National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 85 Results for subject:"Chinese language -- Reform."
Sort by:
 
 
Han zi de zheng li he jian hua = Hanzi de zhengli he jianhua / [Wen zi gai ge chu ban she bian]
汉字的整理和简化 = Hanzi de zhengli he jianhua / [文字改革出版社编]
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1974
北京 : 文字改革出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Qingmo wenzi gaige wenji : Qing mo wen zi gai ge wen ji / Wen zi gai ge chu ban she bian
Qingmo wenzi gaige wen ji : 清末文字改革文集 / 文字改革出版社編
by Wen zi gai ge chu ban she
文字改革出版社
Beijing : Wenzi gaige chu ban she. Wen zi gai ge chu ban she, 1958
北京 : Wenzi gaige chupanshe, 文字改革出版社, 1958
 
 
Guan yu wen zi gai ge de fan si / Duan Shengnong
关于文字改革的反思 / 段生农
by Duan, Shengnong
段生农
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 教育科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Jian hua Han zi wen ti / Wu Yuzhang deng zuo ; Zhongguo yu wen za zhi she bian
簡化漢字問題 / 吳玉章等作;中國語文雜誌社編
Beijing : Zhonghua shu ju : Zong jing shou Xin hua shu dian, 1956
北京 : 中華書局 : 总經售新華書店, 1956
 
 
Jian guo yi lai wen zi gai ge gong zuo bian nian ji shi = Jianguo yilai wenzi gaige gongzuo biannian jishi / "Wen zi gai ge" za zhi bian ji bu bian
建国以来文字改革工作编年记事 = Jianguo yilai wenzi gaige gongzuo biannian jishi / 《文字改革》杂志编辑部编
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文字改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo wen zi gai ge yan jiu / zhu zuo zhe Zhang Yinmin
中國文字改革硏究 / 著作者張蔭民
by Zhang, Yinmin
張蔭民
Miaoli xian Dahu xiang : Zhang Yinmin, Minguo 73-74 [1984-1985]
苗栗縣大湖鄉 : 張蔭民, 民國73-74 [1984-1985]
 
 
Wen zi bi xu gai ge = Wenzi bixu gaige
文字必须改革 = Wenzi bixu gaige
by Wen, Hua
文华
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1974
北京 : 文字改革出版社, 1974
 
 
Dang dai Zhongguo de wen zi gai ge / [zhu bian Wang Jun]
当代中國的文字改革 / [主编王均]
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 1995
北京 : 当代中國出版社, 1995
 
 
Guang ming ri bao xue shu lun wen ji : wen zi gai ge = Kuang-ming daily, scholarly section of language reform
光明日報學術論文集 : 文字改革 = Kuang-ming daily, scholarly section of language reform
Uniform title: Guang ming ri bao
光明日報
Washington, D.C. : Center for Chinese Research materials, Association of Research Libraries, 1972
 
 
Zhongguo wen zi gai ge wen ti / Zheng Linxi ... [et al.]
中國文字改革問題 / 鄭林曦 ... [et al.]
Beijing : Xin jian she za zhi she, 1952
北京 : 新建設雜誌社, 1952
 
 
Lu Xun lun wen zi gai ge = Lu Xun lun wenzi gaige / [Zhou Shuren zhu] ; Wen zi gai ge chu ban she bian
鲁迅論文字改革 = Lu Xun lun wenzi gaige / [周樹人著] ; 文字改革出版社编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1974
北京 : 文字改革出版社, 1974
 
 
Zhongguo zi pin zi fang an / Huang Mujun zhu
中國字拼字方案 / 黄慕鈞著
by Huang, Mujun
黄慕鈞
Xianggang : Huang Mujun, 1976
香港 : 黄慕鈞, 1976
 
 
Jian hua zi zong biao : di er ban / Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui bian = Jianhuazi zongbiao
简化字总表 : 第二版 / 中国文字改革委员会编 = Jianhuazi zongbiao
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 文字改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
Han zi jian hua shi dang qian wen zi gai ge de zhong yao bu zou = Hanzi jianhua shi dangqian wenzi gaige de zhongyao buzhou / [Wen zi gai ge chu ban she bian]
漢字簡化是當前文字改革的重要步驟 = Hanzi jianhua shi dangqian wenzi gaige de zhongyao buzhou / [文字改革出版社編]
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1976
北京 : 文字改革出版社, 1976
 
 
Jian hua zi zong biao jian zi = Jianhuazi zongbiao jianzi
简化字总表检字 = Jianhuazi zongbiao jianzi
[Beijing] : Wen zi gai ge chu ban she, [1965]
[北京] : 文字改革出版社, [1965]
 
 
Han zi gai ge gai lun / Zhou Youguang zhu
汉字改革概论 / 周有光著
by Zhou, Youguang
周有光
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1979
北京 : 文字改革出版社, 1979
 
 
Lun Zhong gong di wen zi gai ge / Wang Xuewen zhu
論中共的文字改革 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
 
 
Yi jiu qi san nian Han zi gai ge jian bao zi liao ji
一九七三年漢字改革剪報資料集
[Xianggang : Dang dai Zhongguo yan jiu suo, 1974]
[香港 : 當代中國研究所, 1974]
 
 
Zhong gong wen zi gai ge yu Han zi qian tu / Wang Xuewen zhu
中共文字改革與漢字前途 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taibei : Guo ji guan xi yan jiu suo, 1970]
[臺北 : 國際關係研究所, 1970]
 
 
Dang qian wen zi gai ge de ren wu : (1958 nian 1 yue 10 ri zai zheng xie quan guo wei yuan hui ju xing de bao gao hui shang de bao gao) / Zhou Enlai [zhu]
当前文字改革的任务 : (1958年1月10日在政協全囯委员会举行的报告会上的报告) / 周恩来[著]
by Zhou, Enlai, 1898-1976
周恩来, 1898-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1977
北京 : 人民出版社, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.