National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 341 Results for subject:"Chinese language -- Phonology."
Sort by:
 
 
You zhong gu dao xian dai sheng mu fa zhan de te shu xian xiang / Li Sanrong zhu
由中古到現代聲母發展的特殊現象 / 李三榮著
by Li, Sanrong
李三榮
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 文史哲出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Tang Wu dai yun shu ji cun / Zhou Zumo bian
唐五代韻書集存 / 周祖谟编
by Zhou, Zumo
周祖谟
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Dong Tonghe xian sheng yu yan xue lun wen xuan ji / Ding Bangxin bian
董同龢先生語言學論文選集 / 丁邦新編
by Dong, Tonghe, 1911-1963
董同龢, 1911-1963
[Taibei Shi] : Shi huo chu ban she, Minguo 63 [1974]
[台北市] : 食貨出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Han yu yin yun xue dao lun / Luo Changpei zhu
漢語音韻學導論 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Taibei : Jiu si chu ban she, Min guo 67 [1978]
台北 : 九思出版社, 民國67 [1978]
 
 
Song ben Guang yun
宋本廣韻
Uniform title: Guang yun
廣韻
[Beijing shi] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1982
[北京市] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1982
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Sheng yun xue lun wen ji / Chen Xinxiong, Yu Dacheng zhu bian ; Mu duo bian ji shi bian ji
聲韻學論文集 / 陳新雄, 于大成主編 ; 木鐸編輯室編輯
Taibei : Mu duo chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 木鐸出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai qian qi gu yin xue yan jiu = Qingdaiqianqi guyinxue yanjiu / Zhang Minquan zhu
清代前期古音学硏究 = Qingdaiqianqi guyinxue yanjiu / 张民权著
by Zhang, Minquan, 1957-
张民权, 1957-
Beijing Shi : Beijing guang bo xue yuan chu ban she, 2002
北京市 : 北京广播学院出版社, 2002
 
 
Jiao ding bu zheng Zhong yuan yin yun ji zheng yu zuo ci qi li : fu suo yin / Zhou Deqing zhu ; Li Diankui jiao ding
校訂補正中原音韻及正語作詞起例 : 附索引 / 周德清著 ; 李殿魁校訂
Uniform title: Zhong yuan yin yun
中原音韻
by Zhou, Deqing, active 1314-1324
周德清, active 1314-1324
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 學海出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Guo yin xue / Guo li Taiwan shi fan da xue guo yin jiao cai bian ji wei yuan hui bian zuan
國音學 / 國立臺灣師范大學國音敎材編輯委員會編纂
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju ; New York, N.Y. : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 正中書局 ; New York, N.Y. : 美國總經銷 華強圖書公司, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo sheng yun xue gai yao / Zhang Shilu zhu
中國聲韻學槪要 / 張世祿著
by Zhang, Shilu, 1902-
張世祿, 1902-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 52 [1963]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國52 [1963]
 
 
Han yu li shi yin yun xue = Hanyu lishi yinyunxue / Pan Wuyun zhu
汉语历史音韵学 = Hanyu lishi yinyunxue / 潘悟云著
by Pan, Wuyun
潘悟云
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2000
上海 : 上海敎育出版社, 2000
 
 
Song ben qie yun zhi zhang tu / Sima Guang zhuan
宋本切韵指掌圖 / 司馬光撰
Uniform title: Qie yun zhi zhang tu
切韵指掌圖
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Shi yun pu / Lu Zhiwei zhu
詩韻譜 / 陸志韋著
by Lu, Zhiwei, 1894-1970
陸志韋, 1894-1970
Xianggang : Tai ping shu ju, 1966
香港 : 太平書局, 1966
 
 
Han yu yin yun xue ji chu / Chen Fuhua bian [xie]
汉语音韵学基础 / 陈复华编[写]
by Chen, Fuhua
陈复华
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Shū Shin Kan sandai no kochū kenkyū / Takahata Hikojirō
周秦漢三代の古紐研究 / 高畑彦次郎
by Takahata, Hikojirō
高畑彦次郎
Kyōto-shi : Tōhō Bunka Gakuin Kyōto Kenkyūjo, Shōwa 12 [1937]
京都市 : 東方文化學院京都硏究所, 昭和 12 [1937]
 
 
Li Yuan Yin qie pu zhi gu yin xue / Lin Pinghe zhu
李元音切譜之古音學 / 林平和著
by Lin, Pinghe
林平和
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國69 [1980]
 
 
Gao Yuan guo yin xue / [zhu zhe Gao Yuan]
高元國音學 / [著者高元]
by Gao, Yuan
高元
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 12 [1923]
上海 : 商務印書館, 民國12 [1923]
 
 
Li dai Han yu yin yun xue wen xuan / Wang Shouming xuan zhu
歷代漢語音韻學文選 / 汪壽明選注
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
by Chen, Zhenhuan
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
 
 
Yin yun xue / Chen Zhenhuan bian zhu
音韻學 / 陈振寰编著
by Chen, Zhenhuan
陈振寰
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.