
 
 
Wo yao zheng fu po yin zi / Zhou Jiechen zhu
我要征服破音字 / 周介塵著
by Zhou, Jiechen
周介塵
Taibei Shi : Ming ren chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 名人出版社, 民國67 [1978]
 
 
Gu yin he / Li Tiaoyuan zhuan. Guan yun kao yi / Wu Xingqin zhuan
古音合/ 李調元撰.官韻考異/吴省欽篹
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Duo yi ci, tong yi ci, fan yi ci / Yang Shuzhong
多义词, 同义词, 反义词 / 杨书忠
by Yang, Shuzhong
杨书忠
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Gu jin Han yu zhong rong yi du cuo he yong cuo de zi / Liu Yunsheng
古今汉语中容易读错和用错的字 / 刘允声
by Liu, Yunsheng
刘允声
Beijing Shi : Zhongguo ji you chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京市 : 中国集邮出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Duo yin duo yi zi yong fa ju li = Douyin duoyi zi yongfa juli / Qi Xuechu bian
多音多义字用法举例= Duoyin duoyi zi yongfa juli / 斉学初編
by Qi, Xuechu
斉学初
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1982
上海: 上海教育出版社, 1982
 
 
Chinese-English dictionary of polyphonic characters / Compiled by Roderick S. Bucknell and Yang Mu = Duo yin duo yi zi Han Ying zi dian / Bai Ruide, Yang Mu bian
Chinese-English dictionary of polyphonic characters / Compiled by Roderick S. Bucknell and Yang Mu = 多音多义字汉英字典 / 白瑞德, 杨沐编
by Bucknell, Roderick S., 1937-
Beijing : Sinolingua, 1999
 
 
Duo yin duo yi zi xiao zi dian : fu Ying wen shi yi / Li Qinghua, Wu Yunxia bian ; He Peihui Ying wen fan yi
多音多义字小字典 : 附英文释义 / 李清华, 武云霞编 ; 何培慧英文翻译
by Li, Qinghua
李清华
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1987
北京 : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.